TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

No­val­gin Am­pul   Sanofi-Aventis

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ve 50 am­pul :: 2.5 g/5 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Ade­pi­ronAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul, 2.5g/5 mLx5 ampul (Ade­ka); An­do­lor Am­pul:1 g/2 mLx10 ampul (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Am­pul:1 g/2 mLx10 am­pul (De­va); Ge­ral­gi­ne-MAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Mü­nir Şa­hin); NogesicAm­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul, 2.5g/5 mLx5 ampul (Koçak); No­vo-PlanAm­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Aro­ma).

No­val­gin Dam­la

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 17 mg/damlax10 mL’lik şişe.

No­val­gin Şu­rup

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ade­pi­ronŞu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Ade­ka); Ge­ral­gi­ne-MŞu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Mü­nir Şa­hin).

No­val­gin Tab­let

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Ade­pi­ronTab­let: 500 mgx20 tablet (Ade­ka); An­do­lorTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Tab­let:500 mgx20 tablet (De­va); NogesicTablet: 500 mgx20 tablet (Koçak); No­va­kom-S Tab­let:500 mgx20 tablet (No­bel); Ve­ral­jinTab­let: 500 mgx20 tablet (Rad­yum).

End.:Şid­det­liakut ve kro­nik ağ­rı­lar (örn. ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar, başve diş ağ­rı­la­rı, tü­mör ağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar, pos­to­pe­ra­tif ağ­rı­lar);mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na, saf­ra yol­la­rı­na, böb­rek ve alt id­rar yol­la­rı­naait spas­tik kö­ken­li, şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar; baş­ka ön­lem­ler­le,ör­ne­ğin so­ğuk nem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yen yük­sek ateş.

Kontr.E.:Pi­ra­zo­lonaler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol, izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon,pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zon içe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık)olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri, do­ğuş­tan glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­nazek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­ri gi­bi ba­zı me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­man nez­le­si şek­lin­debe­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olanhas­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı(anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı) olan ki­şi­ler di­pi­ronkul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. Ay­nı du­rum,az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran, yüz­deşid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­deözel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çük ve­ya5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz,yük­sek ateş, tit­re­me, bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­talve anal böl­ge­ler­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinile kul­la­nıl­dı­ğın­da sik­los­po­rin dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ronve al­kol bir­bir­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Novalgin Ampul: Ye­tiş­kin­ler ve 15 yaş ve üze­rin­de­ki­ler­de IV ve­yaIM yol­dan uy­gu­la­na­cak bir kerelik doz 2-5 mL’dir. Gün­lük doz 10 mL’ye ka­darar­tı­rı­la­bi­lir. 1 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da yal­nız­ca IM yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır.Yak­la­şık 30 kg ağır­lı­ğın­da­ki bir ço­cuk­ta bir kerelik doz 0.4 ile 1mL’dir. Ge­rek­ti­ğin­de bu doz gün­de 4 ke­re­ye ka­dar tek­rar­la­na­bi­lir. NovalginDam­la: 15 yaş veüze­rin­de­ki­ler­de bir ke­re­lik doz 30-60 dam­la, gün­lük mak­si­mum 4x60 dam­la­dır.Ço­cuk­lar­da 16-23 kg (4-6 yaş) bir ke­re­lik doz 8-23 dam­la, gün­lük mak­si­mum4x23 dam­la; 24-30 kg (7-9 yaş) bir kerelik doz 12-30 dam­la, gün­lük mak­si­mum4x30 dam­la; 31-45 kg (10-12 yaş) bir kerelik doz 16-45 dam­la, gün­lük mak­si­mum4x45 dam­la; 46-53 kg (13-14 yaş) bir ke­re­lik doz 25-53 dam­la, gün­lük mak­si­mum4x53 dam­la­dır. Kü­çük ço­cuk­lar­da ve be­bek­ler­de 5-8 kg (3-11 ay­lık) birke­re­lik doz 3-8 dam­la, gün­lük mak­si­mum 4x8 dam­la; 9-15 kg (1-3 yaş) birke­re­lik doz 5-15 dam­la, gün­lük mak­si­mum 4x15 dam­la­dır. 3 ay­lık­tan kü­çük,5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re zo­run­lu ka­lın­dı­ğın­da bir ke­re­de1, gün­lük 3x1 dam­la­dan faz­la­sı ve­ril­me­me­li­dir. NovalginŞurup: 15 yaş veüze­rin­de­ki­ler­de bir ke­re­lik doz 2-4 ka­şık, gün­lük mak­si­mum doz 4x4öl­çek­tir. Ço­cuk­lar­da 16-23 kg (4-6 yaş) bir ke­re­lik ¾-1½ öl­çek, gün­lükmak­si­mum 4x1½ öl­çek; 24-30 kg (7-9 yaş) bir ke­re­lik 1-2 öl­çek, gün­lükmak­si­mum 4x2 öl­çek; 31-45 kg (10-12 yaş) bir ke­re­lik 1½-3 öl­çek, gün­lükmak­si­mum 4x3 öl­çek; 46-53 kg (13-14 yaş) bir kerelik 1¾-3½ öl­çek, gün­lükmak­si­mum 4x3½ öl­çek­tir. Novalgin Tablet: 15 yaş ve üze­rin­de­ki­ler­de bir ke­re­likdoz 1 ve­ya 2 tab­let­tir. Gün­lükmak­si­mum doz 4x2 tab­let­tir. Tab­let­ler bi­raz sı­vıy­la çiğ­nen­me­den yu­tu­lur.

Novalgin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki