TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bi­te­ral Am­pulRoc­he

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 500 mg/3 mLx1 ampul.

Bi­te­ral Lak Tab­let

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet :: 500 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Bor­ne­ral Film Tab­let:250 mgx20 tablet (İlsan); Or­ni­do­neFilm Tab­let: 250 mgx20tablet, 500 mgx10 tablet (TriP­har­ma); Or­ni­sid Film Tab­let:250 mgx20 tablet, 500 mgx10 tablet (Abdi İbrahim); Or­ni­topFilm Tab­let: 250 mgx20tablet (Top­rak).

Bi­te­ral Va­ji­nal Tab­let

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 500 mgx3 tablet.

Eşdeğeri: Or­ni­sid Va­ji­nal Tab­let: 500 mgx3 tablet (Abdiİbrahim).

End.:Trikomoniasis(kadınlarda ve erkeklerde Trichomonasvaginalis'e bağ­lı genitoürinerenfeksiyonlar), Amebiasis (amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nınneden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar. Özellikle amebik karaciğer ap­se­siolmak üzere, amebiasisin tüm ekstraintestinal formları), Giardiasis(lambliasis), anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar ve özellikle kolonameliyatları da olmak üzere, cerrahi girişimler sırasında ve jinekolojik ope­ras­yonlardaprofilaktik olarak.

Kontr.E.:Ornidazolveya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenhastalarda kontrendikedir.

Uyar.: Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi ve­yamultipl skleroz) olan hastalarda dikkatle kullanılma­lıdır. Diğer ilaçlarınetkisi artabilir veya azalabilir. Genel bir prensip olarak, gebeliğin erkendöneminde veya emziren annelerde, kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan E.:Uykuhali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, hafifyan etkiler olarak görülebilir.

Etkileş.:Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçlarla alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiramlabirlikte delirium atakları, konfüzyon durumuna neden olabilir. Orni­dazolkumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini po­tan­siyalize eder.Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol, vekuronyumbromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

Doz Önerisi: Biteral Ampul: Ana­erob en­fek­si­yon­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de: Ame­li­yat ön­ce­si 4500-1000 mg (1-2 am­pul ve­ya 2-4tab­let), ame­li­yat son­ra­sıy­sa 1-5 gün sü­rey­le her 24 sa­at­te bir 2 am­pulve­ya 12 sa­at­te bir 1 am­pul uy­gu­la­nır. Ana­erob en­fek­si­yon­lar­da: Te­da­vi­ye 500-1000 mg (1-2 am­pul)uy­gu­la­ma­sıy­la baş­la­nır. Da­ha son­ra 5-10 gün sü­rey­le her 24 sa­at­tebir 2 am­pul ve­ya 12 sa­at­te bir 1 am­pul­le de­vam edi­lir. Has­ta­nın du­ru­muuy­gun olur­sa, oral yol pa­ren­te­ral yo­la ter­cih edil­me­li, böy­le­ce has­ta­yaher 12 sa­at­te 500 mg (2 tab­let) ve­ril­me­li­dir. Ço­cuk­lar için doz gün­deki­lo ba­şı­na 20 ile 30 mg’dir. Ame­bik ka­ra­ci­ğer ap­se­si ve ame­bi­asis te­da­vi­sin­de:Baş­lan­gıç­ta500-1000 mg (1-2 am­pul) ve­ri­lip tek doz ola­rak 3-10 gün sü­rey­le 1 g ve­ya500 mg sa­bah, 500 mg ak­şam 3-10 gün sü­rey­le ve­ril­me­li­dir. Biteral LakTablet: Tabletlerdaima yemeklerden sonra alınmalıdır. Trikomoniasis: Tek dozluk tedavide gece 1500 mg; 5 günlük tedavide isesabahları 500 mg ve akşamları 500 mg verilir. Tüm olgularda, enfeksiyonuntekrarlamasını önlemek için, hastanın eşi de aynı oral doz uygulanarak tedaviedilmelidir. Çocuklar için günlük tek doz 25 mg/kg'dir. Amebiasis: Amebik dizanterili hastalarda 3 gün­lüktedavide, yetişkinler ve 35 kg’nin üzerindeki ço­cuklara akşamları tek dozda1500 mg, 60 kg’nin üze­rin­dekilere sabah 1000 mg ve akşam 1000 mg, 35 kg'yekadar olan çocuklara tek dozda 40 mg/kg; 5-10 günlük tedavide ise yetişkinlerve 35 kg’nin üzerindeki çocuklara sabahları 500 mg ve akşamları 500 mg, 35kg'ye kadar olan çocuklara tek dozda 25 mg/kg verilir. Giardiasis (lambliasis): Yetişkinler ve 35 kg'nin üzerindekiçocuklara akşamları tek dozda 1500 mg, 35 kg'ye kadar olan çocuklara tek dozda40 mg/kg, 1-2 gün süreyle verilir. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar içinBiteralAmpul’e bakınız. BiteralVajinal Tablet: Tri­ko­mo­nia­ziste­da­vi­sin­de tek doz­luk ve beş gün­lük te­da­vi se­çe­nek­le­ri var­dır. Bi­rin­cise­çe­nek­te tek doz­luk te­da­vi­de ak­şam­la­rı 6 oral tab­let ve­ya 5 gün­lükte­da­vi­de sa­bah 2 oral, ak­şam 2 oral yat­ma­dan ön­ce 1 va­ji­nal tab­let;ikin­ci se­çe­nek­te, tek doz­luk te­da­vi­de 4 oral tab­let+1 va­ji­nal tab­letyat­ma­dan ön­ce ya da 5 gün­lük te­da­vi­de sa­bah ve ak­şam 2’şer oral tab­let.Re­en­fek­si­yon­dan ko­run­mak için has­ta­nın eşi de 1. se­çe­nek­te­ki ay­nıoral do­zu kul­la­nır. Va­ji­nal tab­let­ler ağız­dan alın­ma­ma­lı­dır.

Biteral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki