TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ra­ni­tab Am­pul IM/IVDe­va

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul.

Ra­ni­tab FilmTab­let

Ra­ni­ti­di­n HCI

Ambalaj: 150 mgx60 tab­let :: 300 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:Ra­ni­ti­neFilm Tab­let: 150 mgx60tablet (Bi­o­far­ma); Ra­no­bel Tab­let:150 mgx60 tab­let­ (No­bel); San­ta­nolTab­let: 300 mgx30 tablet (Ata­bay); Zan­didTab­let: 150 mgx60 tablet (Ko­çak); Zan­tacFilm Tab­let: 300 mgx30tab­let (GSK).

End.:Tablet: Du­ode­nal ül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ste­ro­id ol­ma­yanan­ti­enf­la­ma­tu­var ajan­la­ra bağ­lı ül­ser­le­rin te­da­vi­sin­de, özel­lik­legeç­mi­şin­de pep­tik ül­ser olan has­ta­lar­da ste­ro­id ol­ma­yan an­ti­enf­la­ma­tu­var­larilaç­la­rın (as­pi­rin da­hil) ne­den ol­du­ğu du­ode­nal ül­ser­le­rin pro­fi­lak­si­sin­de,ame­li­yat son­ra­sı ül­ser, ref­lü özo­fa­jit ve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mute­da­vi­le­rin­de, ağ­rıy­la ka­rak­te­ri­ze (epi­gast­rik ve ret­ros­ter­nal)ye­mek­ler­le iliş­ki­li ve­ya uy­ku­da ra­hat­sız­lık ve­ren, fa­kat da­ha ön­cebe­lir­ti­len du­rum­lar­la iliş­ki­li ol­ma­yan, kro­nik epi­zo­dik dis­pep­si­ler­de,ağır has­ta­lar­da stres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­lihas­ta­lar­da tek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­sonsend­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır. Ampul: Du­ode­nalül­ser, se­lim gast­rik ül­ser, ame­li­yat son­ra­sı ül­ser, ref­lü özo­fa­jitve Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu te­da­vi­le­rin­de; ağır has­ta­lar­dastres ül­ser­le­ri­nin pro­fi­lak­si­sin­de, pep­tik ül­ser­li has­ta­lar­datek­rar­la­yan ka­na­ma­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de, Men­del­son send­ro­mu pro­fi­lak­si­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Et­kinmad­de­ye aşı­rı du­yar­lık ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Tablet: Ra­ni­ti­din pla­sen­ta­dan ge­çer ve in­san sü­tü ile deatı­lır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de zo­run­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ağır re­nal yet­mez­lik­ler­de do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır. He­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan­lar­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ampul: Ge­nel­lik­le kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rı­na yat­kın­lı­ğıolan has­ta­lar­da, hız­lı ra­ni­ti­din en­jek­si­yo­nu­na bağ­lı ola­rak bra­di­kar­dibil­di­ril­miş­tir. Öne­ri­len en­jek­si­yon hız­la­rı aşıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­renbra­di­kar­di ve AV blok ra­por edil­miş­tir. Az sa­yı­da has­ta­da art­ral­ji,kus­ma/bu­lan­tı, di­ya­re, ka­bız­lık, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si,ako­mo­das­yon bo­zuk­lu­ğu­nu dü­şün­dü­ren re­ver­sibl bu­la­nık gör­me gö­rül­müş­tür.Özel­lik­le çok ağır has­ta ve yaş­lı­lar­da na­di­ren rev­re­sibl men­tal kon­füz­yon,ha­lü­si­nas­yon­lar, dep­res­yon ve aji­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:RanitabAmpul: 50 mg’yi 20 mL’ye sey­rel­ti­le­rek, her 6-8 sa­at­tebir ya­vaş IV en­jek­si­yon (2 da­ki­ka­nın üs­tün­de); 2 sa­at­lik, sa­at­te25 mg doz­da ara­lık­lı IV en­füz­yon şek­lin­de 6-8 sa­at ara­lar­la tek­rar­la­nır.Her 6-8 sa­at­te bir IM en­jek­si­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Ağır has­ta­lar­da,stres ül­ser­le­rin­den ile­ri ge­len üst gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma­la­rınpro­fi­lak­si­sin­de 50 mg ya­vaş IV en­jek­si­yo­na ila­ve­ten 0.125-0.250mg/kg/sa­at do­zu de­vam­lı IV en­füz­yon şek­lin­de ve­ri­le­bi­lir.Ranitab Film Tablet: Olağangünlük doz, günde 2 kez 150 mg olup, sabah ve akşam yatmadan 150 mg şeklindealınır. İlaç aç veya tok karnına kullanılabilir. Tedavinin, mide ve duodenumülserlerinde 4 hafta, refluks özofajitinde 8 hafta sürdürül­mesi tavsiyeolunur. Nüks eden olgularda gece yatarken günde 1 kez 150 mg verilerek sürektedavisi uygulanabilir.

Ranitab adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki