TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Bu­to­pan Am­pul   Bi­o­far­ma

Sko­po­la­min­bu­tilbro­mür

Ambalaj: 20mg/1 mLx6 ampul.

Eşdeğeri: Bus­co­panAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Mo­litAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Ade­ka); Spazmotek Ampul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Bilim).

Bu­to­pan D­ra­je

Sko­po­la­min­bu­tilbro­mür

Ambalaj: 10 mgx20 dra­je­.

Eşdeğeri: Bus­co­pan D­ra­je:10 mgx20 draje (Ec­za­cı­ba­şı).

End.:Mi­de, du­ode­num,in­ce ve ka­lın b­a­ğır­­sak, ure­ter, me­sa­ne ve saf­ra yol­la­rı­nın spazm,spas­tik ağ­rı ve ko­lik­le­rin­de; spas­tik dis­me­no­re, pos­to­pe­ra­tif bu­lan­tıve kus­ma­la­rın te­da­vi­sin­de; do­ğum­da kol­lum spazm­la­rı­nın gi­de­ril­me­sive pla­sen­ta­nın çı­ka­rıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­mak için; en­dos­ko­pik mu­aye­ne­ler­de,kü­çük üro­lo­jik ve ji­ne­ko­lo­jik gi­ri­şim­ler­de spazm­la­rın ön­len­me­siiçin kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Sko­po­la­mi­ne du­yar­lı­ğı olan­lar­da, dar açı­lı glo­kom­da,pros­tat hi­pert­ro­fi­si ve obst­rük­tif üro­pa­ti­ler­de, pi­lor ste­no­zu vein­tes­ti­nal ato­ni­de, mi­yas­te­nia gra­vis­te, kalp yet­mez­li­ği ve hi­per­ti­ro­idiz­mebağ­lı ta­şi­kar­di­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­ler­de ve 1 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ço­cuk­lar, sa­rı­şın­lar, Down send­ro­mu (mon­go­lizm)has­ta­la­rı, yaş­lı­lar, za­yıf ve de­bil has­ta­lar, kar­di­yo­vas­kü­ler, re­nalve he­pa­tik hasta­lığı olanlar, spas­tik pa­ra­li­zi has­ta­la­rı an­ti­mus­ka­ri­niket­ki­le­re aşı­rı du­yar­lık gös­te­re­bi­lir. Baş­ta ser­sem­lik, uyuk­la­ma ve gör­me­debu­la­nık­lık ya­pa­bi­le­ce­ğin­den oto­mo­bil ve ma­ki­ne kul­la­nan­lar uya­rıl­ma­lı­dır.An­ti­mus­ka­ri­nik­ler lak­tas­yo­nu in­hi­be eder, an­cak sko­po­la­mi­nin an­nesü­tü­ne geç­me ola­sı­lı­ğı za­yıf­tır.

Yan E.: Ağız ku­ru­lu­ğu, kons­ti­pas­yon,id­rar zor­lu­ğu, ta­şi­kar­di, gör­me­de bu­la­nık­lık, mid­ri­ya­zis, mu­ko­zave de­ri ku­ru­lu­ğu, an­hid­ro­zis, uyuk­la­ma, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon,de­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker, kuv­vet­siz­lik, im­po­tens, yüz­de kı­zar­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Se­kon­der an­ti­mus­ka­ri­nik et­kigös­te­ren amit­rip­ti­lin, map­ro­ti­lin, pi­mo­zid gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­ma­sı, et­ki­sin ar­tı­ra­rak tok­si­si­te po­tan­si­ye­li­ni yük­sel­te­bi­lir.Sik­lop­ro­pan anes­te­zi­si ve­ri­len has­ta­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da vent­ri­kü­lerarit­mi­ler gö­rü­le­bi­lir. An­ta­sid­ler, sod­yum bi­kar­bo­nat, ase­ta­zo­la­midid­ra­rı al­ka­ni­ze ede­rek sko­po­la­mi­nin atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­re­bi­lirve an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­yi şid­det­len­di­re­bi­lir. Kor­ti­kos­te­ro­id­lerve ACTH ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da int­ra­okü­ler ba­sınç art­ma­sı­nane­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Butopan Ampul: Bü­yük­le­rde IV ve­ya IM yol­dan alı­şıl­mış doz birkerede 1 am­pul, gün­de 1-4 am­pul­dür. En­jek­si­yon­lar 6-8 sa­at ara­lar­laya­pıl­ma­lı­dır. Butopan Draje: 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar ve eriş­kin­ler için alı­şıl­mışdoz gün­de 3-5 kez 1-2 dra­j­edir. 1 ile 6 yaş ara­sı ço­cuk­lar için doz gün­de3-5 kez 1 dra­je­dir.

Butopan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki