TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İes­por Fla­ko­n IM   İ.E.Ula­gay

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5li­do­ka­in ampulü :: 500 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5li­do­ka­in ampulü :: 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik ‰5 li­do­ka­inampulü.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Mak­si­po­rinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Sefamax Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat).

İes­por Fla­ko­n IM/IV

Se­fa­zo­lin

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cüam­pul:: 500 mgx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cüam­pul:: 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Mak­si­po­rinFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Sefamax Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (No­bel); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat).

End.:Duyarlıbakterilerin et­ken ol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni,pnö­mo­ni, ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya dadi­ğer ilaç­la­ra kar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­likol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­dedik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi:Ola­ğan ye­tiş­kin do­zu, or­ta ve şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da500 mg-1 g, 6-8 sa­at­te bir; du­yar­lı Gram-po­zi­tif kok­la­rın ne­den ol­du­ğuha­fif en­fek­si­yon­lar­da 250-500 mg, 8 sa­at­te bir; akut ve komp­li­ke ol­ma­yanid­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­da 1 g’ye ka­dar, 12 sa­at­te bir; pnö­mo­ko­kalpnö­mo­ni­de 500 mg, 12 sa­at­te bir; şid­det­li, ya­şa­mı teh­dit eden en­fek­si­yon­lar­da(en­do­kar­dit, sep­ti­se­mi vb.) 1-1.5 g, 6 sa­at­te bir (na­dir du­rum­lar­dagün­de 12 gra­ma ka­dar se­fa­zo­lin kul­la­nı­la­bi­lir). Kon­ta­mi­ne ve­ya po­tan­si­yelkon­ta­mi­ne cer­ra­hi­ler­de pos­to­pe­ra­tif en­fek­si­yo­nu ön­le­mek ama­cıy­laöne­ri­len doz­lar: A) Cer­ra­hi­ye baş­la­ma­dan ½-1 sa­at ön­ce 1 g, B)Ope­ras­yon bo­yun­ca (ör­ne­ğin 2 sa­at ve­ya da­ha faz­la) 500 mg-1 g, C) Ope­ras­yonson­ra­sın­da 24 sa­at sü­rey­le 6-8 sa­at­te bir 500 mg-1 g. Açık kalp ame­li­ya­tıve pros­ta­tik art­rop­las­ti gi­bi en­fek­si­yon oluş­ma­sı­nın özel­lik­leteh­li­ke ya­ra­ta­bi­le­ce­ği du­rum­lar­da pro­fi­lak­tik uy­gu­la­ma­ya, gi­ri­şim­denson­ra 3-5 gün sü­rey­le de­vam edil­me­li­dir. Pe­di­yat­rik do­zaj: Ço­cuk­lar­da ha­fif ve or­ta de­re­ce­deşid­det­li en­fek­si­yon­lar için top­lam gün­lük doz (25-50 mg/kg) 3 ve­ya 4eşit do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Şid­det­li en­fek­si­yon­lar için top­lamgün­lük doz 100 mg/kg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir.

Iespor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki