TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ce­fa­me­zin F­la­kon IM     Ec­za­cı­ba­şı

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­in ampulü :: 1 gx1fla­kon ve 3 mL’lik ‰5 li­do­ka­in ampulü.

Eşdeğeri: Ce­fo­zin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); SefamaxFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (No­bel); Se­fa­zol Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

Ce­fa­me­zin F­la­kon IM/IV

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 500 mgx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü ampul :: 1 gx1fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri: Ce­fo­zin F­la­kon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); SefamaxFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (No­bel); Se­fa­zol Flakon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni,pnö­mo­ni, ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya dadi­ğer ilaç­la­ra kar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­lik ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi:Ce­fa­me­zin, eriş­kin­le­re gün­de 1 g iki­ye bö­lün­müş doz­lar ha­lin­deuy­gu­la­nır. Na­dir du­rum­lar­da gün­de 12 gra­ma ka­dar kul­la­nı­la­bi­lir.Gram-po­zi­tif kok­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ha­fif en­fek­si­yon­lar­da8 sa­at­te bir 250-500 mg; akut, komp­li­kas­yon­suz id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da12 sa­at­te bir 1 g; pnö­mo­kok­sik pnö­mo­ni­de 12 sa­at­te bir 500 mg; or­taşid­det­li-şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 6-8 sa­at­te bir 500-1000 mg; şid­det­liya­şam teh­dit edi­ci en­fek­si­yon­lar­da (örn. en­do­kar­dit, sep­sis) 6 sa­at­tebir 1-1.5 gram. Ço­cuk­lar­da gün­de 3 ve­ya 4 eşit doz­da top­lam 25-50 mg/kgdo­zun­da uy­gu­la­nan se­fa­zo­lin, ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rınço­ğun­da et­ki­li olur. Şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da top­lam gün­lük doz100 mg/kg’ye ar­tı­rı­la­bi­lir. Pre­ma­tü­rler ve 1 ay­lık­tan kü­çük be­bek­ler­de,et­kin­li­ği ve gü­ve­nir­li­ği gös­te­ril­me­di­ği için, öne­ril­mez.

Cefamezin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki