TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­ge­li­ne-LFB Fla­kon     Er­Kim

İn­san IgG

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 10 mL’lik çö­zü­cü, ay­rı­ca trans­ferki­ti, ha­va alım ve filt­re iğ­ne­si :: 2.5 gx1 fla­kon ve 50 mL’lik çö­zü­cü,ay­rı­ca trans­fer ki­ti, ha­va alım ve filt­re iğ­ne­si ve filt­re ta­kı­lı en­füz­yonki­ti :: 5 gx1 fla­kon ve 100 mL’lik çö­zü­cü, ay­rı­ca trans­ferki­ti, ha­va alım ve filt­re iğ­ne­si ve filt­re ta­kı­lı en­füz­yon ki­ti :: 10 gx1fla­kon ve 200 mL’lik çö­zü­cü, ay­rı­ca trans­fer ki­ti, ha­va alım ve filt­reiğ­ne­si ve filt­re ta­kı­lı en­füz­yon ki­ti.

Eşdeğeri:Bi­avenV.I. Fla­kon: 2.5 gx1flakon, 5 gx1 flakon (On­ko); Isıven V.I. Fla­kon: 2.5 gx1 flakon, 5 gx1 flakon (Koç­sel).

End.:Do­ğal ola­rakolu­şan an­ti­kor­la­rın rep­las­ma­nı/subs­ti­tüs­yo­nu kli­nik ola­rak uy­gungö­rü­len has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İm­müng­lo­bu­lin­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık­ta, özel­lik­le IgA’ya kar­şı an­ti­kor­la­ra sa­hipIgA ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ön­ce­den hiç im­müng­lo­bu­lin ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­siya­pıl­ma­mış ya da son te­da­vi­den son­ra 8 haf­ta­dan faz­la sü­re geç­miş,aga­mag­lo­bu­li­ne­mi­li ve­ya cid­di hi­po­ga­mag­lo­bu­li­ne­mi­li has­ta­lar­da,hız­lı IV en­füz­yon ile IVIG al­dık­la­rın­da şo­ka ka­dar va­ra­bi­len ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bil­me ris­ki var­dır. Fe­tüs ya da üre­me sis­te­miüze­ri­ne hiç­bir ad­vers et­ki bil­di­ril­me­miş ol­ma­sı­na rağ­men ge­be­lik­teIgG, an­cak zo­run­lu du­rum­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. IgG pro­te­in­le­ri in­sanplaz­ma­sın­da do­ğal ola­rak bu­lu­nan mad­de­ler­den oluş­mak­ta­dır. Bun­la­rınan­ne sü­tü­ne geç­me­le­ri ola­sıdır fakat em­zi­ri­len be­bek­te her­han­gibir yan et­ki yap­ma­la­rı bek­len­me­mek­te­dir. Ye­ni­do­ğa­na ko­ru­yu­cu an­ti­kor­la­rınge­çi­şi­ne kat­kı­da bu­lu­na­bi­lir­ler.

Yan E.: En­füz­yon sı­ra­sın­da ya da en­füz­yon­dan son­ra rasla­nanyan et­ki­ler; baş ağ­rı­sı, hi­per­ter­mi, bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, yor­gun­luk,hal­siz­lik, ser­sem­lik ha­li, üşü­me/tit­re­me, ter­le­me, sırt ağ­rı­sı, mi­yal­ji,ateş bas­ma­sı­dır.

Etkileş.:IgG, di­ğerhiç­bir ilaç­la ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır ve da­ima ay­rı bir en­füz­yon se­tin­denve­ril­me­li­dir. Ak­tif bir im­mü­ni­zas­yo­nun et­ki­si eş­za­man­lı IVIG uy­gu­lan­ma­sıile azal­tı­la­bi­lir. İm­müng­lo­bu­lin uy­gu­la­ma­sı, kı­za­mık, kı­za­mık­çık,ka­ba­ku­lak ve su­çi­çe­ği gi­bi can­lı-at­te­nüe vi­ral aşı­la­rın et­kin­li­ği­niazal­ta­bi­lir. Bu et­ki 1 yıl ka­dar sü­re­bi­lir. Bu­nun­la bir­lik­te,0.4-1.0 g/kg do­zun­da IVIG’i id­yo­pa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra ve­yadi­ğer has­ta­lık­lar ne­de­niy­le, yi­ne­le­nen te­da­vi uy­gu­la­ma­la­rıy­laalan ço­cuk­lar­da, kı­za­mık aşı­sı en az 8 ay er­te­len­me­li­dir.

Doz Önerisi: Doz ve doz­lar ara­sın­da­ki sü­re, te­da­vi­nin ama­cı­na(rep­las­man ya da dü­zen­le­me te­da­vi­si) ve im­mün ye­ter­siz­li­ği olanhas­ta­lar­da IV en­jek­si­yo­nun ar­dın­dan nor­mal in­san im­mü­nog­lo­bü­li­ninin vi­vo ya­rı­lan­ma öm­rü­ne bağ­lı ola­rak dü­zen­le­nir. Aşa­ğı­da­ki doz­large­nel bir öne­ri ni­te­li­ğin­de­dir. Pri­mer İm­mün Yet­mez­li­ğin­de Rep­las­man Te­ra­pi­si: Te­da­vi­nin ama­cı, en az 4-6 g/l re­zi­dü­el IgG dü­ze­yisağ­la­mak­tır. (Bir ön­ce­ki Te­ge­li­ne do­zun­dan ön­ce) IV Ig ile te­da­vi­yebaş­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan has­ta­lar 3-6 ay son­ra sta­bi­li­ze olur­lar. Ko­şul­la­ragö­re (örn. en­fek­si­yon) 0.4-0.8 g/kg’lik yük­le­me do­zu ve sü­rek do­zu ola­rakher 3 haf­ta­da bir 0.2 g/kg en­füz­yon uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­lir. 4-6 g/l re­zi­dü­eldü­zey­le­ri sağ­la­ma­sı için yak­la­şık 0.3 g/kg/ay IV Ig doz­la­rı (0.2-0.8g/kg/ay doz ara­lı­ğı ile) ge­rek­li­dir. Se­kon­der İm­mün Yet­mez­li­ğin­de Rep­las­man Te­da­vi­si: Her 3-4 haf­ta­da bir 0.2-0.4 g/kg/gün doz öne­ri­lir.İdyopa­tik trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra­da yük­le­me do­zu 1. gün 0.8-1 g/kg/­gün(ge­re­kir­se 3. gün tek­rar­la­na­bi­lir) ve­ya 2-5 gün sü­rey­le 0.4 g/kg/gün.Eğer trom­bo­si­to­pe­ni nük­se­der­se te­da­vi tek­rar­lan­ma­lı­dır. Birds­hortre­ti­no­ko­ro­ido­pa­ti­nin te­da­vi­sin­de baş­lan­gıç do­zu, 6 ay sü­rey­leher 4 haf­ta­da bir 2-4 gün, 1.6/kg’dir. Sü­rek do­zu, her 4-10 haf­ta­da bir2-4 gün için­de ve­ri­len 1.2 g/kg. Ka­wa­sa­ki has­ta­lı­ğın­da doz, 2-5 güniçin­de bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 1.6-2.0 g/kg ve Aspirin ile kom­bi­ne ola­rakve­ril­me­li­dir.

Tegeline adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki