TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Şubat 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dic­lo­mec IMAm­pul   Abdiİbrahim

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: DeflamatIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (TriPharma); Di­klo­ron IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (De­va); Mi­yad­ren IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Fa­ko); Vol­ta­renIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (No­var­tis Phar­ma).

Diclomec SR Yavaş SalımlıTablet

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 100 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri:Di­klo­ronRe­tard Tab­let: 100 mgx10tablet (De­va); Mi­yad­ren Re­tard Tab­let: 100 mgx10 tablet (Fa­ko); Vol­ta­ren Retard Tab­let: 100 mgx10tablet (No­var­tis Phar­ma).

End.:Ro­ma­tiz­ma­nınenf­la­ma­tu­var ve de­je­ne­ra­tif şe­kil­le­ri (ro­ma­to­id art­rit, jü­ve­nilro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, os­te­oart­rit ve spon­dil art­rit);ver­teb­ral ko­lo­nun ağ­rı­lı send­rom­la­rı; ek­lem-dı­şı ro­ma­tiz­ma; akutgut atak­la­rı; ağ­rı­lı post-trav­ma­tik ve pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yon veşiş­me; ji­ne­ko­lo­ji­de ağ­rı­lı ve/ve­ya enf­la­ma­tu­var du­rum­lar (örn.pri­mer dis­me­no­re ve­ya ad­nek­sit); ku­lak, bu­run, bo­ğaz­da­ki ör­ne­ğinfa­rin­go­ton­sil­lit, otit gi­bi şid­det­li ağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar­dayar­dım­cı ola­rak (ge­nel te­da­vi pren­sip­le­ri­ne uy­gun ola­rak esas has­ta­lı­ğıte­da­vi için uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır) en­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ateş, bir en­di­kas­yonde­ğil­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser,etkin madde­ye kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.As­tım atak­la­rı, ür­ti­ker ve­ya akut ri­nit­le­ri ase­til­sa­li­si­lik asitve­ya di­ğer pros­tag­lan­din sen­te­taz in­hi­bi­tör­le­ri ta­ra­fın­dan alev­len­di­ri­lenhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pep­tik ül­se­ri dü­şün­dü­ren birhi­ka­ye­si olan, ül­se­ra­tif ko­lit ve­ya Crohn has­ta­lı­ğı gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalhas­ta­lık­la­rı olan­lar­da ve­ya he­pa­tik fonk­si­yo­nu şid­det­le azal­mışolan has­ta­lar­da ke­sin teş­his ve dik­kat­li bir ta­kip ge­rek­li­dir. Re­nalkan akı­mı­nın sür­dü­rül­me­sin­de pros­tag­lan­din­le­rin öne­mi ne­de­niy­leyaş­lı has­ta­lar ka­dar kar­di­yak ve­ya re­nal fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğiolan, di­üre­tik­ler alan ve her­han­gi bir ne­den­le, ör­ne­ğin bü­yük bir ame­li­yatve son­ra­sın­da ekst­ra­se­lü­ler ha­cim ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da daözel bir dik­kat ge­re­kir. Dik­lo­fe­nak, ilk kez ve­ri­len has­ta­lar­da bi­leana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­lar da da­hil aler­jik re­ak­si­yon­la­rıbaş­la­ta­bi­lir. Dik­lo­fe­nak te­da­vi­si sı­ra­sın­da ser­sem­lik ve­ya sant­ralsi­nir sis­te­miy­le il­gi­li di­ğer bo­zuk­luk­lar gö­rü­len has­ta­lar, araçve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ge­be­li­ğin1. üç ay­lık dö­ne­min­de ke­sin ge­rek­sin­me ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­li­ğin üçün­cü üç ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Epi­gast­rikağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ab­do­mi­nal kramp­lar, dis­pep­si, gaz veiş­tah­sız­lık gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar, baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik,baş dön­me­si, de­ri dö­kün­tü­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­go­ksinve lit­yumun plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler­le bir­lik­te te­da­vi uy­gu­lan­dı­ğın­da se­rum po­tas­yum dü­zey­le­riyük­se­le­bi­lir. Tek tük ol­gu­lar­da dik­lo­fe­nak ve an­ti­ko­agü­lan­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da ka­na­ma ris­ki­nin art­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Dik­lo­fe­nak ile te­da­vi sı­ra­sın­da an­ti­di­ya­be­tik ila­cın do­zu­nuayar­la­ma­yı ge­rek­ti­re­cek hi­pog­li­se­mik ve hi­perg­li­se­mik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Non­s­te­ro­idal ilaç­la­rın me­tot­rek­sat ile te­da­vi­den24 sa­at­ten da­ha az bir za­man ön­ce ve­ya son­ra ve­ril­me­me­si­ne dik­katedil­me­li­dir. Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­r sik­los­po­ri­ninnef­ro­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Diclomec Ampul: Eriş­kin­ler için gün­de 1 am­pul uy­gu­la­nır. En­jek­si­yon,üst dış kad­ra­na, int­rag­lu­te­al ola­rak de­ri­ne ya­pı­lır. Ko­lik ve ben­ze­ridu­rum­lar­da, her bir kal­ça­ya bir kez ol­mak üze­re gün­de 2 am­pul uy­gu­la­na­bi­lir.Eğer ge­re­kir­sere­nal ko­lik­te ilk IM am­pul­den 30 da­ki­ka son­ra 2. am­pul uy­gu­la­na­bi­lir.Top­lam gün­lük doz 150 mg dik­lo­fe­nak sod­yu­mu geç­me­me­li­dir. İki gün­denfaz­la sü­rey­le uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. 1 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­dagün­de 1-3 mg/kg do­zun­da kul­la­nı­lır. Diclomec SR Yavaş Salınımlı Tab­let: Erişkinler için genelde önerilen dozgünde 1 tablettir. Bu dozun gece alınması, hastanın geceyi rahat ge­çir­mesinive sabah rahat ola­rak uyanmasını sağlayacaktır. Tabletler, mümkün olabildi­ğin­ceyemek sırasında alınmalıdır.

Dic­lo­mec Jel

Dik­lo­fe­nak di­eti­la­mon­yum11.6 mg/ g

Ambalaj: 50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:DikloronJel: 10 mg/gx50 g (Deva); RomatimJel: 10 mg/gx50 g (Kurt­san); Vol­ta­renEmul­gel: 10 mg/gx50 g (No­var­tis CH).

End.:Enf­la­mas­yo­nabağ­lı şiş­me­yi azalt­mak ve ha­re­ket sı­ra­sın­da­ki ağ­rı­yı din­dir­mekama­cıy­la lo­kal te­da­vi için kul­la­nı­lır. Pe­ri­fe­rik ek­lem os­te­oart­ro­zu,ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar ve omur­­ga­ya iliş­kin os­te­oart­roz; kas, ek­lem,ten­don ve li­ga­ment­le­rin trav­ma­ya bağ­lı enf­la­mas­yon­la­rı; yu­mu­şakdo­ku ro­ma­tiz­ma­sı­nın lo­ka­li­ze ol­muş bi­çim­le­ri baş­lı­ca kul­la­nımalan­la­rı­dır.

Kontr.E.: Dik­lo­fe­nak, sa­li­si­lik asit ve di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­sik ve açık ya­ra üze­ri­ne sü­rül­me­me­li, gö­ze vemu­koz memb­ran­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: En­der hal­ler­de ka­şın­tı, kı­za­rık­lıkve yan­ma his­si oluş­tu­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez ağ­rı­lı ve enf­la­mas­yon­lu böl­ge­yeovu­la­rak sü­rü­lür.

Diclomec adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki