TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pol­yod Antiseptik So­lüs­yonDrog­san

Po­vi­don-iyot

Ambalaj: %10x30, 100 ve 1000 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Batti­conAntiseptik So­lüs­yon: %10x30,100, 1000 mL (Ade­ka); Be­ta­kon Antiseptik So­lüs­yon:%10x1000 mL (Aro­ma); Bi­oka­din Stan­dar­di­zeSo­lüs­yon: %10x30,100, 1000 mL (Kan­suk); İso­sol An­ti­sep­tik So­lüs­yon:%10x30, 100, 1000 mL (Mer­kez Lab.); Po­vi­odAn­ti­sep­tik So­lüs­yon: %10x30,100, 1000 mL (Sa­ba).

Pol­yod CiltTemizleyicisi

Po­vi­don-iyot

Ambalaj: %7.5x100 ve 1000 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Batti­conSı­vı Sa­bun: %7.5x100ve 1000 mL (Ade­ka); İso­sol S­crub: %7.5x00 ve 1000 mL (Mer­kezLab.).

End.:An­ti­sep­tikve de­zen­fek­tan et­ki­li­dir. Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nu, cilt ve ya­rade­zen­fek­si­yo­nu, ope­ras­yon sa­ha­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı, ya­ra te­da­vi­si,mu­ko­za de­zen­fek­si­yo­nu ve ya­nık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Non­tok­sikno­dü­ler gu­atr­da kont­ren­di­ke­dir. Gö­ze değ­di­ril­me­me­li­dir. Ti­ro­idhas­ta­la­rı, ye­ni do­ğan­lar, süt ço­cuk­la­rı ve ge­be­ler­de dik­kat­liolun­ma­lı ve uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Polyod Antiseptik Solüsyon: Su­lan­dı­rıl­ma­dan ge­rek­li yer­ler­dekul­la­nı­lır.Polyod Cilt Temizleyicisi: Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nun­da,el ve kol nem­len­di­ri­lip 5 mL Pol­yod cilt temizleyicisi ile 2-2.5 da­ki­ka ovu­lur, da­ha iyibir kö­pük için dam­la dam­la su ka­tı­la­bi­lir ve son­ra te­miz­le­nen yerakan su al­tın­da du­ru­la­nır. Hij­ye­nik el te­miz­li­ğin­de, el 5 mL Pol­yod cilt temizleyicisi ile 1 da­ki­ka ka­darovuş­tu­ru­lup yı­ka­nır. Ame­li­yat ala­nı­nın de­zen­fek­si­yo­nu: Ame­li­yatböl­ge­si su ile nem­len­di­ri­lir, Pol­yod sı­vı sa­bun ile (or­ta­la­ma 1 mL 20 cm2 ala­na)5 da­ki­ka bo­yun­ca, ste­ril ıs­lak gaz­lı bez ile si­li­nir, te­miz ala­na Pol­yod an­ti­sep­tik so­lüs­yon sü­rü­lüpku­ru­ma­ya bı­ra­kı­lır.

Pol­yod Gar­ga­ra

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %7.5x100 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Batti­conGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Ade­ka); BiokadinGargara: %7.5x100 mL (Kansuk); İso­sol Gar­ga­ra: %7.5x100mL (Mer­kez Lab.); Po­vi­od Gar­ga­ra:%7.5x100 mL (Sa­ba).

End.:Bak­te­ri­ler,vi­rüs­ler, man­tar­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ağız ve bo­ğaz mu­ko­za­sı­nın,ay­rı­ca di­şe­ti ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın (ör­ne­ğin fa­ren­jit,sto­ma­tit, aft, sü­pe­ren­fek­te ve her­pe­tik ül­ser­ler, pa­muk­çuk, gin­gi­vit)te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. An­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si uy­gu­la­nan en­fek­si­yo­nelhas­ta­lık­la­rın lo­kal te­da­vi­sin­de tak­vi­ye edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır(ör­ne­ğin ton­sil­lit). Ağız ve bo­ğaz boş­lu­ğun­da­ki ame­li­yat­lar­dan ön­ceve son­ra, ya­ra­lan­ma­lar­da ve so­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta­lık­la­rın­da en­fek­si­yon­la­rakar­şı pro­fi­lak­tik te­da­vi için kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca ge­nel ağız hij­ye­nin­deyay­gın bir kul­la­nım ala­nı­na sa­hip­tir.

Kontr.E.: Non­tok­sik no­dü­ler gu­atr­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­de, 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, bi­li­nenve kuş­ku­lu iyot du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: İdi­yo­senk­ra­tik mu­ko­zal ir­ri­tas­yonve aşırı duyarlık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İyo­dun aşı­rı ab­sorp­si­yo­nuy­lame­ta­bo­lik asi­doz, hi­per­nat­re­mi, re­nal fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu gi­bisis­te­mik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ya­rım bar­dak ılık su­ya 2-4 çay ka­şı­ğı so­lüs­yon ek­le­ne­reken az 30 sa­ni­ye sü­rey­le gün­de 3-4 kez gar­ga­ra ya­pı­lır.

Polyod adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki