TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Factane Fla­kon     Er­Kim

Fak­tör ­VI­II

Ambalaj: 500 IUx1 fla­kon ve 5 mL’lik 1eri­ti­ci:: 1.000 IUx1 fla­kon ve 1 eri­ti­cive ay­rı­ca her iki am­ba­laj­da da bi­rer trans­fer iğ­ne­si, filt­re­li iğ­neve ha­va alım iğ­ne­si.

Eşdeğeri:EmoclotD.I. Fla­kon: 500 IUx1fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Koçsel); Haemoctin SDH Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Kansuk); Koäte-DVIFla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Biem); MonarcM Fla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Cankat); Uman-Cry D.I. Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (On­ko).

En­d.:Fak­törVIII ek­sik­li­ği bu­lu­nan (he­mo­fi­li A) has­ta­lar­da kanamala­rıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontr.E.:Ağır he­mo­fi­li-Ahas­ta­la­rı­nın %10-20’sin­de gö­rü­len ve güç­lü tep­ki ve­ren tip­te fak­törVI­II in­hi­bi­tö­rü var­lı­ğı bir kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te he­mo­fi­li uz­ma­nıbir he­kim de­ne­ti­min­de is­tis­nai ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Fak­tör VI­II ile he­mo­fi­li-A te­da­vi­sibir uz­man he­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Bir aler­jik ya da ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon ge­li­şi­min­de, he­men uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Eğerşok ge­li­şir­se, semp­to­ma­tik te­da­vi baş­la­tıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li-A,he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­de gö­rü­len bir has­ta­lık­tır. Bu­nun içinge­be­ler­de fak­tör VI­II’in gü­ve­nir­li­ği kont­rol­lü ola­rak de­nen­me­miş­tir.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve lak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aler­­­jik ve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­laren­der gö­rü­lür. Pru­ri­tus, yay­gın ür­ti­ker, gö­ğüs­te da­ral­ma, hı­rıl­tı,hi­po­tan­si­yon gi­bi baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğın­da, uy­gu­la­mahe­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Şok­ta, uy­gun te­da­vi­ye he­men baş­lan­ma­lı­dır.Çok en­der ola­rak vü­cut ısı­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ge­nel ku­ral ola­rak ki­lo ba­şı­na 1 IU fak­tör VI­IIuy­gu­lan­ma­sı, plaz­ma fak­tör VI­II dü­zey­le­ri­ni %2 ka­dar ar­tı­rır. Aşa­ğı­da­kifor­mül, bel­li bir ya­nıt için do­zun be­lir­len­me­sin­de (I) ya da ve­ri­lenbir doz­la bek­le­nen ya­nı­tın be­lir­len­me­sin­de (II) kul­la­nı­lır. (I):Ge­rek­li IU sa­yı­sı=Vü­cut ağır­lı­ğı (kg) x fak­tör VI­II dü­ze­yin­de (nor­mun%’si) is­te­nen ar­tış x 0.5. (II): Fak­tör VI­II dü­ze­yin­de bek­le­nen ar­tış(nor­mun %’si)=2 x uy­gu­la­nan IU sa­yı­sı÷Vü­cut ağır­lı­ğı (kg). Rep­las­mante­da­vi­si­nin do­zu ve sü­re­si, has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi (ağır­lık, ko­agü­las­yonbo­zuk­lu­ğu­nun şid­de­ti, ka­na­ma­nın ye­ri ve şid­de­ti, ge­re­ken fak­törVI­II dü­ze­yi ve var­sa in­hi­bi­tör dü­ze­yi) doğ­rul­tu­sun­da bi­rey­selola­rak ka­rar­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Factane adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki