TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pen­tin-LA F­la­kon IMBi­lim

Pe­ni­si­lin G ben­zat­i­n

Ambalaj: 1.200.000 IUx1 fla­kon ve 6 mL’lik en­jek­si­yon­luk suam­pu­lü :: 2.400.000 IUx1 fla­kon­ ve 6 mL’lik en­jek­si­yon su am­pu­lü.

Eşdeğeri:BenzapenLA F­la­kon: 1.2 MIUx1fla­kon, 2.4 MIUx1 fla­kon (Tüm-Ekip); De­po­si­lin F­la­kon:1.2 MIUx1 fla­kon, 2.4 MIUx1 flakon (İ.E. Ula­gay); Pe­na­dur-LAF­la­kon: 1.2 MIUx1 fla­kon, 2.4MIUx1 fla­kon (Wyeth).

End.:Fa­ren­jitgi­bi üst so­lu­num yo­lu­nun ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki en­fek­si­yon­la­rıve strep­to­kok­sal pi­yo­der­mi; si­fi­lis, fram­be­zi, be­jel ve pin­ta gi­bizüh­re­vi en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca ro­ma­tiz­malateş ya da cho­rea nük­sü­nü ön­le­me­de Ben­za­tin Pe­ni­si­lin G’nin et­kin­li­ğika­nıt­lan­mış­tır. Ro­ma­tiz­mal kalp has­ta­lı­ğı ve akut glo­me­rü­lo­nef­rit­teiz­le­yi­ci pro­fi­lak­tik te­da­vi ola­rak da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­lin­le­rdenher­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş olan­lar için kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­ra­pi­sin­de­ki has­ta­lar­da ba­zen çokcid­di ve şid­det­li hi­per­sen­si­ti­vi­te (ana­fi­lak­to­id) re­ak­si­yon­la­rınoluş­tu­ğu kay­de­dil­miş­tir. Pe­ni­si­lin müs­tah­zar­la­rı­nın ön-yan-kal­ça­dade­vam­lı ay­nı böl­ge­ye IM en­jek­si­yo­nu, at­ro­fi ve dört baş­lı fe­mo­risfib­ro­zu oluş­tur­du­ğu ra­por edil­miş­tir. Si­ni­re ya da ya­kı­nı­na enj­ek­si­yonka­lı­cı nö­ro­lo­jik ha­sar mey­da­na ge­ti­rir. Pe­ni­si­lin pla­sen­ta­ya he­men ge­çer;ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin G an­nesü­tü­ne ge­çer; em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lererup­si­yon­dan eks­fo­li­atif der­ma­ti­te ka­dar va­ran de­ri kı­zar­tı­la­rı;ür­ti­ker; la­ren­je­al ödem; tit­re­me, ateş, ödem, art­ral­ji ve da­ya­nık­sız­lıkda­hil se­rum has­ta­lı­ğı re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Ba­zan göz­lem­le­nentek re­ak­si­yon ateş ya da eo­zi­no­fi­li ola­bi­lir. He­mo­li­tik ane­mi, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, nö­ro­pa­ti ve nef­ro­pa­ti sey­rek gö­rü­len re­ak­si­yon­lar­dırve ge­nel­lik­le yük­sek doz­lar­da pa­ren­te­ral pe­ni­si­lin ile bağ­lan­tı­lı­dır.Si­fi­li­sin di­ğer re­ak­si­yon­la­rın­da gö­rü­len Ja­risch-Herx­he­imer re­ak­si­yo­nura­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Bak­te­ri­yos­ta­tik bir an­ti­bi­yo­tikolan tet­ra­sik­lin, pe­ni­si­li­nin bak­te­ri­sid et­ki­si­ni an­ta­go­ni­zeet­ti­ğin­den, bu iki ilaç ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pe­ni­si­lin­le­rinit­rah hı­zı, pro­be­ne­sid­le uy­gu­lan­ma­la­rı so­nu­cu aza­lır. Pro­be­ne­sid,pe­ni­si­lin­le­rin kan­da­ki dü­zey­le­ri­ni ar­tı­rır ve uza­tır.

Doz Önerisi: Strep­to­kok­la­rın (A gru­bu) ne­den ol­du­ğu üst so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da eriş­kin­ler­de 1.200.000 Ü; bü­yük ço­cuk­lar­da900 bin Ü; 27 kg al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da ve ye­ni­doğa­n­lar­da300.000-600.000 Ü tek IM en­jek­si­yon şek­lin­de kul­la­nı­lır. Pri­mer, se­kon­derve la­tent si­fi­­liz­de 2.400.000 Ü tek doz IM; geç (ter­si­yer ve nö­ro­si­fi­liz­de)si­fi­liz­de 2.400.000 Ü 7 gün­lük ara­lar­la 3 ay­rı doz ha­lin­da IM uy­gu­la­nır.Kon­je­ni­tal si­fi­liz­de 2 yaş al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da vü­cut ağır­lı­ğı­nınher kg’si ba­şı­na 50 bin Ü; 2-12 yaş ara­sın­da­ki­ler­de ye­tiş­kin­ler­de­kikul­la­nı­mı esas alı­na­rak doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Yavs, be­jelve pin­ta­da 1.200.000 Ü tek IM en­jek­si­yon şek­lin­de kul­la­nı­lır. Ro­ma­tiz­malateş ve glo­me­rü­lo­nef­rit pro­fi­lak­si­sin­de, akut atak son­ra­sı ay­dabir 1.200.000 Ü ve­ya 2 haf­ta­da bir 600 bin Ü ola­rak uy­gu­la­nır. Pen­tin-LA, de­rin IM en­jek­si­yon tar­zın­dave tek­rar­la­nan uy­gu­la­ma­la­rda enj­ek­si­yon ye­ri de­ğiş­ti­ri­le­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Pentin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki