TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gentamed AmpulKoçak

Gentamisin sülfat

Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ampul:: 40 mg/1 mLx1 ampul :: 80 mg/2mLx1 ampul.

Eşdeğeri:GenmisinAm­pul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80mg/2 mLx1 ampul (Tüm-Ekip); Gen­ta Am­pul: 20 mg/2mLx1 ampul, 40 mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul (İ.E.Ulagay); GentreksAm­pul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80mg/2 mLx1 ampul (Bilim); Ge­ta­misinAm­pul: 20 mg/2 mLx1 ampul, 40mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1 ampul (Deva).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu sep­ti­se­mi, bak­te­ri­ye­mi, (ne­ona­tal sep­ti­se­mida­hil); me­nen­jit ve di­ğer ağır sant­ral si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;böb­rek ve üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­la­rı; so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;sin­di­rim sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı; de­ri, ke­mik ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı(en­fek­te ya­nık ve ya­ra­lar da­hil); pe­ri­to­nit gi­bi int­ra­ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar ve göz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Gen­ta­mi­si­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve gen­ta­mi­sinuy­gu­lan­dı­ğın­da cid­di tok­sik re­ak­si­yon gö­rü­len ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Özel­lik­le böb­rek fonk­si­yon­la­rın­da bo­zuk­luk ol­du­ğubi­li­nen ya da kuş­ku­la­nı­lan has­ta­lar­da, böb­rek ve 8. ka­fa çif­ti­ninfonk­si­yon­la­rı kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Baş dön­me­si, ver­ti­go,ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­da uğul­da­ma ve işit­me kay­bı gi­bi oto­tok­sikbul­­gu­lar ya da nef­ro­tok­sik bul­gu­lar gö­rül­dü­ğün­de, doz azal­­tıl­ma­lıya da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Ami­nog­li­ko­zid gru­bu an­ti­bi­yo­tik­lerpla­sen­ta­dan ge­çer­ler ve ge­be­le­re ve­ril­di­ğin­de fe­tü­se za­rar ve­re­bi­lir­ler.Em­zi­ri­lenbe­bek­ler­de cid­di yan et­ki­le­rin or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le,em­zir­me ya da ila­cın ke­sil­me­si de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Özel­lik­le böb­rek yet­me­zli­ğiolan ve uzun sü­re ve/ve­ya yük­sek doz­la te­da­vi edi­len has­ta­lar­da ves­ti­bü­ler,işit­me or­gan­la­rı ve 8. ka­fa çif­tiy­le il­gi­li yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.Or­ta­ya çı­kan bu bul­gu­lar baş dön­me­si, ver­ti­go, ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­dauğul­tu ve işit­me kay­bı­dır. De­ri­de his azal­ma­sı, ka­rın­ca­lan­ma, kas­lar­dase­ğir­me, kon­vül­zi­yon ve miyastenia gra­vis ben­ze­ri send­rom­lar da bil­di­ri­lenyan et­ki­ler ara­sın­da­dır.

Etkileş.: Sisp­la­tin, se­fa­lo­ri­din, ami­ka­sin,ne­omi­sin, po­li­mik­sin B, ko­lis­tin, pa­ro­mi­mi­sin, strep­to­mi­sin, tob­ra­mi­sin,van­ko­mi­sin ve vi­omi­sin gi­bi sis­te­mik ya da to­pi­kal kul­la­nı­la­bi­lenoto­tok­sik ve/ve­ya nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la bir­lik­te ya da ar­ka ar­ka­yakul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Etak­ri­nik asit ve fu­ro­se­mid gi­bi di­üre­tik­ler,an­ti­bi­yo­ti­ğin se­rum yo­ğun­lu­ğu­nu et­ki­le­ye­rek, tok­sik be­lir­ti­le­rinor­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır­lar. Gen­ta­mi­sin ile bir­lik­te sük­­si­nil­ko­lin,tu­bo­kü­ra­rin ya da de­ka­me­ton­yum, anes­te­zik­ler ya da an­ti­ko­agü­lansitrat­lar kul­la­nıl­dı­ğın­da nö­ro­müs­kü­ler blok ve so­lu­num fel­ci­ninolasılığı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Gentamed Ampul normalde IM yolla, gerektiğinde IV yolla uygulanır. IVyolla verilmesi gerektiğinde 2-3 dakikalık sürede uygulanır. Normal renal fonksiyonluyetişkin hastalarda dozaj: Ciddi enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla ve eşitolarak verilen günlük 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda dozajgünde 3-4 kez uygulanmak üzere günlük 5 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir. Ancak budoz klinik iyileşme belirtileri ortaya çıkar çıkmaz en kısa zamanda 3 mg/kg’yeindirilir. Çocuklar: 6-7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.0-2.5 mg/kg). Bebekler ve yeni doğanlar: 7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.5mg/kg). Prematüreler,1 haftalığa kadar olan yeni doğanlar: 5 mg/kg/gün (12 saatte bir 2.5 mg/kg). Tedavi süresi7-10 gün kadardır. Gentamed Ampul, 50-200 ml %0.9 sodyum klorür çözeltisine veya aynıhacimde %5 dekstroz çözeltisine katılarak 1.5-2 saatlik süre içerisindeverilir. Bebek ve çocuklarda çözelti hacmi daha az olmalıdır. Renal fonksiyonbozukluklarında gentamisin dozu mutlaka ayarlanmalıdır. Mümkün olan hallerdeserum düzeyleri tespit edilmelidir.

Gentamed adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki