TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­ra­lin Kap­sülEc­za­cı­ba­şı

Sert­ra­lin HCl

Ambalaj: 50 mgx14 kap­sül :: 100 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:Se­lectraKap­sül: 50 mgx14 kap­sül, 100mgx14 kapsül (Sanovel); Ser­dep Kap­sül: 50 mgx14 kap­sül (Fa­ko).

Se­ra­lin Çentikli Tablet

Sert­ra­lin HCl

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:LustralÇentikli Film Kaplı Tablet: 50 mgx28tablet (Pfizer).

End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olma­sın); obsesif kompulsifbo­zukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Sert­ra­li­nedu­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde ve bir­lik­te MAO in­hi­bi­tö­rü alan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ­Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dik­katli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Dep­resyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin re­misyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nede­niyle, hastalar tedavinin baş­lan­gıçdönemlerinde ya­kın ola­rak izlenmelidir. Psi­ko­motor performans üzeri­nehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makine kullanmagibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için ge­rekli zihinselve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, has­ta gereğince uyarılmalıdır.Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Em­ziren anneler­deyararının riskinden daha fazla olduğu düşünülme­dikçe öneril­memektedir. Ço­cukdoğurma ça­ğındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrol yöntemiuygulamalıdırlar.

Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonk­si­yon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.

Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uy­gun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin kliren­sinde önemli düşüşlere neden olmuştur.

Doz Önerisi: Dep­res­yon ve ob­se­sif kom­pul­sif bo­zuk­luk te­da­vi­le­rin­dete­da­vi baş­lan­gıç do­zu 50 mg/gün’dür. Gün­lük doz, bir ke­re­de sa­bah yada ak­şam, ter­ci­hen ye­mek­le bir­lik­te alın­ma­lı­dır. Te­ra­pö­tik doz gün­de50 mg’dir. Te­ra­pö­tik doz ile ya­nıt alı­na­ma­yın­ca, has­ta­lar­da, te­da­vi­yever­dik­le­ri ya­nıt ve kli­nik du­rum­la­rı de­ğer­len­di­ri­le­rek, gün­de200 mg’ye ka­dar çı­kı­la­bi­lir. Ya­rı­lan­ma sü­re­si göz önü­ne alın­dı­ğın­da,doz ar­tı­rı­mı­nın 50 mg’lik ar­tış­lar ha­lin­de ve bi­rer haf­ta­lık ara­lık­lar­laya­pıl­ma­sı öne­ri­lir. Sert­ra­lin te­da­vi­si ge­nel­lik­le 8 haf­ta için­deet­ki­si­ni gös­ter­me­ye baş­lar­sa da, te­da­vi­yi en az 16 haf­ta sür­dür­me­nindoğ­ru ola­ca­ğı­nı gös­te­ren bul­gu­lar var­dır. 150 mg ya da üze­rin­de öne­­ri­lengün­lük doz­la­rın 12 haf­ta­dan da­ha uzun sü­re kul­la­nı­mın­da has­ta­larpe­ri­yo­dik ola­rak kont­rol edil­me­li­dir.

Seralin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki