TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Uce­cal Am­pulUCB

Sen­te­tik sal­mon kal­si­to­ni­ni

Ambalaj: 100 IU/1 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:Mi­a­cal­cicAm­pul: 100 IU/1 mLx5 ampul (No­var­tis Phar­ma); Ste­o­cin Am­pul: 100 İÜ/2mLx5 ampul (Drog­san); Tonocalcin Ampul: 100 IU/1 mLx5 ampul (Gürel.

End.:Os­te­opo­roz;os­te­oliz ve/ve­ya os­te­ope­ni­ye bağ­lı ke­mik ağ­rı­la­rı; ke­mi­ğin pa­gethas­ta­lı­ğı (os­te­otis de­for­mans), özel­lik­le ke­mik ağ­rı­sı, nö­ro­lo­jikkomp­li­kas­yon­lar, prog­re­sif ke­mik lez­yon­lu ol­gu­lar, tam ol­ma­yan yada tek­rar­la­nan kı­rık­lar, se­rum al­ka­li fos­fa­taz ve üri­ner hid­rok­sip­ro­linatı­lı­mı ar­tı­şıy­la be­lir­gin­le­şen art­mış ke­mik dö­nü­şüm­lü ol­gu­larvar­lı­ğın­da; hi­per­kal­se­mi (me­me, ak­ci­ğer ve­ya böb­rek kar­si­no­mu,mi­ye­lom ve di­ğer ma­lig­ni­te­le­re se­kon­der du­rum­da tü­mo­ral os­te­oli­zebağ­lı; hi­per­pa­ra­ti­ro­idizm, im­mo­bi­li­zas­yon ve D vi­ta­mi­ni in­tok­si­kas­yon­la­rı­nabağ­lı olu­şan kro­nik ol­gu­la­rın et­kin­lik sağ­la­na­na ka­dar uzun sü­re­lite­da­vi­si); nö­ro­dist­ro­fik has­ta­lık­lar (Al­go­dist­ro­fi ve­ya Su­deckhas­ta­lı­ğı da de­ni­len) ve akut pan­k­re­atit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kal­si­to­ni­nekar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mı öne­ril­mez.Ge­be ka­dın­lar­da ye­ter­li de­ne­yim yok­tur. An­ne sü­tü­ne geç­ti­ği­ne da­irba­zı bul­gu­lar ol­du­ğun­dan te­da­vi sı­ra­sın­da em­zir­me öne­ril­mez. Ço­cuk­lar­dauzun sü­re­li kul­la­nı­ma da­ir ye­ter­li ve­ri bu­lun­ma­dı­ğın­dan, tıb­biaçı­dan zo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ço­cuk­lar­da bir­kaç haf­ta­dan faz­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,baş dön­me­si, sı­cak­lık his­si­nin eş­lik et­ti­ği ha­fif al bas­ma­sı ve na­di­renpo­li­üri ve tit­re­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Bu et­ki­ler do­za bağ­lı olup, IMve­ya SC uy­gu­la­ma­lar­dan çok IV uy­gu­la­ma­da da­ha sık­tır. Sal­mon kal­si­to­ninint­ra­na­zal uy­gu­la­ma­la­rın­da da­ha az yan et­ki oluş­mak­ta­dır.

Etkileş.: Kal­si­to­nin en­jek­si­yo­nun­danson­ra, se­rum kal­si­yum dü­zey­le­ri ge­çi­ci ola­rak nor­ma­lin al­tı­na ine­bi­lir.Bu du­rum komp­li­kas­yon­la­ra yol aç­ma­sa da, kar­di­yak gli­ko­zit­le­rindoz­la­rı­nın ayar­lan­ma­sı ge­rek­li ola­bi­le­ce­ğin­den, bu tür­den ilaç­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da dik­kat ge­re­kir.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la ve­ri­lir, IV yol­dan ve­ril­me­me­li­dir.Sal­mon kal­si­to­ni­ni en­jek­si­yo­nu 2 mL’nin üze­ri­ne çık­tı­ğın­da IM yolter­cih edil­me­li­dir. Her en­jek­si­yon fark­lı yer­le­re ya­pıl­ma­lı­dır. Pa­get Has­ta­lı­ğı: Gün­de 100 IU uy­gu­la­nır. Ba­zı du­rum­lar­daen­jek­si­yon­lar iki gün­de bir uy­gu­la­na­bi­lir. Özel­lik­le ob­je­k­tif vesub­jek­tif semp­tom­la­rın dü­zel­me­sin­den son­ra, gün­de 50 IU’lik en­jek­si­yonye­ter­li ola­bi­lir. Te­da­vi en az 3 ay bo­yun­ca sür­dü­rül­me­li, eğer ge­re­kir­seuza­tıl­ma­lı­dır. Kli­nik be­lir­ti­ler gös­te­ren post­me­no­po­zik tra­be­kü­leros­te­opo­roz: Ke­mikyo­ğun­lu­ğun­da­ki azal­ma­nın ön­len­me­sin­de, sal­mon kal­si­to­ni­ni içinmi­ni­mal et­kin doz tam ola­rak be­lir­le­ne­me­miş­tir. Ça­lış­ma­lar, gün­­a­şı­rı100 IU sal­mon kal­si­to­ni­ni en­jek­si­yo­nu­nu öner­mek­te­dir.

Ucecal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki