TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Cle­o­cin Fos­fat Am­pul IM/IVEc­za­cı­ba­şı

Klin­da­mi­sin fos­fat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 am­pul :: 600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 ampul (İ.E.U­la­gay); Klin­danAm­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Bi­lim); Kli­nok­sin Am­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4mLx1 am­pul (De­va); MeneklinAm­pul: 300 mg/2 mLx1 am­pul, 600 mg/4 mLx1 ampul (Tüm-Ekip).

Cle­o­cin Kap­sül

Klin­da­mi­sin HCl

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Clin Kap­sül: 150 mgx16 kapsül (İ.E.Ulagay); Klin­dan Kap­sül:150 mgx16 kapsül (Bi­lim); Kli­nok­sinKap­sül: 150 mgx16 kapsül (De­va).

Cle­o­cin Pe­di­yat­rikGra­nül

Klin­da­mi­sin pal­mi­tat

Ambalaj: 75 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

End.: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst so­lu­num yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, am­piyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteo­miyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endo­met­rit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tu­bo-ovari­yel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksi­yonlar; peritonit veabdominal abse dahil int­ra­abdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endo­kardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde en­dikedir.

Kontr.E.:Klin­da­mi­sin ya da lin­ko­mi­si­nedu­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Böbrekhastalığı olanlarda klinda­misin dozunun ayar­lanması gerekli de­ğildir. Ortave ağır karaciğer has­talığı olanlarda, klindami­sinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadi­renoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, kara­ciğer has­ta­­lı­ğında do­zunazaltılmasının gerekme­di­ği kabul edil­mek­tedir. Gebelik döneminde kullanımı­nıngüvenilirliği henüz gösteril­me­­miştir. Klinda­mi­sin an­ne sü­tü­negeçmektedir.   

Yan E.:Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiş­tir.

Etkileş.:Klin­da­mi­sinile erit­ro­mi­sin bir ara­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klin­da­mi­sin nö­ro­müs­kü­lerblok ya­pı­cı et­ki­ye sa­hip ol­du­ğun­dan di­ğer nö­ro­müs­kü­ler blok ya­pı­cıilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la, bu tip ilaç­la­rı alan has­ta­lar­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Cleocin Ampul: Erişkinler: Batın enfeksiyonları, kadınlarda pelvik enfeksiyonlar vediğer komplikasyonlu ya da ağır enfeksiyonlarda, IM ya da IV yoldan günde2400-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır. Daha duyarlımikroorganizmaların neden olduğu az komplikasyonlu enfeksiyonlarda, 3 ya da 4eşit doz halinde uygulanan günlük 1200-1800 mg’lik dozlar yeterli olabilir.Günde 4800 mg’ye kadar varan dozlar başarıyla uygulanmıştır. 600 mg’ninüzerindeki dozların tek bir IM enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilmez. Bir aylıktan büyük çocuklar:IM ya da IVyoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 20-40 mg/kg. Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: IMya da IV yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kg.Küçük prematüre yenidoğanlarda düşük dozlar ye­terli olabilir. Seyreltme ve Enfüzyon Hızı:Cleocin Fosfat Ampul, IV yoldan uygulanmadan önce sey­reltilmelidir.Enfüzyon için seyreltilerek hazırlanan solüsyondaki klindamisin konsantrasyonu18 mg/ml’yi ve enfüzyon hızı da­ki­kada 30 mg’yi aşmamalıdır. Cleocin Fosfat, %5 dekstroz ve sod­yum klorür solüs­yonlarında en az 24 saatfiziksel ve kim­ya­sal olarak stabildir. CleocinFosfat Ampul’ün bile­ş­i­minde bulunan benzilalkolün, prematüre bebeklerde fatal Gasping send­romuna yol açabildiği bildi­rilmiştir.Cleocin Kapsül: Bü­yük­ler­de ha­fif ve or­ta de­re­ce­de a­ğır en­fek­si­yon­lar­daher 6 sa­at­te 150-300 mg. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da her 6 sa­at­te 300-450mg. b-he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da,akut ro­ma­tiz­ma ve glo­me­rü­lo­nef­rit o­la­sı­lı­ğı­nı a­zalt­mak i­çin te­da­vi­yeen az 10 gün de­vam e­dil­me­li­dir. Ö­zo­fa­gus tah­ri­şi o­la­sı­lı­ğı­nı a­zalt­maki­çin Cle­o­cinKap­sül’ler bir do­lubar­dak su i­le a­lın­ma­lı­dır. Cleocin Pediyatrik: Anae­rob bakterilere bağlı ağırenfeksiyonların tedavisinde genellikle Cleocin Fosfat Ampul kullanılmakla birlikte, hekiminuygun gör­düğü durumlarda tedaviye oral yoldan CleocinPediatrik Granül ile başlanabilir ya da parenteraltedaviye oral yoldan devam edilebilir. Yemeklerle birlikte alınması, Cleocin’in emilimini etkilemez. Bir aylıktan büyük çocuklar: Üçya da dört eşit doz halinde verilmek üzere günde 8-25 mg/kg kulla­nılır. Vücutağırlığı 10 kg ve altında olan çocuklarda, önerilen en düşük doz sekiz saattebir ½ ölçektir (37.5 mg). Bir aylıktan küçükyenidoğanlar: Bir ay­lıktan küçük yenidoğanlarda IVya da IM yoldan 3 ya da 4 eşit doz halinde verilmek üzere günde 15-20 mg/kg Cleocin Fosfat Ampulkullanılmalıdır. Küçük prematüre bebeklerde düşük dozlar yeterli olabilir.

Cle­ocin-T

Eşdeğeri: Clamine-T Losyon: 10 mg/mLx30 mL (Abdi İbrahim).

End.:Ac­ne vul­ga­riste­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Klin­da­mi­sin ya da lin­ko­mi­si­neaşı­rı du­yar­lı ol­duk­la­rı bi­li­nen has­ta­lar­la re­gi­onal en­te­rit, ül­se­ra­tifko­lit ya da an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si­ne eş­lik eden ko­lit anam­ne­zi bu­lu­nan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Klin­da­mi­sin ile lin­ko­mi­sin ara­sın­daçap­raz di­renç, klin­da­mi­sin ile erit­ro­mi­sin ara­sın­da an­ta­go­niz­mabu­lu­nur. Bir­çok an­ti­bi­yo­ti­ğin ve bu ara­da klin­da­mi­si­nin kul­la­nı­mısı­ra­sın­da, ağır di­ya­re ve psö­do­memb­ra­nöz ko­lit ge­li­şe­bi­lir. To­pi­kalkul­la­nım­da an­ti­bi­yo­tik de­ri yü­ze­yin­den emi­le­bi­lir. Ge­be­lik veem­zir­me dö­ne­min­de kul­la­nım gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.

Yan E.: En sık rasla­nan yan et­ki de­ri­deku­ru­ma­dır. Ka­rın ağ­rı­sı, de­ri tah­ri­şi, te­mas der­ma­ti­ti, de­ri­deyağ­lan­ma, mi­de-ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, göz­ler­de bat­ma his­si,Gram-ne­ga­tif fol­li­kü­lit görülebilir.

Doz Önerisi: Hastalıklı bölgeye, günde 2 kez ince bir tabaka halindesürülür. Solüsyon, alkollü bir vehikül içerdiğinden, göze sürüldüğünde yanma vetahriş yapabilir.

Cle­ocin %2 Va­ji­nal Krem

Klin­da­mi­sin

Ambalaj: 20 mg/gx40 gram­lık tüp­ ve 7 adet tek kul­la­nım­lık ap­li­ka­tö­r.

End.:Ha­emop­hi­lusva­ji­ni­ti,Gard­ne­rel­la va­ji­ni­ti, nons­pe­si­fik va­ji­nit,Cory­ne­bac­te­ri­um va­ji­ni­ti ya da ana­erob va­ji­nozola­rak bi­li­nen bak­te­ri­yel va­ji­noz­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Gebe olmayan ve gebeliğin ikinci ya da üçüncü trimesterindeki kadınlarıntedavisinde kullanılabilir.

Kontr.E.:Klindamisine,linkomisine duyarlılığı olan hastalarda kontr­en­di­ke­dir.

Uyar.:Oral ya daparenteral yoldan uygulanan klinda­mi­sin, hemen hemen tüm antibiyotikler gibidiyare ve bazı olgularda antibiyotik kullanımına bağlı kolite neden olabilir.Hastalara, Cleocin Vajinal Krem tedavisi sırasında cinsel ilişkiye gir­me­meleri, tampongibi vajinal ürünleri kullanmamaları önerilmelidir. Emziren annelerde vajinalklin­da­mi­­sin tedavisine karar vermeden önce, olası riskler ve yararlar çokiyi değerlen­di­rilmelidir.

Yan E.:Vajinalmoniliyaz, vulvovajinal rahatsızlık, vulvovajinit, triko­monas vajiniti,vajinit/vajinal enfeksiyon, adet dü­zen­sizlikleri, vajinal ağrı, metroraji,disüri, vajinal akıntı, idrar yolu enfeksiyonu, doğum eyleminin normalseyretmemesi, endometriyoz, glikozüri, proteinüri, moniliyaz, fungal en­fek­siyon,lokalize ya da yaygın karın ağrısı, bakteriyel enfeksi­yon, abdominal kramp,başağrısı, pelvik ağrı, nefeste koku, enflamatuvar ödem, üst solu­num yoluenfeksi­yonu, yaygın ağrı, sırt ağrısı, abdominal distansi­yon, mik­robiyolojiktestlerde anormallik, alerjik reaksi­yonla, diyare, bulantı, kusma, konstipas­yon,dispepsi, meteorizm, gastrointestinal yakınmalar, kaşıntı, döküntü,makülopapüler döküntü, eritem, ürtiker, göz kararması, baş dönmesi,hipertiroidizm, burun kanaması, tat duyusu bozuklukları görülebilir.

Etkileş.: Klin­da­mi­si­nin, nö­ro­mus­kü­lerblo­kaj ya­pı­cı et­ki­si ne­de­niy­le, ay­nı et­ki­yi gös­te­ren ilaç­la­rınet­ki­si­ni ar­tır­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Bu tip ilaç­la­rı kul­la­nan­lar­daklin­da­mi­sin dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Üç ya da yedi gün boyunca bir aplikatör dolusu (yaklaşık5 gram) Cleocin%2 Vajinal Krem, tercihen yatmadan önce vajina içine uygulanır. Cleocin %2 Vajinal Krem, kondom ve vajinal kontraseptifdiyaf­ramlar gibi lateks ya da ka­u­çuk ürünlere zarar verebilecek maddeleriçerir. Bu nedenle, preparatın uy­gulamasını izleyen 72 saat içinde bu tür ürünlerinkullanılması önerilmez.

Cleocin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki