TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eqizolin Flakon IMTüm-Ekip

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve ‰5’liklidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 2 mL’lik çözücü ampul:: 1 gx1 flakon ve ‰5’lik lidokain içeren 4 mL’lik çözücüampul.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bilim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); İes­por Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Sefamax Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat).

Eqizolin Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul:: 500 mgx1 flakon ve 2 mL’likçözücü ampul:: 1000 mgx1 flakon ve 4 mL’likçözücü ampul.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bilim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); İes­por Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Sefamax Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni,pnö­mo­ni, ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya dadi­ğer ilaç­la­ra kar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­lik ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi: Toplam günlük dozlar her iki yol için aynıdır. Ancak IM formlar sadece IM yoldanuygulanmalıdır. IM/IV formlar ise her iki yoldan da uygulanabilir. Öneri­lendozlar ise şöyledir: Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500mg-1 g. Duyarlı Gram-pozitif kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda 8saatte bir 250 mg-500 mg. Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında12 saatte bir 1 g. Pnömokok pnömonisi tedavisinde 12 saatte bir 500 mg. Yaşamıtehdit eden ciddi enfeksiyonlar (endokardit, septisemi v.b.) için 6 saatte bir1 g-1.5 g (Bu enfeksiyonlarda nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolinkullanılabilir). Operasyona başlama­dan 1/2-1 saat önce 1 g; uzun süren (2 saatveya daha fazla) operasyonlar sırasında 500 mg-1 g (cerrahi girişimin süresinebağlı olarak uygulama değişebilir); ope­rasyon sonrasında 24 saat süreyle 6-8saatte bir 500 mg-1 g. Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibienfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktikuygulamaya müdahaleden sonra 3-5 gün süreyle devam edilebilir. Pediyatrik dozlar: Hafif ve orta şiddettekienfeksiyonlarda 25-50 mg/kg’lik günlük doz üç veya dört eşit doza bölünerekuygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz 100 mg/kg’ye çıkabilir.Renal fonksiyon yetmezliğinde doz kreatinin klirensine göre ayarlanır.

Eqizolin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki