TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sup­rax Pe­di­yat­rikOral Süs­pan­si­yonEc­za­cı­ba­şı

Se­fi­ksi­m

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL (Bilim).

Sup­rax Tab­let

Se­fi­ksi­m

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri:ZimaksFilm Tablet: 400 mgx5ve 10 tablet (Bilim).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın yol aç­tı­ğı fa­ren­jit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,a­kut pnö­mo­ni, a­kut ve kro­nik bron­şit, a­kut sis­tit, sis­to-ü­ret­rit, a­kut-komp­li­keol­ma­mış pi­ye­lo­nef­ritte endikedir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rea­şı­rı du­yar­lı o­lan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Baş­ka i­laç­la­rakar­şı a­şı­rı du­yar­lı ol­duk­la­rı bilinenlerde se­fik­sim ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ö­zel­lik­le pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler a­ra­sın­da kıs­mi birçap­raz-a­ler­je­ni­si­te bi­lin­di­ğin­den, pe­ni­si­li­ne a­ler­jik has­ta­lar­dase­fa­los­po­rin kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çege­be ve em­zi­ren­ler­de se­fik­sim kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En sıkbil­di­ri­len yan et­ki­ler di­ya­re ve fe­çes de­ği­şim­le­ri­dir. Di­ya­re or­taya da da­ha a­ğır de­re­ce­de o­la­bi­lir ve na­di­ren te­da­vi­nin ke­sil­me­si­neyol a­ça­bi­lir. Da­ha sey­rek ras­la­nan yan et­ki­ler a­ra­sın­da bu­lan­tı,ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si, kus­ma ve gaz şiş­kin­li­ği var­dır. Sey­rek o­la­rakpsö­do­memb­ra­nöz ko­lit bil­di­ril­miş­tir. Baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, de­ridö­kün­tü­le­ri, pru­ri­tus, ür­ti­ker, a­teş ve ek­lem ağ­rı­la­rı tü­rün­de a­ler­ji­lergöz­len­miş­tir. Trom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­ni ve e­o­zi­no­fi­li bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Se­fa­los­po­rintü­rü an­ti­bi­yo­tik­le­rin kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da di­rekt Co­ombs tes­ti­ninya­lan­cı po­zi­tif so­nuç ve­re­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di­ğin­den, Co­ombs tes­ti­ninpo­zi­tif ol­du­ğu du­rum­lar­da, bu­nun i­laç et­ki­le­şi­mi­ne bağ­lı o­la­bi­le­ce­ğidik­ka­te a­lın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Sup­rax o­ral yol­dan et­ki­li bir an­ti­bi­yo­tik­tir. Be­sin a­lı­mıi­la­cın e­mi­lim o­ra­nı­nı faz­la et­ki­le­mez. Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­danyu­ka­rı o­lan ço­cuk­lar­da stan­dart doz gün­de 400 mg’dir. Tek doz ya da 12sa­at a­ray­la i­ki e­şit doz­da ve­ri­le­bi­lir. Komp­li­ke ol­ma­mış id­raryo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de tek doz 200 mg ye­ter­li­dir. Ço­cuk­lar i­çin ö­ne­ri­lendoz, gün­de kg ba­şı­na 8 mg’dir. Bu doz, tek doz ya da 12 sa­at a­ray­la i­kie­şit do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir. 2 ya­şı­na ka­dar o­lan ço­cuk­lar­dabu doz şe­ma­sı­na u­yu­lur. 2 ya­şın­dan yu­ka­rı o­lan­lar­da pe­di­yat­rikoral süs­pan­si­yo­nun a­şa­ğı­da­ki doz­la­rı kul­la­nı­la­bi­lir: 2-4 yaş a­ra­sın­dagün­de 5 mL, 5-8 yaş a­ra­sın­da gün­de 10 mL, 9-12 yaş a­ra­sın­da gün­de 15mL. 50 kg’dan yu­ka­rı ço­cuk­lar­da ye­tiş­kin do­zu uy­gu­la­nır.

Suprax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki