TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Prokain Penicillin F­la­kon IM    Tüm-Ekip

Pe­ni­si­lin G pro­ka­i­n,pe­ni­si­lin G po­tas­yum

Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü :: 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:De­va­penFlakon: 400.000 IUx1 fla­kon,800.000 IUx1 fla­kon (De­va); İe­cil­li­ne Flakon:400.000 IUx1 fla­kon, 800.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay); Pencain-KFlakon: 400.000 IUx1 fla­kon,800.000 IUx1 fla­kon (Bilim); Pro­na­pen Flakon:800.000 IUx1 fla­kon (Pfi­zer).

End.:Pnö­mo­ni,oti­tis me­dia, de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, oro­fa­renk­sinen­fek­si­yon­la­rı, akut ve kro­nik gonore, si­fi­lizin bü­tün dev­re­le­ri,Yaws, Be­jel, Pin­ta, C. diph­te­ri­ae por­tör­lü­ğünün ön­len­me­si için an­ti­tok­si­neyar­dım­cı ola­rak; anth­rax (şarbon), feb­ris re­cur­rens, te­ta­nus (ye­ter­lidoz­lar­da ve an­ti­tok­sin ile bir­lik­te); sı­çan ısı­rı­ğı hum­ma­sı,Eri­si­pe­lo­id ve bak­te­ri­yel en­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve­ya pro­ka­ine kar­şı ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık bu­lun­ma­sı du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Be­lir­gin aler­ji ve/ve­ya ast­ma­lıki­şi­ler­de pe­ni­si­lin ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le te­da­viedi­len has­ta­lar­da cid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­to­id)re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ana­fi­lak­si pa­ren­te­ral te­da­vi­denson­ra da­ha çok gö­rü­lür­se de oral pe­ni­si­lin alan has­ta­lar­da da or­ta­yaçık­a­bilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü­ler­den eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar de­ği­şik de­ri dö­kün­tü­le­ri,ür­ti­ker, se­rum has­ta­lı­ğı ben­ze­ri re­ak­si­yon­lar bu ara­da tit­re­me,ateş, ödem, art­ral­ji ve düş­kün­lük gi­bi aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Şid­det­li ve ço­ğun­luk­la fa­tal ana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­riy­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir. Buan­ti­bi­yo­tik­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı­nın uy­gun ol­du­ğu ba­zı se­çil­mişol­gu­lar­da, an­ti­bak­te­ri­yel ajan­la­rın uy­gun doz­la­rı­nın se­çil­me­sive ilk ola­rak pe­ni­si­lin te­da­vi­siy­le baş­lan­ma­sı et­ki­le­şim po­tan­si­ye­li­nien aza in­di­rir.

Doz Önerisi: Orta derecede şiddetli enfeksiyonların tedavilerindeenfeksiyonun şiddetine göre 12 veya 24 saat ara ile tek doz uygulamasıönerilir. Çok ağır sey­reden enfeksiyonlarda tedavi kristalize penisilin ilebirlikte yapılmalıdır. Akutgonore tedavisinde tek doz yeterlidir. Yanıt alınamazsa ikinci bir dozuygulanmalıdır. Kronik ve komplikasyonlu olgularda tedavi süresini uzun tutmakgerekir. Konjenital ve erişkinlerin sifiliz tedavilerinde penisilin G dozu çoksık tekrarlanmalıdır. Bu nedenle tedavinin bir hastanede gözlem altındayapılması önerilir. Uygulanacak doz ve tedavi süresi hastanın yaş ve hastalıkdurumuna göre ayarlanmalıdır. Genellikle 15-20 gün süreli olarak 0.018 mg/mL üze­rinde tutulan bir kankonsantrasyonu tedavi yö­nünden olumlu sonuç vermektedir. Çeşitli aktinomikoztedavilerinde, antraks, erizi­peloid, fare ısırığı humması, Vincent jinjivitive faranjiti tedavilerinde, difteri ve Clostridial enfeksiyon tedavilerinde(antitoksin ile birlikte) günlük ola­rak uygulanan tek doz kısa bir süre içindeolumlu sonuçlar verir. 5-Ayrıca diş çekimi ve küçük cerrahi müdahalelerde akutkalp romatizması ile konjenital kalp hastalıklarında profilaktik olarakkullanılması önerilir. ProkainPenicillin 3:1 Enjektabl Flakon yalnızIM olarak uygulanmalıdır. Flakon, birlikte verilen eritici ile sulandırılır. İyiceçalkalanarak süspansi­yo­nun homojen olması ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.Enjektöre çekilmeden önce tekrar iyice çalkalanmalı ve en­jek­törde 1-2dakikadan fazla bekletilmemelidir. Enjeksiyona en uygun yer kalçanın üst dışbölümüdür. IM olarak uygulanan bölgeye masaj yapılmamalıdır. Sulandı­rıldıktansonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

ProkainPenicillin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki