TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sefamax Flakon IMNobel

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampulü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5’liklidokain ampulü.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat).

Sefamax Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik çözücüampul.

Eşdeğeri:Ce­fa­me­zinFlakon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Ce­fo­zin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); CezolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Deva); Eqizolin Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); İes­porFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ula­gay); Mak­si­po­rin Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Se­fa­zolFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat).

End.: Duyarlı bakterilerin et­kenol­du­ğu akut ve su­ba­kut bron­şit, bron­şek­ta­zi, bron­kop­nö­mo­ni, pnö­mo­ni,ak­ci­ğe­rin ce­ra­hat­lı has­ta­lık­la­rı (ak­ci­ğer ab­se­si), pi­yo­to­raks,pi­ore­zi, kro­nik so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı se­kon­der en­fek­si­yon­lar,fa­ren­jit, la­ren­jit, ton­sil­lit, ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, pe­ri­to­nit,len­f­an­jit, len­fa­de­nit, sep­ti­se­mi, su­ba­kut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit,pye­lo­nef­rit, pi­ye­lit, sis­tit, üret­rit, os­te­om­ye­lit, art­rit, fol­li­kü­lit,pa­na­ris, fron­kül, fron­kü­loz, ant­raks, eri­zi­pel, ab­se, ül­ser, fleg­mon,ame­li­yat son­ra­sı ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, ya­nık­lar, de­kü­bi­tis, bar­to­li­nit(bar­to­lin ab­se­si), ser­vi­sit, en­do­met­rit, pa­ra­met­rit, pel­vi-pe­ri­to­nit,do­ğum son­ra­sı en­fek­si­yon­la­rı, mas­tit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit,pa­ro­tit, ku­lak ve bu­run fron­kü­lü, ar­pa­cık, pa­nof­tal­mi gi­bi en­fek­si­yon­la­rı­nte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ya da di­ğer ilaç­la­rakar­şı aler­ji­si olan has­ta­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rekfonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da se­fa­zo­lin do­zu azal­tı­la­rakve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­te tıb­bi ge­rek­li­lik ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­le­re uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,oral kan­di­di­ya­zis, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­la­rı, ano­rek­si, psö­do­memb­ra­nözko­lit semp­tom­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı ve kus­ma na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si, eo­zi­no­fi­li, ka­şın­tı, ilaç ate­şi, cilt dö­kün­tü­sü, nöt­ro­pe­ni,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­le­bi­lir. Re­nal ve he­pa­tik yet­mez­li­ğebağ­lı ol­mak­sı­zın SGOT, SGPT, BUN ve al­ka­len fos­fa­taz dü­zey­le­rin­dege­çi­ci ar­tış­lar bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pro­be­ne­sidse­fa­los­po­rin­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, bun­la­rın et­ki­le­ri­ninda­ha uzun za­man de­vam et­me­si­ne yol açar.

Doz Önerisi:Erişkindozları: Pnömokoksik pnömoni: 500 mg, 12saatte bir, Gram-pozitif kokların oluşturduğu hafif enfeksiyonlar: 250-500 mg,8 saatte bir. Akut üriner sistem enfeksiyonları: 1 g, 12 saatte bir. Ortaşiddetli enfeksiyonlar: 500 mg-1 g, 6–8 saatte bir. Yaşamı tehdit edenenfeksiyonlar (örn: endo­kardit, sepsis): 1-1.5 g, 6 saatte bir. Perioperatif profilaktik kullanım: Konta­mi­nas­yonlu ya da kontaminasyon riski bulunancerrahi işlemlerde, postoperatif enfeksiyonları önlemek için, ameliyatbaşlamadan ½-1 saat önce IM veya IV yoldan 1 g uygulanır. İlave olarak, uzunsüreli (örneğin 2 saat ya da daha uzun) girişimlerde, cerrahi işlem sırasındaIM veya IV yoldan 500 mg-1 g uygulanır. Ameliyattan sonra ise 24 saat süreyleher 6-8 saatte bir olacak şe­kilde IM veya IVyoldan 500 mg-1 g uygulanır veprofilaktik tedavi sonlandırılır. Açık kalp ameliya­tı ve protez takılması gibioperasyonlarda, profilaktik tedaviye ope­rasyondan sonra 3-5 gün boyunca devamedilebilir. Sefamax böbrek fonksiyonları bo­zulmuş hastalarda doz ayarlamasıyapılarak uygulanmalıdır. Pediyatrikdozlar: Çocuklarda hafif ve ortaşiddetli enfeksiyonlar için toplam günlük doz 25-50 mg/kg’dir ve günde 3-4 kezbölünmüş doz­lar halinde verilir. Daha şiddetli enfeksiyonlarda günde 100mg/kg’ye kadar çıkılabilir. Prematüre infantlarda ve neonatallerde gü­venirliğikanıtlanma­dığın­dan bu hastalarda kullanımı önerilme­mek­tedir.

Sefamax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki