TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Augmentin IV F­la­kon    GSK

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat1 g, po­tas­yum kla­vu­la­nat 200 mg.

Ambalaj: 1 fla­kon ve 20 mL’lik çö­zü ampul.

Eşdeğeri: Amok­la­vinIV Flakon: 1 flakon (De­va).

Augmentin-BİD Film Tab­let    

Amo­ksi­sil­in tri­hid­ra­t,po­tas­yum kla­vu­la­na­t

Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tab­let : 1 g(875+125 mg)x10 tab­let­.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Film Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (De­va); Amok­si­lav BİD Film Tab­let: 625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İl­san); Bio­ment-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (Fako); Croxilex-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD Film Tab­let: 1 gx10tab­let (Bi­lim); Kla­vu­pen BID Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Top­rak).

Augmentin-BİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat200 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz içe­ren şi­şe­.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD 200/28Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Amok­si­lavBİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Bioment-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD 200/28 Oral Süspan­siyon: 70 mL (Bi­lim).

Augmentin-BİD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat400 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 35 mL ve­ 70 mL süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cektoz içe­ren şi­şe­.

Eşdeğeri: Amok­la­vin-BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 35 ve 70mL (De­va); Amok­si­lav BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Bio­ment-BİD400/57 Forte Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL ( İ.E.Ulagay); Kla­moksBİD Fort 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Bi­lim).

End.:Duyarlı bakteri tür­le­ri­nin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit,ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı;akut ve kro­nik bron­şit, lo­ber ve bron­kop­nö­mo­ni, am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­sigi­bi alt so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit,ya­ra en­fek­si­yon­la­rı, int­ra­ab­do­mi­nal sep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, sep­tik abor­tus, lo­hu­sahum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı, şank­ro­id ve go­no­re gi­bi üro­­ge­ni­talen­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit, sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, ame­li­yatson­ra­sı en­fek­si­yon­lar gi­bi çe­şit­li en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Pe­ni­si­li­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit,ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zis bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Augmentin IV Flakon: Aug­men­tin IV te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren has­ta­lar­da, Aug­men­tin’in o­ral su­nu­lan şe­kil­le­rin­denuy­gun o­la­nı i­le te­da­vi da­ha son­ra de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. IV en­jek­si­yonve­ya en­füz­yon­da o­la­ğan doz: Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar:O­la­ğan doz 8 sa­at­te bir 1.2 g’dır. Çok a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­lika­ra­lar­la tek­rar­la­na­rak doz ar­tı­rı­lır. 3 ay-12 yaş a­ra­sı ço­cuk­lar:O­la­ğan doz 8 sa­at­te bir 30 mg/kg’dir (Her 30 mg Aug­men­tin IV, 25 mg a­mok­si­si­lin ve 5 mg kla­vu­la­nika­sit i­çe­rir). Çok a­ğır en­fek­si­yon­lar­da 6 sa­at­lik a­ra­lar­la tek­rar­la­na­rakdoz ar­tı­rı­lır. 0-3 ay a­ra­sı ço­cuk­lar: Pre­ma­tü­re be­bek­ler­de ve pe­ri­na­talsü­re i­çin­de bu­lu­nan be­bek­ler­de her 12 sa­at­te bir 30 mg/kg’dir, da­hason­ra 8 sa­at­te bir o­la­rak ar­tı­rı­lır. Ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­ler içinte­da­vi, ye­ni­den bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­mak­sı­zın 14 gün­den faz­lade­vam et­ti­ril­me­me­li­dir.Augmentin BİD Film Tablet: 625 mg Tab­let: E­riş­kin­ler ve 12 ya­şın ü­ze­rin­de­kiço­cuk­lar­da o­la­ğan doz, ha­fif ve or­ta şid­det­te en­fek­si­yon­lar­da gün­de2 kez 625mg Tab­let. Den­talen­fek­si­yon­lar­da 5 gün sü­rey­le gün­de 2 kez bir 625 mg Tab­let. 1 g Tab­let: E­riş­kin­ler ve 12 ya­şın ü­ze­rin­de­kiço­cuk­lar­da o­la­ğan doz, şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da gün­de 2 kez 1 g Tab­let. Te­da­vi­ye pa­ren­te­ral o­la­rakbaş­la­nıp, bir o­ral müs­tah­zar i­le de­vam e­di­le­bi­lir. Aug­men­tin-BID Tab­let 12 yaş ve al­tın­da­ki ço­cuk­lar­daö­ne­ril­me­mek­te­dir. Tab­let­ler bü­tün o­la­rak, çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır.Ge­re­kir­se tab­let­ler i­ki­ye kı­rı­lır ve çiğ­nen­me­den yu­tu­lur. Po­tan­si­yelgast­ro­in­tes­ti­nal in­to­le­ran­sı en a­za in­dir­mek i­çin ye­mek­le­rinbaş­lan­gı­cın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Aug­men­tin ye­mek­le­rin baş­lan­gı­cın­da a­lın­dı­ğın­da, e­mi­li­miop­ti­mum o­lur. Te­da­vi, du­rum göz­den ge­çi­ril­mek­si­zin 14 gün­denda­ha u­zun sü­re sür­dü­rül­me­me­li­dir. Augmentin BİD Oral Süspan­si­yon: Ö­ne­ri­len o­la­ğan gün­lük doz ha­fifi­le or­ta şid­det­te en­fek­si­yon­lar­da (alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu,ton­si­lit ve de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı) 12 sa­at­te bir uy­gu­la­nandoz­la­ra bö­le­rek 25/3.6 mg/kg/gün. Da­ha şid­det­li en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de(o­ti­tis me­di­a, si­nü­zit, pnö­mo­ni ve id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı) 12sa­at­te bir uy­gu­la­nan doz­la­ra bö­le­rek 45/6.4 mg/kg/gün. 2 ay i­le 2 yaşa­ra­sın­da­ki ço­cuk­lar­da ha­fif, or­ta şid­det­te ve­ya şid­det­li en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de uy­gu­la­nır­ken doz dü­zen­le­me­si vü­cut a­ğır­lı­ğı­na gö­reya­pıl­ma­lı­dır. He­sap­la­nan gün­lük top­lam doz iki­ye bö­lü­ne­rek öl­çü­lüka­şık­la ve­ril­me­li­dir. 8 kg’nin ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­la­rın şid­det­li en­fek­si­yon­la­rın­dayük­sek doz ve­ri­lir­ken, doz ba­şı­na 5 mL’yi aş­ma­mak i­çin Aug­men­tin-BID 400/57 For­teO­ral Süs­pan­si­yon uy­gu­lan­ma­sı ö­ne­ri­lir.

Augmentin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki