TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Aralık 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Or­ni­top FilmTab­let   Top­rak

Or­ni­da­zol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Bi­te­ralLak Tab­let: 250 mgx20tablet (Roc­he); Bor­ne­ral Film Tab­let:250 mgx20 tablet (İlsan); Or­ni­do­neFilm Tab­let: 250 mgx20tablet (TriP­har­ma); Or­ni­sid Film Tab­let:250 mgx20 tablet (Abdi İbrahim).

End.:Ana­erobbak­te­ri­le­re bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da: Sep­ti­se­mi,me­nen­jit, pe­ri­to­nit, po­sto­pe­ra­tif ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, do­ğumson­ra­sı sep­ti­se­mi, sep­tik abor­tus ve sö­zü edi­len bak­te­ri­le­rin sap­tan­dı­ğıve­ya var­lı­ğın­dan şüp­he­le­ni­len en­do­met­rit ol­gu­la­rın­da, özel­lik­leko­lon ve ji­ne­ko­lo­jik ope­ras­yon ge­çi­re­cek ol­gu­lar baş­ta ol­mak üze­re,cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de pro­fi­lak­si ama­cıy­la; Ame­bi­asis: Amip­lidi­zan­te­ri da­hil En­ta­mo­ebahis­toly­ti­ca’nın ne­den ol­du­ğu tüm ba­ğır­saken­fek­si­yon­la­rın­da ame­bi­asi­sin tüm ekst­ra­in­tes­ti­nal form­la­rın­da,özel­lik­le ame­bik ka­ra­ci­ğer apse­sin­de; tri­ko­mo­ni­azis, ka­dın­lar­da veer­kek­ler­de Tric­ho­mo­nas va­gi­na­lis’e bağ­lı ge­ni­toüri­ner en­fek­si­yon­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:SSS has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ve or­ni­da­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Atak­si, ver­ti­go ve­ya zi­hin­selkon­füz­yon du­ru­mun­da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Be­lir­gin ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan has­ta­lar­da, or­ni­da­zol uy­gu­la­ma­la­rı ara­sın­da­ki sü­re­niniki ka­tı­na çı­ka­rıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ke­sin­ ge­rek­li de­ğil­se ge­be­li­ğinilk 3 ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı ve gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar, cilt­te kı­za­rık­lık,kas za­yıf­lı­ğı, ser­sem­lik gi­bi ha­fif yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Na­di­renyal­nız duy­sal ve­ya duy­sal ve mo­tor pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti göz­len­miş­tir.Ay­rı­ca tre­mor, ri­gor ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu ve bi­linç azal­ma­sı gi­biSSS bo­zuk­luk­la­rı da bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı ol­gu­lar­da da cilt re­ak­si­yon­la­rıgöz­len­miş­tir.

Etkileş.:Al­kol­lüiçe­cek­ler ve al­kol içe­ren ilaç­la­rın alın­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Di­sül­fi­ram­la bir­lik­te de­li­ri­um, kon­füz­yo­nel du­ru­ma ne­den ola­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rın (var­fa­rin) et­ki­si ve he­mo­ra­ji ris­ki ar­tar;oral an­ti­ko­agü­lan do­zu ayar­lan­ma­lı­dır. 5-floro­ura­si­lin kli­ren­siaza­lır ve tok­si­si­te ris­ki ar­tar.

Doz Önerisi: Tab­let­ler da­ima ye­mek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.Tri­ko­mo­ni­asiste­da­vi­si: 5 günbo­yun­ca sa­bah-ak­şam 2’şer adet 250 mg film tab­let­tir. Has­ta­nın eşi­ne de ay­nı doz ve­ril­me­li­dir.Ço­cuk­lar için doz 25 mg/kg/gün’dür. Ame­bi­asis te­da­vi­si: Ame­bik di­zan­te­ri­de 3 gün sü­rey­leak­şam­la­rı bir kerede 6-8 film tab­let alı­nır. Di­ğer ame­bi­asis tür­le­rin­de5 ile 10 gün sa­bah ak­şam 2’şer film tab­let alı­nır. Ço­cuk­lar için doz20-30 mg/kg’dir. Gi­ar­di­asis te­da­vi­si: Eriş­kin­ler­de 5-10 gün sü­rey­legün­de top­lam 4 film tab­let alı­nır. Ço­cuk­lar için doz 25 mg/kg’dir. Ana­ero­bik en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de: Te­da­vi­ye 500-1000 mg ile baş­la­nır. Semp­tom­lar or­ta­dankal­kın­ca­ya ka­dar gün­de 4 eşit do­za bö­lü­ne­rek 1 g kul­la­nı­lır. Ana­ero­bik en­fek­si­yon­la­rınpro­fi­lak­si­si: Pro­fi­lak­si­ye 2-4 film tab­let­le baş­la­nır ve ope­ras­yon­danson­ra 12 sa­at­te bir 2 film tab­let­le 1 ile 5 gün sür­dü­rü­lür. Tri­ko­mo­nia­zi­sin ba­sit te­da­vi­si, 5 gün sü­rey­lesa­bah­la­rı 2 tab­let (250 mg x 2)’dir. Re­en­fes­tas­yo­nun en­gel­le­ne­bil­me­si için has­ta­nıneşi­ne ay­nı doz ve­ri­lir.

Ornitop adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki