TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sip­ro­gut Göz Dam­la­sıBi­lim

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: %0.3x5 mL’lik, dam­la­lık­lı plas­tik şişe.

Eşdeğeri:Ci­lo­xanGöz Dam­la­sı: %0.3x5 mL(Al­con); Ci­proGöz Dam­la­sı: %0.3x5mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu kon­junk­ti­vit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Sip­rof­lok­sa­sin ve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lık­takont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sis­te­mik ki­no­lon kul­la­nan aşı­rı du­yar­lık ol­du­ğubi­li­nen ol­gu­lar­da an­cak tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Gebelerde, an­cak tıb­bi zo­run­lu­luk ol­du­ğu du­rum­lar­da, ya­rar/risk ora­nıgöz önü­ne alı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­di­ğin­dege­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık bil­di­ri­len ad­vers et­ki­ler lo­kal ya­nık­larve ra­hat­sız­lık his­si­dir. Ka­pak mar­ji­ni ka­bar­ma­sı, kris­tal­ler/pul­lar,ya­ban­cı ci­sim his­si, ka­şın­tı, kon­junk­ti­val hi­pe­re­mi ve uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan kö­tü tat gö­rül­ebilir. Kor­nea be­nek­len­me­si, ke­ra­ti­tis/ke­ra­to­pa­ti,aler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­pak öde­mi, ya­şar­ma, fo­to­fo­bi, bu­lan­tı vegör­me ala­nı­nın azal­ma­sı gi­bi et­ki­ler de nadiren görülebilir.

Doz Önerisi:Kor­ne­aül­ser­le­rin­de: 15 da­ki­ka a­ra i­le 2dam­la ilk 6 sa­at. 30 da­ki­ka a­ra i­le 2 dam­la ilk gün (6 sa­at­ten son­ra).30 da­ki­ka a­ra i­le 2 dam­la ikin­ci gün. 4 sa­at a­ra i­le 2 dam­la üçün­cügün­den 14. gü­ne ka­dar. 14. gün­den son­ra kor­ne­a­da e­pi­te­li­zas­yon gö­rül­mezi­se te­da­vi­ye e­pi­te­li­zas­yon ge­li­şe­ne dek de­vam e­di­lir. Bak­te­ri­yel kon­junk­ti­vit­te: 2 sa­at a­ray­la 1-2 dam­la ilk i­ki gün. 4 sa­at a­ra i­le1-2 dam­la beş gün (ilk i­ki gün­den son­ra).

Sip­ro­gut Kulak Dam­la­sı

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik, dam­la­lık­lı plas­tik şişe.

End.:Etkispektrumuna giren mikroorganizmaların yol açtığı kronik otitis medianın akutfazında, kronik pürülan otitis media ve akut bakteriyel otitis eksternatedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Siprofloksasinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca diğer kinolonlarahipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

Uyar.: Sistemik kinolon kullanımına bağlı nadir olarak ilkdozdan sonra fatal hipersensitivite reaksiyonları bildiril­miş­tir. Ancak lokalkullanımda sistemik emilimi çok düşük olduğundan, bu tür bir reaksiyon oluşmasıgenellikle beklenmez. Ciltte döküntü veya diğer hipersensitivite reaksiyonlarıgörüldüğünde siprofloksasin tedavisi kesilmelidir. Siprofloksasinli kulakdamlasının gebelerde kullanımı ile ilgi­li yeterli klinik çalışmalar yoktur.Ancak beklenen yarar olası zarardan daha fazla ise gebelerde kullanılabilir.Topikal uygulanan siprofloksasinin anne sütüne geçip geçmediği konu­sundabilinen bir çalışma henüz yoktur. Ancak sistemik olarak kullanılansiprofloksasinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Gerektiğinde izlenerekemzirenlerde kullanılabilir.

Etkileş.:Bazıkinolonların sistemik yoldan uygulanması teofilinin plazma konsantrasyonunuyükseltir, kafein metabolizması ile etkileşir, oral antikoagülanların vevarfarinin etkisini arttırır, siklosporin alan hastalarda geçici olarak serumkreatinin yükselmesine neden olur.

Doz Önerisi: Kronik otitis medianın akut fazında ve kronik pürülanotitis mediada günde 3 kez 4 damla 10 gün süre ile kullanılır. Akut bakteriyelotitis eksternada ise günde iki kez 3 damla 7 gün süreyle kullanılır. Uygu­lamasırasında oluşabilecek baş dönmesini engellemek için, Siprogut Kulak Damlası damlatılmadanönce şişe avuç içinde bir süre ısıtılmalıdır. Damlatılacak kulak yukarıdaolacak şekilde baş eğilmeli ve uygulamadan sonra, ilacın kulağa penetrasyonunusağlamak için 30-60 saniye süreyle aynı pozisyonda kalınmalıdır.

Siprogut adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki