TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gen­ta Am­pul IM/IVİ.E. Ula­gay

Gen­ta­mi­sin sül­fa­t

Ambalaj: 20 mg (pe­di­yat­rik)/1 mLx1 am­pul:: 40 mg/1 mLx1 am­pul :: 80 mg/2mLx1 am­pul:: 120 mg/2 mLx1 am­pul:: 160 mg/2 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:GenmisinAm­pul: 20 mg/2 mLx1 am­pul, 40mg/1 mLx1 am­pul, 80 mg/2 mLx1 am­pul (Tüm-Ekip); Gentamed Ampul: 40 mg/1mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul (Koçak); GentreksAm­pul: 40 mg/1 mLx1 am­pul, 80mg/2 mLx1 am­pul,120 mg/2 mLx1 am­pul, 160 mg/2 mLx1 ampul (Bi­lim); Ge­ta­misinAm­pul: 20 mg (pe­di­yat­rik)/2mLx1 am­pul, 40 mg/1 mLx1 am­pul, 80 mg/2 mLx1 ampul (De­va).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu sep­ti­se­mi, bak­te­ri­ye­mi, (ne­ona­tal sep­ti­se­mida­hil); me­nen­jit ve di­ğer ağır sant­ral si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;böb­rek ve üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­la­rı; so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;sin­di­rim sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı; de­ri, ke­mik ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı(en­fek­te ya­nık ve ya­ra­lar da­hil); pe­ri­to­nit gi­bi int­ra­ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar ve göz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Gen­ta­mi­si­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve gen­ta­mi­sinuy­gu­lan­dı­ğın­da cid­di tok­sik re­ak­si­yon gö­rü­len ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Özel­lik­le böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da bo­zuk­luk ol­du­ğubi­li­nen ya da kuş­ku­la­nı­lan has­ta­lar­da, böb­rek ve 8. ka­fa çif­ti­ninfonk­si­yon­la­rı kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Baş dön­me­si, ver­ti­go,ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­da uğul­da­ma ve işit­me kay­bı gi­bi oto­tok­sikbul­­gu­lar ya da nef­ro­tok­sik bul­gu­lar gö­rül­dü­ğün­de, doz azal­­tıl­ma­lıya da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Ami­nog­li­ko­zid gru­bu an­ti­bi­yo­tik­lerpla­sen­ta­dan ge­çer­ler ve ge­be­le­re ve­ril­di­ğin­de fe­tü­se za­rar ve­re­bi­lir­ler.Em­zi­ri­lenbe­bek­ler­de cid­di yan et­ki­le­rin or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le,em­zir­me ya da ila­cın ke­sil­me­si de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Özel­lik­le böb­rek yet­me­zli­ğiolan ve uzun sü­re ve/ve­ya yük­sek doz­la te­da­vi edi­len has­ta­lar­da ves­ti­bü­ler,işit­me or­gan­la­rı ve 8. ka­fa çif­tiy­le il­gi­li yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.Or­ta­ya çı­kan bu bul­gu­lar baş dön­me­si, ver­ti­go, ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­dauğul­tu ve işit­me kay­bı­dır. De­ri­de his azal­ma­sı, ka­rın­ca­lan­ma, kas­lar­dase­ğir­me, kon­vül­zi­yon ve miyastenia gra­vis ben­ze­ri send­rom­lar da bil­di­ri­lenyan et­ki­ler ara­sın­da­dır.

Etkileş.: Sisp­la­tin, se­fa­lo­ri­din, ami­ka­sin,ne­omi­sin, po­li­mik­sin B, ko­lis­tin, pa­ro­mi­mi­sin, strep­to­mi­sin, tob­ra­mi­sin,van­ko­mi­sin ve vi­omi­sin gi­bi sis­te­mik ya da to­pi­kal kul­la­nı­la­bi­lenoto­tok­sik ve/ve­ya nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la bir­lik­te ya da ar­ka ar­ka­yakul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Etak­ri­nik asit ve fu­ro­se­mid gi­bi di­üre­tik­ler,an­ti­bi­yo­ti­ğin se­rum yo­ğun­lu­ğu­nu et­ki­le­ye­rek, tok­sik be­lir­ti­le­rinor­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır­lar. Gen­ta­mi­sin ile bir­lik­te sük­­si­nil­ko­lin,tu­bo­kü­ra­rin ya da de­ka­me­ton­yum, anes­te­zik­ler ya da an­ti­ko­agü­lansitrat­lar kul­la­nıl­dı­ğın­da nö­ro­müs­kü­ler blok ve so­lu­num fel­ci­ninolasılığı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Gen­ta Am­pul ge­nel­lik­le IM uy­gu­la­nır. Ö­zel du­rum­lar­da IV uy­gu­la­na­bi­lir.Gen­ta­mi­sin i­le te­da­vi sü­re­si 7-10 gün­dür. An­cak a­ğır, komp­li­ke vedi­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re ya­nıt ver­me­yen ol­gu­lar­da da­ha u­zun sü­re­lite­da­vi ge­re­ke­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yo­nu nor­mal bü­yük­ler­de gün­lükdoz 3 mg/kg’dir. A­ğır ol­gu­lar­da gün­de 5 mg/kg uy­gu­la­na­bi­lir. Bu doz,kli­nik du­rum­da i­yi­leş­me gö­rü­lün­ce he­men 3 mg/kg’ye in­di­ril­me­li­dir.He­sap­la­nan gün­lük mik­tar 3 e­şit do­za bö­lü­ne­rek 8 sa­at a­ray­la ya da2 doz şek­lin­de 12 sa­at a­ray­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gen­ta Am­pul, ya­nık ve şok gi­bi IM uy­gu­la­ma­nıno­la­nak­sız ol­du­ğu du­rum­lar­da ve çok a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 100 i­le200 mL %5 dekst­roz ve­ya i­zo­to­nik sod­yum klo­rür so­lüs­yo­nu i­çin­de sey­rel­ti­le­rek1 mg/ml (‰1) yo­ğun­lu­ğu geç­me­mek ü­ze­re 1-2 sa­at i­çin­de en­füz­yon şek­lin­deda­ma­ra uy­gu­la­na­bi­lir. Go­no­re­de bir kez IM o­la­rak 240 mg ö­ne­ril­mek­te­dir. Ba­ğır­sak en­fek­si­yon­la­rın­da, ka­lın bağır­sak a­me­li­yat­la­rın­dan48 sa­at ön­ce baş­la­mak ü­ze­re her 4 sa­at­te bir 50 mg kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da gün­lük doz 5-7 mg/kg’dir. He­sap­la­nangün­lük mik­tar e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek ol­gu­ya gö­re 8 ya da 12 sa­at­lika­ra i­le IM yol­la uy­gu­la­nır. Bu­na gö­re, ye­ni­do­ğan­lar­da 12 sa­at­te bir 2.5mg/kg, be­bek­ler­de 8 sa­at­te bir 2.5 mg/kg uy­gu­la­nır.

Gen­ta Göz/Ku­lak Dam­la­sı

Gen­ta­mi­sin sül­fat

Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik dam­la­lık­lışişe.

Eşdeğeri:GetamisinGöz/Kulak Damlası: 3 mg/mLx5mL (Deva).

End.: Kulak: Oti­tiseks­ter­na­da, dış ku­lak­ta­ki en­fek­te ek­ze­ma­lar ve fron­kü­loz­da, akutve­ya kro­nik ku­lak akın­tı­la­rın­da kul­la­nı­lır. Göz: Kon­junk­ti­vit,ke­ra­tit, ke­ra­to­kon­junk­ti­vit, akut me­ibo­mi­anit, kor­nea ül­ser­le­ri,ble­fa­rit, ble­fa­ro­kon­junk­ti­vit ve dak­ri­yo­sis­tit gibi enfeksiyonlardakullanılır.

Kontr.E.:Gen­ta­mi­sinve­ya di­ğer ami­nog­li­ko­zit­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.:Gen­ta­mi­sinkul­la­nı­mıy­la göz­de ge­çi­ci bir ir­ri­tas­yon or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Doz Önerisi: Dış ku­lak yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da, dış ku­lak ka­na­lıte­miz­len­dik­ten son­ra gün­de 3-4 kez 2-4 dam­la dam­la­tı­lır. Gözenfeksiyonlarında her 4 sa­at­te bir en­fek­te gö­ze 1 ve­ya 2 dam­la dam­la­tı­lır.A­ğır en­fek­si­yon­lar­da do­zaj her sa­at­te 1-2 dam­la­ya ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Genta adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki