TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İn­da­mid Kap­sül    İl­san

İn­da­pa­mi­d

Ambalaj: 2.5 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri:Flu­dex D­ra­je: 2.5 mgx30draje (Ser­vi­er); Flu­din Tab­let: 2.5 mgx30tablet (Sa­ba); Flu­pa­mid Kap­lı Tab­let: 2.5 mgx30tablet (Sa­no­vel); Flu­tans Kap­sül: 2.5 mgx30kapsül (Drog­san); İn­da­pen Film Tab­let: 2.5 mgx30 tablet (Bi­ofar­ma); İn­du­rin Tab­let: 2.5 mgx30tablet (Terra).

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de (tek ba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te),kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğiy­le bir­lik­te gö­rü­len ödem­le­rin te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ye­ni teş­hisedil­miş se­reb­ro­vas­kü­ler ka­za­lar, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­li­ğiy­lein­da­pa­mid ve­ya di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer tu­tu­lu­mun­da tiyazit ve ben­ze­ri di­üre­tik­lerhe­pa­tik en­se­fa­lo­pa­ti­ye yol aça­bi­lir­ler. Spor­cu­lar, bu ila­cın do­pingkont­rol­le­ri sı­ra­sın­da po­zi­tif so­nu­ca yol aça­bi­le­cek bir mad­de ol­du­ğuko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Te­da­vi bo­yun­ca su-elekt­ro­lit den­ge­si ko­run­ma­lı­dır.Plaz­ma sod­yum, po­tas­yum, kal­si­yum dü­zey­le­ri dü­zen­li ara­lık­lar­lakont­rol edil­me­li­dir. Ge­be ka­dın­lar­da, ge­nel ola­rak di­üre­tik kul­la­nı­mın­danka­çın­mak ge­re­kir. Fiz­yo­lo­jik ge­be­lik öde­mi­nin te­da­vi­sin­de de ke­sin­lik­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Di­üre­tik­ler, fe­tal hi­pot­ro­fi ris­kiy­le bir­lik­te,fe­top­la­sen­tal is­ke­mi­ye ne­den ola­bi­lir­ler. Bu­nun­la bir­lik­te, di­üre­tik­lerge­be­le­rin re­nal, he­pa­tik ya da kar­di­yak kö­ken­li ödem­le­ri­nin te­da­vi­sin­debaş­lı­ca te­da­vi se­çe­ne­ği­ni oluş­tu­rur­lar. Em­zir­me dö­ne­min­de öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Çok sey­rekve ha­fif as­te­ni ve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ra­por edil­miş­tir. Üri­se­miha­fif ar­ta­bi­lir, an­cak sağ­lık­lı ki­şi­ler­de gut mey­da­na ge­tir­mez.Pre­dis­po­zis­yo­nu ­olan has­ta­lar­da hi­po­ka­le­mi ra­por edil­miş­tir.Bun­la­rın dı­şın­da baş ağ­rı­sı, ada­le kramp­la­rı, bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lıkya da is­hal, aler­jik cilt re­ak­si­yon­la­rı, ağız ku­ru­lu­ğu olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Di­ğer di­üre­tikilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­rır. Lit­yum tuz­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Po­tas­yum kay­bet­ti­ren ilaç­lar­la (di­üre­tik­ler, lak­sa­tif sti­mü­lan­lar,kor­ti­kos­te­ro­id­ler) cid­di hi­po­ka­le­mi ge­li­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 1 kap­sül­dür.

Indamid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki