TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Trif­lu­can En­füz­yon IV     Pfi­zer

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 2 mg/mLx50 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Lu­menFla­kon IV: 2mg/mLx50 mL (Mustafa Nevzat).

Trif­lu­can Kap­sül

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 100 mgx7 kapsül.

Eşdeğeri:Flu­zo­leKap­sül: 100 mgx7 kap­sül (Bi­o­far­ma); Tri­zolKap­sül: 100 mgx7 kap­sül (Ko­çak); Zo­laxKap­sül: 100 mgx7 kapsül (Sa­no­vel).

Trif­lu­can Şu­rup

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 5 mg/mLx70 mL’lik şişe.

End.:Krip­to­kok­sikme­nen­jit ve di­ğer or­gan­la­rın (ak­ci­ğer ve cilt gi­bi) en­fek­si­yon­la­rıda­hil ol­mak ü­ze­re krip­to­kok­ko­zis; AIDS’li has­ta­lar­da krip­to­kok­sikhas­ta­lı­ğın nük­sü­nü ön­le­mek i­çin sü­rek te­da­vi­si o­la­rak; kan­di­de­mi,dis­se­mi­ne kan­di­di­ya­zis ve ya­yı­lı­cı kan­di­da en­fek­si­yon­la­rı­nındi­ğer form­la­rı da­hil ol­mak ü­ze­re sis­te­mik kan­di­di­ya­zis; ha­bis has­ta­lı­ğıo­lan, yo­ğun ba­kım ü­ni­te­le­rin­de ya­tan, si­to­tok­sik ve­ya im­mü­no­sup­re­sifte­da­vi gö­ren ve­ya can­di­da en­fek­si­yon­la­rı­na pre­dis­po­ze e­di­ci di­ğerfak­tör­le­rin bu­lun­du­ğu has­ta­lar; mu­ko­zal kan­di­di­ya­zis; ha­bis has­ta­lıkne­de­niy­le si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi ve­ya rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­ma­sıso­nu­cu fun­gal en­fek­si­yon­la­ra pre­dis­po­ze ol­muş has­ta­lar­da fun­galen­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­si; ti­ne­a pe­dis, ti­ne­a kor­po­ris, ti­ne­akru­ris, ti­ne­a ver­si­ko­lor ve can­di­da en­fek­si­yon­la­rı da­hil ol­mak ü­ze­reder­ma­to­mi­koz­lar ve o­ni­ko­mi­koz­lar ile akut ve­ya tek­rar­la­yan va­ji­nalkan­di­di­ya­zis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ko­na­zolve­ya bu­na ben­zer azol bi­le­şik­le­ri­ne du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Mul­tipl doz et­ki­le­şim ça­lış­ma­la­rı so­nuç­la­rı­na gö­re gün­de 400 mgve­ya da­ha yük­sek mik­tar­lar­da mul­tipl doz flu­ko­na­zol alan has­ta­lar­daflu­ko­na­zol ile be­ra­ber kul­la­nı­lan ter­fe­na­din kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ko­na­zol a­lan ö­zel­lik­le a­ğır tıb­bi so­run­la­rıo­lan has­ta­lar­da na­dir o­la­rak, ö­lüm da­hil, cid­di he­pa­tik tok­si­si­tedu­rum­la­rı göz­len­miş­tir. Flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­cek ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğıy­la u­yum­lu kli­nik bul­gu ya da semp­tom­lar ge­li­şir­se flu­ko­na­zolke­sil­me­li­dir. Yü­zey­sel fun­gal en­fek­si­yon i­çin te­da­vi e­di­len birhas­ta­da flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­len bir de­ri dö­kün­tü­sügö­rü­lür­se, bu a­jan­la te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Şid­det­li ve­ya po­tan­si­yelola­rak ya­şa­mı teh­dit edi­ci ve bek­le­nen ya­ra­rın fe­tü­se ola­sı risk­tenda­ha ağır bas­tı­ğı fun­gal en­fek­si­yon­lar dı­şın­da, ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de ö­ne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semp­tomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrı­sı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flu­konazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görül­müştür.

Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, fluko­n­azol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen has­talarda, berabe­rinde benzodiyazepin tedavisigerekliy­se, benzodiyazepin dozunun azal­tıl­ması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flu­ko­na­zol ve ri­fa­bu­ti­ni be­ra­ber kul­la­nan has­ta­lardik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Bir­lik­te ri­fam­pi­sin ve­ri­len has­ta­lar­daflu­ko­na­zol do­zun­da bir yük­selt­me dü­şü­nül­me­li­dir. Flu­ko­na­zol ilebe­ra­ber si­sap­rid uy­gu­la­nan has­ta­lar­da tor­sa­de de po­in­tes’i de içe­renkar­di­yak olay­lar ra­por edil­miş­tir. Flu­ko­na­zol ve tak­ro­li­mu­su be­ra­berkul­la­nan has­ta­lar dik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Yük­sek doz te­o­fi­linkul­la­nan ve­ya art­mış te­o­fi­lin tok­si­si­te ris­kin­de o­lan has­ta­lar­daflu­ko­na­zol kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da, te­o­fi­lin tok­si­si­te­si bul­gu­la­rıiz­len­me­li­dir ve tok­si­si­te bul­gu­la­rı ge­li­şir­se te­da­vi ge­rek­ti­ğigi­bi de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Krip­to­kok­sik me­nen­jit ve­ya di­ğer böl­ge­ler­de­kikrip­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­da ola­ğan doz, ilk gün 400 mg, ar­dın­dangün­de bir kez 200-400 mg’dir. Krip­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi sü­re­si,kli­nik ve mi­ko­lo­jik ya­nı­ta bağ­lı ol­mak­la be­ra­ber, krip­to­kok­sik me­nen­jitiçin ge­nel­lik­le en az 6-8 haf­ta­dır. Kan­di­de­mi, dis­se­mi­ne kan­di­di­ya­zisve di­ğer in­va­ziv kan­di­dal en­fek­si­yon­lar­da ola­ğan ilk gün do­zu 400mg, bu­nun ar­dın­dan gün­de 200 mg’dir. Kli­nik ya­nı­ta gö­re bu doz, gün­de400 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Te­da­vi­nin sü­re­si kli­nik ya­nı­tabağ­lı­dır. Oro­fa­renge­al kan­di­di­ya­zis için ola­ğan doz 7-14 gün sü­rey­legün­de bir kez 50-100 mg’dir. Kan­di­di­ya­zi­sin ön­len­me­sin­de öne­ri­lenflu­ko­na­zol do­zu, has­ta­da fun­gal en­fek­si­yon ge­liş­me­si ris­ki­ne bağ­lıola­rak gün­de bir kez 50-400 mg’dir. Sis­te­mik en­fek­si­yon ris­ki yük­sekolan; ör­ne­ğin de­rin ve­ya uzun sü­re­li nöt­ro­pe­ni­si olan has­ta­lar­daöne­ri­len doz gün­de 1 kez 400 mg’dir.

Triflucan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki