TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lan­sor Mik­ro­pel­letKap­sülSa­no­vel

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 15 mgx30 kap­sül:: 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri:AprazolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14ve 28 kap­sül (Hüs­nü Ar­san); De­gast­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 ve 28 kap­sül (De­va); Helicol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 ve 28 kapsül (Eczacıbaşı);  Lan­sazol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül­ (İlsan); Lan­sop­rol Mik­ro­pel­letKap­sül: 30 mgx28 kap­sül­ (No­bel);  Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül (Biofarma);  Ogast­ro Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Ab­bott);OpagisMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Mustafa Nevzat);  Vogast Enterik Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Fako); Zop­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Top­rak).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde,Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzunsü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. He­pa­tikyet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­ritve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Duodenal ülserde 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,yemeklerden önce alınmalıdır. Gastrik ülserde günde 1 kez 30 alınır, tedavi süresi4 haftadır, gerekirse tedaviye 2-4 hafta daha devam erilir. Reflü özofajittegünde 1 kez 30 mg kullanılır, tedavi süresi 8 haftadır, gerekirse 8 haftalık ekbir tedavi uygulanabilir. Zollinger-Ellison send­ro­munda başlan­gıç dozu günde1 kez 60 mg, gerektiğinde günlük doz 120-180 mg’ye artırılabilir. 120 mg’ninüzeri günlük dozlar ikiye bölünerek, sabah ve akşam uygulanmalıdır. Du­ode­nalül­se­rin sü­rek te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len doz, aç kar­nı­nagün­de 1 kez 15 mg’dir. Sü­rek te­da­vi­sin­de ya­pı­lan kont­rol­lü kli­nik ça­lış­ma­la­rınsü­re­si 12 ayı geç­me­mek­te­dir. Gast­rik ül­se­rin sü­rek te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­leriçin öne­ri­len doz, aç kar­nı­na gün­de 1 kez 15 mg’dir. Ref­lü özo­fa­ji­tin(ero­sif) sü­rek te­da­vi­sin­de ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len doz, aç kar­nı­nagün­de 1 kez 15 mg’dir. Sü­rek te­da­vi­sin­de ya­pı­lan kont­rol­lü kli­nik ça­lış­ma­la­rınsü­re­si 12 ayı geç­me­mek­te­dir. Kap­sül­ler aç kar­nı­na alın­ma­lı, kap­süliçin­de­ki mik­ro­pel­let­ler çiğ­nen­me­me­li ya da ezil­me­me­li­dir.

Lansor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki