TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Timolol-POS Göz Damlası   Biem

Timolot maleat %0.5

Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.

Eşdeğeri: Cu­si­mo­lol Göz Dam­la­sı:‰5x5 mL (Al­con); Timabak Göz Damlası: ‰5x5 mL (Gürel); Ti­mop­ticOf­tal­mik So­lüs­yon: ‰5x5 mL (MSD); Ti­mo­sol Göz Dam­la­sı:‰5x5 mL (Bi­lim).

End.:İnt­ra­o­kü­lerba­sın­cı dü­şür­me­de et­ki­li­dir. Okü­ler hi­per­tan­si­yon, kro­nik ge­nişaçı­lı glo­kom (afa­kik has­ta­lar da­hil) ve se­kon­der glo­ko­mun be­lir­lidu­rum­la­rın­da yük­sel­miş göz içi ba­sın­cı­nı dü­şü­re­rek et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Ti­mo­lo­lekar­şı aşı­rı du­yar­lık, bron­şi­yal ast­ma, ağır kro­nik obst­rük­tif pul­mo­nerra­hat­sız­lık­lar, si­nü­zal bra­di­kar­diy­le ikin­ci ve üçün­cü de­re­ce AVblok, be­lir­gin kalp yet­mez­li­ği, kar­di­yak şok du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Of­tal­mik ti­mo­lol kul­la­nı­mı so­nu­cu b-blo­ker­le­re bağ­lı sis­te­mik yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. Has­ta baş­ka of­tal­mik b-blo­kerkul­la­nı­yor­sa, ti­mo­lol di­ğer ilaç­la ya­pı­lan son uy­gu­la­ma­yı iz­le­yengün­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nır. Has­ta b-blo­kerol­ma­yan of­tal­mik bir an­tig­lo­kom müs­tah­za­rı kul­la­nı­yor­sa, ilk günbu ilaç stan­dart ola­rak kul­la­nıl­ma­ya de­vam edi­lir­ken, ti­mo­lol stan­dartdoz­da te­da­vi­ye ek­le­nir. Er­te­si gün di­ğer ilaç tü­müy­le ke­si­lir veti­mo­lo­le de­vam edi­lir. Ge­be­ler­ ve em­zi­ren an­ne­ler­de gü­ven­li kul­la­nı­mıhe­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­dan, ya­rar/za­rar iliş­ki­si çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nım sı­ra­sın­da em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En­derola­rak okü­ler ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri, kon­junk­ti­vit, ble­fa­rit, ba­zıgör­me de­ği­şik­lik­le­ri, ref­rak­ti­vi­te­ye iliş­kin de­ği­şik­lik­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ba­zı du­rum­lar­daepi­nef­rin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da mid­ri­ya­zis olu­şa­bi­lir. Kal­si­yuman­ta­go­nist­le­ri, sis­te­mik b-blo­ker­lerve ka­te­ko­la­min in­hi­bi­tör­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir.

Doz Önerisi: Günde iki kez, birer damla, konjunktival kese içineuygulanır. Eğer, intraoküler basınç gereken değere ayar­lanmışsa, hekim günlükdozu 1 damlaya azaltabilir.

Timololpos adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki