TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ri­fa­din Kap­sülSanofi-Aventis

Ri­fam­pi­sin

Ambalaj: 150 mgx16 kap­sül :: 300 mgx16 kap­sül­.

Eşdeğeri: Rif­cap Kap­sül: 150 mgx16 kap­sül, 300 mgx16 kap­sül­ (Ko­çak); Ri­fexKap­sül: 150 mgx16 kap­sül, 300mgx16 kap­sül­ (Ata­bay).

Rifa­din Oral Süs­pan­si­yon

Ri­fam­pi­sin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Rif­capOral Süs­pan­si­yon: 100 mg/5mLx80 mL (Ko­çak); Ri­fex Süs­pan­si­yon:100 mg/5 mLx80 mL (Ata­bay).

End.:Tü­ber­kü­loz:Pul­mo­ner tü­ber­kü­loz ve di­ğer tü­ber­kü­loz­lar­dakul­la­nı­lır. Ri­fam­pi­sin en az bir di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loz ajan­la (INH,pi­ra­zi­na­mid, etam­bu­tol vb.) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Lep­ra: Mul­ti­ba­si­lerve­ya po­li­ba­si­ler lep­ra­nın te­da­vi­sin­de en az bir di­ğer lep­ra ila­cıy­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Me­ti­si­li­ne di­renç­li Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı: Me­ti­si­li­ne di­renç­li sta­fi­lo­ko­kalen­fek­si­yon­la­rı­n te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Bu gi­bi du­rum­lar­da uy­gunbir an­ti­bi­yo­tik­le kom­bi­ne edil­me­li­dir. Cid­di Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı: Cid­di Sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­dedi­ğer bir uy­gun an­ti­bi­yo­tik­le bir­lik­te kul­la­nı­lır. Bru­sel­loz: Bru­sel­loz te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­la­bi­lir.Bu du­rum­da dok­si­sik­lin­le kom­bi­ne edil­me­li­dir. Me­nin­go­kok ta­şı­yı­cı­la­rı:N. me­nin­gi­ti­dis’in asemp­to­ma­tik ta­şı­yı­cı­la­rı­nınte­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır (Di­renç­li or­ga­niz­ma­la­rın hız­la oluş­maola­sı­lı­ğın­dan do­la­yı ri­fam­pi­sin me­nen­jit te­da­vi­sin­de en­di­ke de­ğil­dir).Ha­emop­hi­lusinf­lu­en­zae:H. inf­lu­en­zae’nin asemp­to­ma­tik ta­şı­yı­cı­la­rı­nınte­da­vi­sin­de ve mik­ro­or­ga­niz­ma­ya ma­ruz kal­mış 4 yaş ve­ya al­tın­da­kiço­cuk­la­rın ke­mop­ro­fi­lak­si­sin­de kul­la­nı­lır. Diğer en­fek­si­yon­lar:Sta­fi­lo­kok, Strep­to­kok, N. go­nor­ho­eae, Pro­te­us tür­le­ri. H. inf­lu­en­zae, E. co­li ve Le­gi­onel­la tür­le­ri ri­fam­pi­si­ne du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ri­fa­mi­sin­ler­den her­han­gi bi­ri­neda­ha ön­ce du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­de, sa­rı­lık­ta, por­fi­ri­li has­ta­lar­dave ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­dadok­tor kont­ro­lu al­tın­da çok ge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­likola­sı­lı­ğı olan ka­dın­lar­da ya­rar/za­rar ora­nı dik­ka­te alın­ma­lı­dır.

Yan E.:Na­di­rengast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar (ge­niz­de yan­ma, bu­lan­tı, kus­ma, gaz,kramp­lar, is­hal vb.) göz­len­miş­tir. Ateş, ür­ti­ker, cilt­te kı­za­rık­lıkgi­bi ola­sı im­mü­no­lo­jik yan et­ki­ler, ba­zı böb­rek ra­hat­sız­lık­la­rıve trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi he­ma­to­lo­jik de­ği­şik­lik­ler ge­nel­lik­leara­lık­lı, dü­zen­siz ve­ya tek­rar­la­yan te­da­vi­ler sı­ra­sın­da göz­le­nir.Özel­lik­le di­ğer an­ti­tü­ber­kü­loz ilaç­lar­la bir­lik­te te­da­vi gö­renba­zı has­ta­lar­da sa­rı­lık ve/ve­ya se­rum tran­sa­mi­naz­lar­da ar­tış göz­len­miş­tir.

Etkileş.:Oral an­ti­ko­agü­lan­lar,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, sik­los­po­rin, di­ji­tal prepa­rat­la­rı, ki­ni­din,oral kont­ra­sep­tif­ler, oral hi­pog­li­se­mik ajan­lar, dap­son, nar­ko­tikve anal­­je­zik­le­rin et­kin­li­ği­ni azal­ta­bi­lir. Ri­fam­pi­sin­le bir­lik­tealın­­­dı­ğın­da met­ha­don, di­aze­pam, ve­ra­pa­mil, b-ad­re­ner­jik blo­­ker­ler, klo­fib­rat,pro­ges­tin­ler, di­zop­ra­mid, mek­si­le­tin, te­ofi­lin, klo­ram­fe­ni­kol vean­ti­kon­vül­san­la­rın et­ki­le­rin­de azal­­ma ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir,doz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. Oral kont­ra­sep­tif kul­la­nan­la­rınri­fam­pi­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da hor­mon­suz do­ğum kont­rol yön­tem­le­ri­niter­cih et­me­le­ri öne­ri­lir. An­ta­sit­ler­ ri­fam­pi­sin emilimini en­gel­ler.Ha­lo­tan­la ri­fam­pi­sin bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da her iki ila­cın dahe­pa­to­tok­si­si­te­si ar­tar. Ke­to­ko­na­zol­le her iki­si­nin de se­rumkon­sant­ras­yon­la­rı aza­lır. Ri­fam­pi­si­nin te­ra­pö­tik doz­la­rı se­rumfo­lat ve B12 vi­ta­mi­ni­nin stan­dart mik­ro­bi­yo­lo­jik ta­yin­le­ri­nien­gel­ler. Brom­sul­fa­le­in ve se­rum bi­li­ru­bin mik­tar­la­rın­da ge­çi­ciyük­sel­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca, del­ta ami­no le­vu­li­nik asit sen­te­tazen­zi­mi­ni in­dük­ler. Bu ne­den­le ri­fam­pi­sin ve­ril­me­siy­le por­fi­riaşid­det­le­ne­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­mek­ler­den ya­rım sa­at ön­ce ve­ya 2 sa­at son­rave­ril­me­li­dir. Ço­cuk­lar­da doz a­yar­la­ma­sı­nın ya­pı­la­bil­me­si i­çinsüs­pan­si­yon for­mu ter­cih e­dil­me­li­dir. Tü­ber­kü­loz te­da­vi­si: Tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de ri­fam­pi­sindi­ğer an­ti tü­ber­kü­loz a­jan­lar­dan en az bi­ri­siy­le bir­lik­te ve­ril­me­li­dir.Gün­lük tek doz ye­tiş­kin­ler­de 600 mg, ço­cuk­lar­da 600 mg’yi aş­ma­mak ko­şu­luy­la10-20 mg/kg vü­cut a­ğır­lı­ğı­dır. Bir ay­lık­tan kü­çük be­bek­ler­de do­zajbe­lir­len­me­miş­tir. Lep­ra te­da­vi­sin­de: Ö­ne­ri­len gün­lük doz 10 mg/kg’dir. Me­ti­si­li­ne di­renç­li sta­fi­lo­koken­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de: Gün­lük 600-1200 mg’lik doz 2-4’e bö­lü­ne­rek en az birbaş­ka an­ti­bi­yo­tik­le bir­lik­te ve­ri­lir. Cid­di sta­fi­lo­kok en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de: Gün­lük 600-1200 mg’lik doz 12 sa­at a­ra­lar­la ve­ri­lir.Sep­ti­se­mi ve en­do­kar­dit te­da­vi­sin­de ri­fam­pi­sin van­ko­mi­sin (8 sa­ata­ray­la 0.5-1 g IV) i­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bru­sel­loz te­da­vi­sin­de: Gün­lük 900 mg’lik doz 45 gün sü­rey­leher öğ­le ve­ril­me­li­dir (200 mg dok­si­sik­lin ak­şam ye­mek­le­rin­de ve­ril­mekkay­dıy­la). Me­nin­go­kok ta­şı­yı­cı­la­rı­nın te­da­vi­sin­de: Ye­tiş­kin­ler­de 2 gün sü­rey­le gün­de2 kez 600 mg (12 sa­at­te bir 600 mg) ve­ya 4 gün sü­rey­le gün­de 1 kez 600mg; ço­cuk­lar­da 10 kg/kg 2 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir ve­ya 4 gün sü­rey­legün­de 1 kez ve­ril­me­li­dir. 3 ay-1 yaş a­ra­sı doz 5 mg/kg’dir. Ha­e­mop­hi­lus inf­lu­en­za­eta­şı­yı­cı­la­rın te­da­vi­sin­de:H. inf­lu­en­za­e tip B en­fek­si­yon­la­rın­da doz, pro­fi­lak­tik o­la­rak4 gün sü­rey­le gün­de 1 kez 20 mg/kg’dir (gün­de 600 mg’yi aş­ma­mak ko­şu­luy­la).Ye­ni­do­ğan­lar­da bu doz 10 mg/kg’dir. Di­ğer en­fek­si­yon­lar: Ri­fam­pi­si­ne du­yar­lı mik­­ro­or­ga­niz­ma­la­rınne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de gün­lük doz o­lan 600-1200mg 2-4’e bö­lü­ne­rek di­ğer uy­gun bir an­ti­bi­yo­tik i­le bir­lik­te ve­ril­me­li­dir.

Rifadin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki