TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Batti­con Antiseptik So­lüs­yon     Ade­ka

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj: %10x30, 100, 250 ve 1000 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Be­ta­kon Antiseptik So­lüs­yon:%10x1000 mL (Aro­ma); Bi­oka­din Stan­dar­di­zeSo­lüs­yon: %10x30,100, 250 ve 1000 mL (Kan­suk); İso­sol An­ti­sep­tik So­lüs­yon:%10x30, 100, 250 ve 1000 mL (Mer­kez Lab.); Pol­yodAntiseptik So­lüs­yon: %10x30,100 ve 1000 mL (Drog­san); Po­vi­od An­ti­sep­tik So­lüs­yon:%10x30, 100 ve 1000 mL (Sa­ba).

Batti­con Po­mat

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­doniyot komp­lek­si

Ambalaj: %10x20 gram ve 70 gram­lık tüp.

Eşdeğeri: İso­sol Mer­hem: %10x20 g (Mer­kez Lab.).

Batti­con Sı­vı Sa­bun

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj:%7.5x100 ve 1000 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri: İso­sol S­crub: %7.5x100 ve 1000 mL (Mer­kez Lab.); Pol­yod Cilt Temiz­le­yicisi: %7.5x100 ve 1000 mL (Drog­san).

End.:An­ti­sep­tikve de­zen­fek­tan et­ki­li­dir. Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nu, cilt ve ya­rade­zen­fek­si­yo­nu, ope­ras­yon sa­ha­sı­nın ha­zır­lan­ma­sı, ya­ra te­da­vi­si,mu­ko­za de­zen­fek­si­yo­nu ve ya­nık te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Non­tok­sik no­dü­ler gu­atr­da kont­ren­di­ke­dir.Gö­ze değ­di­ril­me­me­li­dir. Ti­ro­id has­ta­la­rı, ye­ni do­ğan­lar, süt ço­cuk­la­rıve ge­be­ler­de dik­kat­li olun­ma­lı ve uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Batticon Antiseptik Solüsyon: So­lüs­yon su­lan­dı­rıl­ma­dan doğ­ru­dan kul­­la­nı­lır.De­ri­ye uy­gu­la­ma­daen az 1, en iyi­si 5 da­ki­ka uy­gu­lan­mak­ta­dır. Mu­ko­za­nın ve ya­ra­la­rınyı­kan­ma­sın­da ge­rek­ti­ği şe­kil­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Be­lir­li ba­zıuy­gu­la­ma­lar­da se­rum fiz­yo­lo­jik ve­ya rin­ger so­lüs­yo­nu ile ka­rış­tı­rı­lır. Batticon Pomat: Has­ta böl­ge­ye günde bir­kaç kez ba­sit­çesü­rü­le­rek ya da pan­su­man ya­pı­la­rak uy­gu­la­nır. Batticon Sıvı Sabun: Cer­ra­hi el de­zen­fek­si­yo­nun­da,el ve kol nem­len­di­ri­lip 5 mL Bat­ti­con sı­vı sa­bun ile 2.5 da­ki­ka ovu­lur, kö­pük için dam­ladam­la su ka­tı­la­bi­lir ve akan su al­tın­da du­ru­la­nır. Hij­ye­nik el te­miz­li­ğin­de,el 5 mL Bat­ti­con sı­vı sa­bun ile 1 da­ki­ka yı­ka­nır.Ame­li­yat ala­nı­nın ha­zır­lan­ma­sı: Su ile nem­len­di­ri­lir, Bat­ti­con sı­vı sa­bun ile (or­ta­la­ma 1 mL20 cm2 ala­na) 5 da­ki­ka bo­yun­ca, ste­ril ıs­lak gaz­lı bez ilesi­li­nir, te­miz ala­na Bat­ti­con so­lüs­yon sü­rü­lüp ku­ru­ma­ya bı­ra­kı­lır.

Batti­con Gar­ga­ra

Po­li­vi­nil­pi­ro­li­do­niyot

Ambalaj:%7.5x100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: BiokadinGargara: %7.5x100 mL (Kansuk); İso­solGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Mer­kez Lab.); Pol­yod Gar­ga­ra: %7.5x100 mL (Drog­san); Po­vi­odGar­ga­ra: %7.5x100 mL (Sa­ba).

End.:Bak­te­ri­ler, vi­rüs­ler, man­tar­larta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ağız ve bo­ğaz mu­ko­za­sı­nın, ay­rı­ca di­şe­tiateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın (ör­ne­ğin fa­ren­jit, sto­ma­tit,aft, sü­pe­ren­fek­te ve her­pe­tik ül­ser­ler, pa­muk­çuk, gin­gi­vit) te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır. An­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si uy­gu­la­nan en­fek­si­yo­nel has­ta­lık­la­rınlo­kal te­da­vi­sin­de tak­vi­ye edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır (ör­ne­ğin ton­sil­lit).Ağız ve bo­ğaz boş­lu­ğun­da­ki ame­li­yat­lar­dan ön­ce ve son­ra, ya­ra­lan­ma­lar­dave so­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta­lık­la­rın­da en­fek­si­yon­la­ra kar­şı pro­fi­lak­tikte­da­vi için kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca ge­nel ağız hij­ye­nin­de yay­gın bir kul­la­nımala­nı­na sa­hip­tir.

Kontr.E.: Non­tok­sik no­dü­ler gu­atr­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de, em­zi­ren an­ne­ler­de, 6 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, bi­li­nenve kuş­ku­lu iyot du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: İdi­yo­senk­ra­tik mu­ko­zal ir­ri­tas­yonve aşırı duyarlık re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. İyo­dun aşı­rı ab­sorp­si­yo­nuy­lame­ta­bo­lik asi­doz, hi­per­nat­re­mi, re­nal fonk­si­yon bo­zu­klu­ğu gi­bisis­te­mik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Te­da­vi en­fek­si­yon­la­rın­da, ya­rım bar­dak su­ya2-4 çay ka­şı­ğı so­lüs­yon ka­tı­lır. Gün­de 3-4 kez en az 30 sa­ni­ye ağızçal­ka­la­nır, yı­ka­nır. Gün­lük ağız hij­ye­ni için, ya­rım bar­dak su­ya 1çay ka­şı­ğı so­lüs­yon ka­tı­lır. Gün­de 2 kez en az 30 sa­ni­ye ağız çal­ka­la­nır,yı­ka­nır.­

Batticon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki