TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Amok­si­lav BİD FilmTab­letİl­san

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat,po­tas­yum kla­vu­la­nat

Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tablet :: 1 g(875+125 mg)x10 tab­let­.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Film Tab­let:625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (De­va); Augmentin-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (GSK); Bio­ment-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (Fako); Croxilex-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD Film Tab­let: 1 gx10tab­let (Bi­lim); Kla­vu­pen BID Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Top­rak).

Amok­si­lav BİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon  

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat200 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD 200/28Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Augmentin-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bioment-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD 200/28 Oral Süspan­siyon: 70 mL (Bi­lim).

Amok­si­lav BİD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat400 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Aug­men­tin-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bio­ment-BİD400/57 Forte Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL ( İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD Fort 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Bi­lim).

End.: Duyarlı bakteri tür­le­ri­ninet­ken ol­du­ğu si­nü­zit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi üst so­lu­numyol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; akut ve kro­nik bron­şit, lo­ber ve bron­kop­nö­mo­ni,am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si gi­bi alt so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, int­ra­ab­do­mi­nalsep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit,sep­tik abor­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı, şank­ro­idve go­no­re gi­bi üro­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit, sep­ti­se­mi,pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­ra­sı en­fek­si­yon­lar gi­bi çe­şit­li en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit,ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zis bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­re­syo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:AmoksilavBİD Film Tablet: 625 mg’lik form için dozönerisi: Erişkinler ve 12 yaşınüzerindeki çocuklara hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda günde iki kez biradet 625 mg film tablet önerilir. Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14günden daha uzun süre sürdürülmemelidir. Dental enfeksiyonlarda (örn.dentoalveolar abse) erişkinler ve 12 ya­şın üzerindeki çocuklara 5 gün süreylegünde iki kez bir 625 mg film tablet önerilir. Amoksilav BID 625 mgfilm tablet 12 yaş ve altı çocuklarda öneril­memektedir. 1 g’lik form için doz öneri­si: Yetişkinler ve 40 kg ağırlığın üze­rindeki çocuk­la­ra her12 sa­at­te bir 1 g önerilir. Böbrek yetmezliğinin şiddetli olma­dığıdurumlarda genellikle doz ayarlaması gerekme­mek­tedir. Glome­rü­ler filtrasyonhızı <30 mL/dak olan hastaların AmoksilavBID 1 g kullanma­la­rı önerilmez.Gastroin­testi­nal intolerabilitenin en aza inmesi için, Amok­si­lav BID, yemekbaşlangıcında alınmalıdır.AmoksilavBİD Oral Süspansiyon: 3 aydan büyük ve 40 kg'ninaltındaki çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 12 saatte biruygulanan doz­lara bölünerek 28.6 (25/3.6) mg/kg/gün verilir. Otitis media,sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları ve daha şiddetli enfeksi­yonlarda 12saatte bir uygulanan dozlara bölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. 40kg’nin üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlere 12 saatte bir uygulanan dozlarabölünerek 51.4 (45/6.4) mg/kg/gün verilir. Tedaviye durum gözdengeçirilmeksizin 14 günden daha uzun süreli devam edilmemelidir.

Amoksilav adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki