TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mi­yad­ren IMAm­pulFa­ko

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri:Deflamat IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (TriPharma); Dic­lo­mec IM Am­pul: 75 mg/3mLx4 ve 10 ampul (Abdi İbrahim); Di­klo­ron IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (De­va); Vol­ta­renIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (No­var­tis Phar­ma).

Mi­yad­ren Enterik Dra­je

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 50mgx30 dra­je.

Eşdeğeri: Di­klo­ronEn­te­rik Tab­let: 50 mgx30 tab­let (Deva).

Mi­yad­ren Re­tard Tab­let

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 100mgx10 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: Diclomec SR Yavaş SalımlıTablet: 100 mgx10 tablet (Abdi İbrahim); Di­klo­ron Re­tard Tab­let: 100 mgx10 tablet (De­va); Vol­ta­renRetard Tab­let: 100 mgx10 ve 30 tablet (No­var­tis Phar­ma).

End.:Ro­ma­tiz­ma­nınenf­la­ma­tu­var ve de­je­ne­ra­tif şe­kil­le­ri (ro­ma­to­id art­rit, jü­ve­nilro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, os­te­oart­rit ve spon­dil art­rit);ver­teb­ral ko­lo­nun ağ­rı­lı send­rom­la­rı; ek­lem-dı­şı ro­ma­tiz­ma; akutgut atak­la­rı; ağ­rı­lı post-trav­ma­tik ve pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yon veşiş­me; ji­ne­ko­lo­ji­de ağ­rı­lı ve/ve­ya enf­la­ma­tu­var du­rum­lar (örn.pri­mer dis­me­no­re ve­ya ad­nek­sit); ku­lak, bu­run, bo­ğaz­da­ki ör­ne­ğinfa­rin­go­ton­sil­lit, otit gi­bi şid­det­li ağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar­dayar­dım­cı ola­rak (ge­nel te­da­vi pren­sip­le­ri­ne uy­gun ola­rak esas has­ta­lı­ğıte­da­vi için uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır) en­di­ke­dir. Tek ba­şı­naateş, bir en­di­kas­yon de­ğil­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser,et­kin mad­de­ye kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.As­tım atak­la­rı, ür­ti­ker ve­ya akut ri­nit­le­ri ase­til­sa­li­si­lik asitve­ya di­ğer pros­tag­lan­din sen­te­taz in­hi­bi­tör­le­ri ta­ra­fın­dan alev­len­di­ri­lenhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pep­tik ül­se­ri dü­şün­dü­ren birhi­ka­ye­si olan, ül­se­ra­tif ko­lit ve­ya Crohn has­ta­lı­ğı gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalhas­ta­lık­la­rı olan­lar­da ve­ya he­pa­tik fonk­si­yo­nu şid­det­le azal­mışolan has­ta­lar­da ke­sin teş­his ve dik­kat­li bir ta­kip ge­rek­li­dir. Re­nalkan akı­mı­nın sür­dü­rül­me­sin­de pros­tag­lan­din­le­rin öne­mi ne­de­niy­leyaş­lı has­ta­lar ka­dar kar­di­yak ve­ya re­nal fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ğiolan, di­üre­tik­ler alan ve her­han­gi bir ne­den­le, ör­ne­ğin bü­yük bir ame­li­yatve son­ra­sın­da ekst­ra­se­lü­ler ha­cim ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da daözel bir dik­kat ge­re­kir. Dik­lo­fe­nak, ilk kez ve­ri­len has­ta­lar­da bi­leana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­lar da da­hil aler­jik re­ak­si­yon­la­rıbaş­la­ta­bi­lir. Dik­lo­fe­nak te­da­vi­si sı­ra­sın­da ser­sem­lik ve­ya sant­ralsi­nir sis­te­miy­le il­gi­li di­ğer bo­zuk­luk­lar gö­rü­len has­ta­lar, araçve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ge­be­li­ğin1. üç ay­lık dö­ne­min­de ke­sin ge­rek­sin­me ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ge­be­li­ğin üçün­cü üç ay­lık dö­ne­min­de ve­ril­me­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Epi­gast­rikağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ab­do­mi­nal kramp­lar, dis­pep­si, gaz veiş­tah­sız­lık gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar, baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik,baş dön­me­si, de­ri dö­kün­tü­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­go­ksinve lit­yumun plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler­le bir­lik­te te­da­vi uy­gu­lan­dı­ğın­da se­rum po­tas­yum dü­zey­le­riyük­se­le­bi­lir. Tek tük ol­gu­lar­da dik­lo­fe­nak ve an­ti­ko­agü­lan­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da ka­na­ma ris­ki­nin art­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Dik­lo­fe­nak ile te­da­vi sı­ra­sın­da an­ti­di­ya­be­tik ila­cın do­zu­nuayar­la­ma­yı ge­rek­ti­re­cek hi­pog­li­se­mik ve hi­perg­li­se­mik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Non­s­te­ro­idal ilaç­la­rın me­tot­rek­sat ile te­da­vi­den24 sa­at­ten da­ha az bir za­man ön­ce ve­ya son­ra ve­ril­me­me­si­ne dik­katedil­me­li­dir. Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­r sik­los­po­ri­ninnef­ro­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi:Miyadren Ampul: Baş­ka bir şe­kil­de öne­ril­me­miş­se, eriş­kin­ler­deku­ral ola­rak gün­de 1 am­pul öne­ri­lir. Glu­te­al ka­sın üst dış kad­ra­nı­nade­rin ola­rak en­jek­te edi­lir. Ağır ol­gu­lar­da (ör­ne­ğin ko­lik) fark­lıola­rak, bir­kaç sa­at ara­lık­la ay­nı gün için­de 2 am­pul (her­bi­ri fark­lıkal­ça­ya) en­jek­te edi­le­bi­lir. Gün­lük mak­si­mum 150 mg do­zu aş­ma­maküze­re Mi­yad­renAm­pul, tab­letve­ya dra­je form­la­rı ile kom­bi­ne kul­la­nı­la­bi­lir. Mi­yad­ren Am­pul te­da­vi­si 2 gü­nü geç­me­me­li­dir.Te­da­vi oral müs­tah­zar­lar­la sür­dü­rü­le­bi­lir. Ke­sin­lik­le da­mar içi­neuy­gu­lan­maz. Ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­maz. MiyadrenDraje: Ye­tiş­kin­ler­debaş­lan­gıç do­zu, has­ta­lı­ğın du­ru­mu­na gö­re gün­de 75-150 mg’dir. Ha­fifol­gu­lar­da ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de gün­de 75-100 mg ge­nel­lik­le ye­ter­li­dir.Gün­lük doz 150 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. 7 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da bö­lün­müşdoz­lar şek­lin­de gün­de kg ba­şı­na 1-3 mg uy­gu­la­na­bi­lir. MiyadrenRetard Tablet: Gün­de1 adet Mi­yad­renRe­tard 100 mg Tab­let bö­lün­me­den ve çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır. Ge­rek­ti­ğin­degün­lük doz Mi­yad­ren 25 mg ve­ya 50 mg en­te­rik kap­lı dra­je­ler ile 150mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. Gün­lük doz 150 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Miyadren adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki