TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İn­du­rin Tab­letTerra

İn­da­pa­mi­d

Ambalaj: 2.5 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri: Flu­dexD­ra­je: 2.5 mgx30 draje (Ser­vi­er); Flu­dinTab­let: 2.5 mgx30 tablet (Sa­ba); Flu­pa­midKap­lı Tab­let: 2.5 mgx30 tablet (Sa­no­vel); Flu­tansKap­sül: 2.5 mgx30 kapsül (Drog­san); İn­da­midKap­sül: 2.5 mgx30 kapsül (İl­san); İn­da­penFilm Tab­let: 2.5 mgx30 tablet (Bi­ofar­ma).

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de (tek ba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te),kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğiy­le bir­lik­te gö­rü­len ödem­le­rin te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ye­ni teş­hisedil­miş se­reb­ro­vas­kü­ler ka­za­lar, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rek yet­mez­li­ğiy­lein­da­pa­mid ve­ya di­ğer sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer tu­tu­lu­mun­da tiyazitve ben­ze­ri di­üre­tik­ler he­pa­tik en­se­fa­lo­pa­ti­ye yol aça­bi­lir­ler.Spor­cu­lar, bu ila­cın do­ping kont­rol­le­ri sı­ra­sın­da po­zi­tif so­nu­cayol aça­bi­le­cek bir mad­de ol­du­ğu ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Te­da­vi bo­yun­ca su-elekt­ro­litden­ge­si ko­run­ma­lı­dır. Plaz­ma sod­yum, po­tas­yum, kal­si­yum dü­zey­le­ridü­zen­li ara­lık­lar­la kont­rol edil­me­li­dir. Ge­be ka­dın­lar­da, ge­nelola­rak di­üre­tik kul­la­nı­mın­dan ka­çın­mak ge­re­kir. Fiz­yo­lo­jik ge­be­liköde­mi­nin te­da­vi­sin­de de ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Di­üre­tik­ler,fe­tal hi­pot­ro­fi ris­kiy­le bir­lik­te, fe­top­la­sen­tal is­ke­mi­ye ne­denola­bi­lir­ler. Bu­nun­la bir­lik­te, di­üre­tik­ler ge­be­le­rin re­nal, he­pa­tikya da kar­di­yak kö­ken­li ödem­le­ri­nin te­da­vi­sin­de baş­lı­ca te­da­vi se­çe­ne­ği­nioluş­tu­rur­lar. Em­zir­me dö­ne­min­de öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Çok sey­rekve ha­fif as­te­ni ve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ra­por edil­miş­tir. Üri­se­miha­fif ar­ta­bi­lir, an­cak sağ­lık­lı ki­şi­ler­de gut mey­da­na ge­tir­mez. Pre­dis­po­zis­yo­nu ­olan has­ta­lar­dahi­po­ka­le­mi ra­por edil­miş­tir. Bun­la­rın dı­şın­da baş ağ­rı­sı, ada­lekramp­la­rı, bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık ya da is­hal, aler­jik cilt re­ak­si­yon­la­rı,ağız ku­ru­lu­ğu olu­şa­bi­lir.

Etkileş.:Di­ğer di­üre­tikilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­rır. Lit­yum tuz­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Po­tas­yum kay­bet­ti­ren ilaç­lar­la (di­üre­tik­ler, lak­sa­tif sti­mü­lan­lar,kor­ti­kos­te­ro­id­ler) cid­di hi­po­ka­le­mi ge­li­şe­bi­lir.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon ve kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ğiy­lebir­lik­te gö­rü­len ödem­ler­de baş­lan­gıç do­zu sa­bah­la­rı alı­nan 1 tab­let­tir.Eğer ödem te­da­vi­sin­de 1 haf­ta, hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de 4 haf­taso­nun­da ye­ter­li ya­nıt alın­ma­mış­sa doz 5 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir.

Indurin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki