TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pro­xa­cin FilmTab­letFa­ko

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 500 mgx14 tab­let :: 750 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cif­lo­sinFilm Tab­let: 750 mgx14tablet (De­va); Cip­ra­sid Film Tab­let: 500 mgx14 tablet (Ye­niİlaç); Cip­ro Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Bi­ofar­ma); Cip­rok­tanFilm Tab­let: 500mgx14 tablet (Ko­çak); Lo­xa­sid Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Top­rak); Rof­la­zinFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Mü­nir Şa­hin); Roxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet, 750 mgx14 tablet (İ.E.Ulagay); San­setFilm Tab­let: 500 mgx14tab­let, 750 mgx14 tablet (Sanovel); Sif­loks Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Sip­ro­belFilm Tab­let: 500mgx14 tablet (No­bel); Sip­ro­san Film Tab­let:500 mgx14 tablet, 750 mgx14 tablet (Drog­san).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu, so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da,or­ta ku­lak ve pa­ra­na­zal si­nüs­le­rin en­fek­si­yon­la­rın­da; göz en­fek­si­yon­la­rın­da;böb­rek ve/ve­ya üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da; go­no­re, ad­nek­sit,pros­ta­tit da­hil ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da; ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar­da (ti­fo da­hil gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem ve saf­ra yol­la­rı­nınbak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit vb.); de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rın­da; ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rın­da; sep­ti­se­mi­de;im­mün sis­te­mi za­yıf­la­mış has­ta­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da ve­ya en­fek­si­yonris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu du­rum­lar­da pro­fi­lak­tik ola­rak; im­mü­no­süp­re­sif­ler­lete­da­vi gö­ren has­ta­la­rın se­lek­tif in­tes­ti­nal de­kon­ta­mi­nas­yo­nun­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sip­rof­lok­sa­sinve­ya di­ğer ki­no­lon tü­rü ke­mo­te­ra­pö­tik­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­renki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sip­rof­lok­sa­sin, bü­yü­me ça­ğın­da­kiço­cuk­lar­da, jü­ve­nil­ler­de, ge­be­ler­de ve em­zi­ren ka­dın­lar­da, bugrup­lar­da kul­la­nım em­ni­ye­ti ile il­gi­li ye­ter­li ka­nıt bu­lun­ma­dı­ğıiçin kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sip­rof­lok­sa­sin alan has­ta­lar iyi hid­ra­te edil­me­live aşı­rı al­ka­li id­rar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­daya da re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bir­lik­te gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­tıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le, bir­lik­te al­kolalın­dı­ğın­da söz ko­nu­su­dur.

Yan E.:Bu­lan­tı,is­hal, kus­ma, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, ab­do­mi­nal ağ­rı, gaz, iş­tah­sız­lık,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, yor­gun­luk, aji­tas­yon, tit­re­me, dö­kün­tü, ka­şın­tıve ilaç ate­şi gi­bi de­ri re­ak­si­yon­la­rı, pe­te­şi, he­mo­ra­jik bül vevas­kü­ler tu­tul­ma­yı gös­te­ren (vas­kü­lit) ka­buk­lu pa­pül­ler, Eryt­he­mano­do­sum, Eryt­he­­ma ex­su­da­ti­vum mul­ti­for­me (mi­nör), Ste­vens-John­sonsend­ro­mu, Lyell send­ro­mu, in­ters­tis­yel nef­rit, he­pa­tit, ta­şi­kar­di,ek­lem ağ­rı­la­rı, ek­lem­de şiş­me­ler, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­si­to­pe­ni,gra­nü­lo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi gö­rü­lebilir. En­der du­rum­lar­daaşırı duyarlılık re­ak­si­yon­ları ilk sip­rof­lok­sa­sin uy­gu­la­ma­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sip­rof­lok­sa­sinve te­ofi­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, te­ofi­li­ne bağ­lı yan et­ki­leriartırabilir. Sip­rof­lok­sa­sin ve sik­los­po­rin bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de,se­rum kre­ati­nin kon­sant­ras­yo­nu­nun ge­çi­ci ola­rak yük­sel­di­ği göz­len­miş­tir.Sip­rof­lok­sa­sinve var­fa­ri­nin bir­lik­te ve­ril­me­si, var­fa­ri­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Sip­rof­lok­sa­sin ve gli­benk­la­mi­din bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı, gli­benk­la­mi­dinet­ki­si­ni ar­tı­rıp hi­pog­li­se­mi­ye yol aça­bi­lir. Pro­be­ne­sid, sip­rof­lok­sa­si­ninre­nal eksk­res­yo­nu­nu et­ki­le­ye­bi­le­ce­ğin­den, se­rum kon­sant­ras­yo­nun­daar­tı­şa ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Pro­xa­cin Film Tab­let ye­mek­ler­den ön­ce ve­ya son­ra uy­gu­la­na­bi­lir, an­cakye­mek­ler­den 2 sa­at son­ra uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. Ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rıo­lan has­ta­lar­da o­la­ğan doz 12 sa­at a­ray­la 250 mg’dir. Or­ta de­re­ce­dedu­yar­lı bak­te­ri­le­rin ne­den ol­du­ğu komp­li­ke ü­ri­ner en­fek­si­yon­lar­da12 sa­at a­ray­la 500 mg uy­gu­la­na­bi­lir. Komp­li­ke ol­ma­yan a­kut go­no­re250 mg’lik tek doz­la te­da­vi e­di­le­bi­lir. Di­ğer tüm en­fek­si­yon­lar­dao­la­ğan doz 12 sa­at a­ray­la 500 mg’dir. Ö­zel­lik­le cid­di en­fek­si­yon­lar(ör­ne­ğin kis­tik fib­ro­zis­li has­ta­la­rın tek­rar­la­yan en­fek­si­yon a­tak­la­rı,a­ğır int­ra­ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar, os­te­o­mi­ye­lit ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı,strep­to­kok­sik pnö­mo­ni) ve or­ta de­re­ce­de du­yar­lı bak­te­ri­ler­le ge­liş­mişen­fek­si­yon­lar­da doz 12 sa­at a­ray­la 750 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Pro­xa­cin Film Tab­let te­da­vi­si en­fek­si­yon be­lir­ti­le­rikay­bol­duk­tan son­ra en az 2 gün da­ha sür­dü­rül­me­li­dir. Şid­det­li ve komp­li­ke en­fek­si­yon­lar­dada­ha uzun sü­re ge­rek­mek­le bir­lik­te, o­la­ğan te­da­vi sü­re­si 7-14 gün­dür.Ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­si i­çin 4 i­le 6 haf­ta ve­yada­ha u­zun sü­re­li bir te­da­vi ge­re­ke­bi­lir. En­fek­si­yöz di­ya­re 5-7 gün­de te­da­vie­di­le­bi­lir.

Proxacin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki