TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Ekim 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ro­cep­hin F­la­kon IM, IV   Roc­he

Seft­ri­ak­sondisodyum

Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 0.5 g IVx1 fla­kon ve 5 mL’likçö­zü­cü su am­pulü :: 1 g IVx1 fla­kon ve 10 mL’lik çö­zü­cü su am­pulü.

Eşdeğeri:BaktisefFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Sanovel); CefadayFlakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Biofarma); Cep­ha­xonF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Top­rak); De­se­finF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (De­va); For­sefF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Bi­lim); İe­sefF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (İ.E.U­la­gay); Ne­vak­sonF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); No­vo­sefF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); TriaxonF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Koçak); Una­ce­finF­la­kon: 500 mg IMx1 flakon, 1 gIMx1 flakon, 500 mg IVx1 fla­kon, 1 g IVx1 fla­kon (Fa­ko).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­len yol aç­tı­ğı sep­sis, me­nen­jit, dis­se­mi­ne Lyme bor­re­li­osis’i,ab­do­mi­nal en­fek­si­yon­lar (pe­ri­to­nit, saf­ra ve gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem en­fek­si­yon­la­rı), ke­mik, ek­lem, yu­mu­şak do­ku, cilt ve ya­ra en­fek­si­yon­la­rı,so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı, özel­lik­le pnö­mo­ni, ku­lak-bu­run-bo­ğazen­fek­si­yon­la­rı, akut bak­te­ri­yel komp­li­ke ol­ma­yan oti­tis me­dia, go­no­reda­hil ol­mak üze­re ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar, pre­ope­ra­tif en­fek­si­yonpro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler ara­sın­da çap­razdu­yar­lık nedeniyle, pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde uy­gu­la­nır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek iş­lev bo­zuk­luk­la­rın­daher­han­gi bir doz ayar­la­ma­sı­nın ge­rek­li ol­ma­dı­ğı, an­cak bu grup has­ta­lar­daola­sı bir bi­ri­ki­mi ön­le­mek ama­cıy­la gün­de 2 gra­mın aşıl­ma­ma­sı öne­ri­lir.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Sef­t­ri­ak­sonan­ne sü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren ka­dın­lar­da ke­sin ge­rek­me­dik­çe uy­gu­lan­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:En­jek­si­yonböl­ge­sin­de ağ­rı, cilt­te kı­za­rık­lık, pru­ri­tus, di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, eo­zi­no­fi­li, trom­bo­si­toz, lö­ko­pe­ni, SGOT ve SGPT’de yük­sel­megi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flu­konazol ve aminoglikozitlerle geçim­siz­dir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi: Stan­dart doz, ye­tiş­kin­lerve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da: Nor­malola­rak gün­de tek doz 1-2 g’dir (24 sa­at­te bir). Ağır ol­gu­lar­da ve­ya or­ta de­re­ce­dedu­yar­lı or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da gün­de tekdoz, 4 g’ye ka­dar çı­ka­bi­lir. Ye­ni­do­ğan­lar (14 gün­lü­ğe ka­dar): Gün­de 20-50 mg/kg; 50 mg/kg aşıl­ma­ma­lı­dır.Be­bek veço­cuk­lar (15 gün­lük­ten 12 ya­şı­na ka­dar): Gün­de 20-80 mg/kg. Vü­cut ağır­lı­ğı50 kg ve­ya üs­tün­de olan nor­mal ço­cuk­lar­da nor­mal ye­tiş­kin do­zu kul­la­nıl­ma­lı­dır.Te­da­vi sü­re­si: Te­da­vi sü­re­si has­ta­lı­ğın sey­ri­negö­re de­ği­şir. Ge­nel­lik­le bü­tün an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­le­rin­de ol­du­ğugi­bi, has­ta­nın ate­şi düş­tük­ten ve­ya bak­te­ri­yel era­di­kas­yon sağ­lan­dık­tanson­ra en az 48-72 sa­at te­da­vi­ye de­vam edil­me­li­dir. Özel Doz Ta­li­mat­la­rı: Me­nen­jit: Be­bek ve ço­cuk­lar­da­ki bak­te­ri­yelme­nen­jit­te te­da­vi­ye gün­de tek doz 100 mg/kg (4 g aşıl­ma­ma­lı­dır) ilebaş­la­nır. Et­ken or­ga­niz­ma­lar be­lir­le­nip du­yar­lık test­le­ri ya­pıl­dık­tanson­ra, ge­re­kir­se doz azal­tı­la­bi­lir. En iyi te­da­vi so­nuç­la­rı aşa­ğı­da­kite­da­vi sü­re­le­rin­de el­de edil­miş­tir: Ne­is­se­ria me­nin­gi­ti­dis: 4 gün; Ha­emop­hi­lus inf­lu­en­zae: 6 gün; Strep­to­coc­cus pne­umo­ni­ae: 7 gün. Lyme bo­rel­yo­zi­si: Ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de, 14 günbo­yun­ca gün­de tek doz ola­rak 50 mg/kg ile en faz­la 2 g ara­sın­da uy­gu­la­nır.Go­no­re: Go­no­re (pe­ni­si­li­naz üre­ten veüret­me­yen suş­lar) te­da­vi­sin­de IM ola­rak 250 mg tek doz Ro­cep­hin öne­ri­lir. Pe­ri­ope­ra­tif pro­fi­lak­si: Kon­ta­mi­ne ve­ya kon­ta­mi­nas­yonola­sı­lı­ğı ta­şı­yan cer­ra­hi ope­ras­yon­lar­da post ope­ra­tif en­fek­si­yo­nu­nunön­len­me­si ama­cıy­la en­fek­si­yon ris­ki­ne gö­re ope­ras­yon­dan 30-90 da­ki­kaön­ce 1-2 g’lik tek doz Ro­cep­hin öne­ri­lir.

Rocephin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kızılay Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki