TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi­oka­din Stan­dar­di­ze So­lüs­yonKan­suk

Po­li­vi­don iyot

Ambalaj: %10x30, 100, 250, 500 ve 1000 mL’lik po­li­eti­len şişe.

Eşdeğeri: Batti­con Antiseptik So­lüs­yon:%10x30, 100, 250 ve 1000 mL (Ade­ka); Be­ta­konAntiseptik So­lüs­yon: %10x1000mL (Aro­ma); İso­sol An­ti­sep­tik So­lüs­yon:%10x30, 100, 250 ve 1000 mL (Mer­kez Lab.); Pol­yodAntiseptik So­lüs­yon: %10x30,100 ve 1000 mL (Drog­san); Po­vi­od An­ti­sep­tik So­lüs­yon:%10x30, 100 ve 1000 mL (Sa­ba).

End.:An­ti­sep­tikve de­zen­fek­tan et­ki­li­dir. Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nu, cilt ve ya­rade­zen­fek­si­yo­nu, ope­ras­yon sa­ha­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı, ya­ra te­da­vi­si,mu­ko­za de­zen­fek­si­yo­nu ve ya­nık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Non­tok­sikno­dü­ler gu­atr­da kont­ren­di­ke­dir. Gö­ze değ­di­ril­me­me­li­dir. Ti­ro­idhas­ta­la­rı, ye­ni do­ğan­lar, süt ço­cuk­la­rı ve ge­be­ler­de dik­kat­liolun­ma­lı ve uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Sey­relt­me­den, te­da­vi edi­le­cek ye­re sü­rü­lür. Is­lakkomp­res ve yı­ka­ma­lar için sey­rel­tik ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Biokadin Gargara

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %7.5x100 mL’lik po­li­eti­len şişe.

Eşdeğeri: Batti­con Gar­ga­ra:%7.5x100 mL (Ade­ka); İso­sol Gar­ga­ra: %7.5x100mL (Mer­kez Lab.); Pol­yod Gar­ga­ra: %7.5x100 mL (Drog­san); Po­vi­od Gar­ga­ra:%7.5x100 mL (Sa­ba).

End.:Bak­te­ri­ler,vi­rüs­ler, man­tar­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ağız ve bo­ğaz mu­ko­za­sı­nın,ay­rı­ca di­şe­ti ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın (ör­ne­ğin fa­ren­jit,sto­ma­tit, aft, sü­pe­ren­fek­te ve her­pe­tik ül­ser­ler, pa­muk­çuk, gin­gi­vit)te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. An­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si uy­gu­la­nan en­fek­si­yo­nelhas­ta­lık­la­rın lo­kal te­da­vi­sin­de tak­vi­ye edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır(ör­ne­ğin ton­sil­lit). Ağız ve bo­ğaz boş­lu­ğun­da­ki ame­li­yat­lar­dan ön­ceve son­ra, ya­ra­lan­ma­lar­da ve so­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta­lık­la­rın­da en­fek­si­yon­la­rakar­şı pro­fi­lak­tik te­da­vi için kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca ge­nel ağız hij­ye­nin­deyay­gın bir kul­la­nım ala­nı­na sa­hip­tir.

Kontr.E.: Non­tok­sik no­dü­ler gu­atr­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­de, 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, bi­li­nenve kuş­ku­lu iyot du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: İdi­yo­senk­ra­tik mu­ko­zal ir­ri­tas­yonve aşırı duyarlık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İyo­dun aşı­rı ab­sorp­si­yo­nuy­lame­ta­bo­lik asi­doz, hi­per­nat­re­mi, re­nal fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu gi­bisis­te­mik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Te­ra­pö­tik kul­la­nım için, ya­rım bar­dak ılık su­ya2-4 çay ka­şı­ğı Bi­oka­din Gar­ga­ra ka­tı­lır ve çal­ka­la­nır. Bu uy­gu­la­ma has­ta­lık ge­çin­ce­yeka­dar en az 30 sa­ni­ye ol­mak üze­re her 1-4 sa­at­te tek­rar­la­nır. Gün­lükağız hij­ye­ni için ya­rım bar­dak ılık su­ya 1 çay ka­şı­ğı Bi­oka­din ye­ter­li­dir.

Bi­oka­din Va­ji­nal Su­po­zi­tu­var

Po­li­vi­don iyot

Ambalaj: 200mgx14 su­po­zi­tu­var.

End.:De­zen­fek­tanve an­ti­sep­tik ola­rak cilt ve mu­ko­za memb­ran­la­rı­nın an­ti­sep­si­siiçin kul­la­nı­lır. Ge­niş spekt­rum­lu bak­te­ri­sid, fun­gi­sid, pro­to­sidve vi­rü­sid et­ki­li­dir. Ka­rı­şık en­fek­si­yon­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yözva­ji­nit­te ve nons­pe­si­fik en­fek­si­yon­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Uzun sü­rente­da­vi­ler­de, ma­ni­fest hi­per­ti­ro­id du­rum gös­te­ren, özel­lik­le de­kom­pan­sekalp yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da, iyo­tun va­ji­na ta­ra­fın­­dan emil­me­siso­nu­cu iyo­tun ne­den ola­ca­ğı gu­atr mey­da­na gel­me­si ve ce­nin­de hi­po­ti­rod­izmgö­rül­me ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­­lı­dır.

Uyar.: İyo­da kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Po­li­vi­don iyot­tan, iyo­tun ab­sor­be ol­ma­sı ti­ro­idfonk­si­yon test­le­ri­ni et­ki­le­ye­bi­lir. Ay­rı­ca çe­şit­li tip test­le­rinpo­li­vi­don iyot ile kon­ta­mi­nas­yo­nu, fe­çes­te giz­li kan ve id­rar­dakan aran­ma­sı sı­ra­sın­da yan­lış po­zi­tif so­nuç ve­re­bi­lir. İdi­yo­senk­ra­tikmu­ko­zal ir­ri­tas­yon ve hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir.İyo­di­nin aşı­rı ab­sorp­si­yo­nu; me­ta­bo­lik asi­doz, hi­per­nat­re­mi vere­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zuk­luk oluş­tu­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz 1 su­po­zi­tu­var­dır. Ge­rek­li ol­du­ğun­dagün­lük doz iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir. Ak­şam yat­ma­dan ön­ce, iyi­ce ıs­la­tı­lansu­po­zi­tu­var, sır­tüs­tü ya­tar du­rum­da va­ji­na­nın de­rin­li­ği­ne so­ku­lur.

Biokadin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki