TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­lo­zin AmpulAde­ka

So­ta­lol HCl

Ambalaj: 40 mg/4 mLx5 ampul.

Ta­lo­zin Tab­let

So­ta­lol HCl

Ambalaj: 80 mgx50 tab­let :: 160 mgx50 tablet.

Eşdeğeri:DarobTablet: 80 mgx50 tablet (Abbott).

End.:Semp­to­ma­tikve te­da­vi ge­rek­ti­ren ta­şi­kar­dik sup­ra­vent­ri­kü­ler kalp arit­mi­le­ri:AV kav­şak ta­şi­kar­di­si, pa­rok­sis­mal at­ri­yal fib­ri­las­yon ve­yaWolf-Par­kin­son-Whi­te send­ro­mu­na eş­lik eden sup­ra­vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­di­lerve ağır semp­­to­ma­tik vent­ri­kü­ler ta­şi­kar­dik kalp arit­mi­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:De­kom­pan­sekalp yet­mez­li­ği, şok, 2. ve 3. de­re­ce at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, si­no­at­ri­alblok, si­no­at­ri­al dü­ğüm send­ro­mu, bra­di­kar­di (<50 vu­ru/dak), pre­ek­sis­tanQT uza­ma­sı, hi­po­po­ta­se­mi, hi­po­tan­si­yon, geç dö­nem­de pe­ri­fe­rikdo­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, obst­rük­tif ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, me­ta­bo­likasi­doz, dil­ti­azem ve ve­ra­pa­mil ti­pi kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­ninIV kul­la­nım­la­rın­da (yo­ğun ba­kım te­da­vi­si dı­şın­da) ve so­ta­lo­la du­yar­lıhas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ko­ro­ner kalp has­ta­sı ve/ve­ya kalp arit­mi­le­ri olanhas­ta­lar­da te­da­vi­nin ke­sil­me­si ka­de­me­li ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Mo­tor­lu araç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği aza­la­bi­lir. Ge­be­liksı­ra­sın­da an­cak çok ge­rek­li gö­rü­lür­se ve dok­tor kont­ro­lün­de ya­rar/za­rarora­nı göz önün­de tu­tu­la­rak dik­kat­le ve­ril­me­li­dir. Ye­ni do­ğan be­bek­ler­denab­zın za­yıf­la­ma­sı, hi­po­tan­si­yon, hi­pog­li­se­mi ve so­lu­num dep­res­yo­nuris­ki ne­de­niy­le bek­le­nen do­ğum ta­ri­hin­den 48-72 sa­at ön­ce­sin­de te­da­vike­sil­me­li­dir. Emzirilen be­bekler b-blo­keret­ki­ler yö­nün­den göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renyor­gun­luk, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, pa­res­te­zi ve ekst­re­mi­te­ler­deso­ğu­ma mey­­da­na ge­le­bi­lir. Mi­de ve ba­ğır­sak şi­ka­yet­le­ri, obst­rük­tifso­lu­num yet­mez­li­ği, alo­pe­si, kon­junk­ti­vit, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı,kalp yet­mez­li­ği­nin şid­det­len­me­si, bra­di­kar­di, at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­ti bo­zuk­luk­la­rı ve hi­po­tan­si­yon, da­ha na­dir gö­rü­len ol­gu­larara­sın­da­dır.

Etkileş.: So­ta­lol te­da­vi­si sı­ra­sın­da kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri­ninIV uy­gu­la­ma­sın­dan (yo­ğun ba­kım dı­şın­da) ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Sı­nıf 1an­ti­arit­mik ilaç­lar­la kom­bi­ne te­da­vi­de ORS komp­lek­si­ni ge­niş­le­tenmüs­tah­zar­lar (özel­lik­le ki­ni­din gi­bi) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Cid­diOT uza­ma ris­kin­den do­la­yı so­ta­lo­lun di­ğer Sı­nıf 3 an­ti­arit­mik­ler­lekom­bi­ne kul­la­nı­mı sa­kın­ca­lı­dır. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, bar­bi­tü­rat­lar,fe­no­ti­ya­zin ve nar­ko­tik­ler, an­ti­hi­per­tan­sif­ler, di­üre­tik­ler veva­zo­di­la­tör­ler­le te­da­vi sı­ra­sın­da so­ta­lol kul­la­nıl­ma­sı kan ba­sın­cı­nıda­ha faz­la dü­şü­re­bi­lir. So­ta­lol, nar­ko­tik­ler ve an­ti­arit­mik­le­rinkar­di­yo-dep­re­sif et­ki­le­ri adi­tif ola­bi­lir. Tü­bo­kü­ra­rin kay­nak­lınö­ro­mus­kü­ler blo­kaj b-ad­re­ner­jikre­sep­tör­le­rin in­hi­bis­yo­nu ile şid­det­le­ne­bi­lir. So­ta­lo­lun re­zer­pin,klo­ri­din, al­fa-me­til­do­pa, gu­an­fa­sin ve kalp gli­ko­zit­le­riy­le birara­da kul­la­nıl­ma­sı kalp fre­kan­sı­nın düş­me­si­ne ve nor­mal kalp ile­ti­si­ninya­vaş­la­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Di­üre­tik­ler­le kul­la­nıl­dı­ğın­da po­tas­yumdü­ze­yi­nin iz­len­me­si özel­lik­le önem­li­dir.

Doz Önerisi:TalozinAmpul: 5 dakika içinde 20 mg sotalol HCl IV olarakuygulanır. 20 dakika sonra bir 20 mg daha 1 mg/dak hızla hastanın durumuna göre1.5 mg/kg’ye kadar uygulanır. Enjeksiyon çözeltisi programlanmış elektro­sti­mülas­yonçerçeve­sinde 1 mg/kg’den 1.5 mg/kg’ye kadar 5 ile 15 dakika için­de birperfüzyon aleti ile eşit hızda verilir. Tekrar kulla­nımda doz arası 6 saatinaltına düşmemelidir.Talozin Tablet: Öne­ri­lenbaş­lan­gıç do­zu gün­­­de 2 kez 80 mg’dir. Bu doz, ge­re­ki­yor­sa uy­gun birde­ğer­len­dir­me­den son­ra 240-320 mg/gün’e yük­sel­ti­le­bi­lir. Has­ta­la­rınço­ğun­da gün­de 2 ve­ya 3 ke­re­de top­lam 160-320 mg ile te­da­vi ya­nı­tıalı­na­bil­mek­te­dir. Ya­şam­sal teh­li­ke gös­te­ren ref­rak­ter vent­ri­kü­lerarit­mi­le­ri olan ba­zı has­ta­lar­da gün­lük doz 480-640 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir.

Talozin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki