TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Di­klo­ron IMAm­pulDe­va

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: DeflamatIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (TriPharma); Dic­lo­mec IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Abdi İbrahim); Mi­yad­ren IM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Fa­ko); Vol­ta­renIM Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (No­var­tis Phar­ma).

Di­klo­ron IVAm­pul

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Eşdeğeri: Vol­ta­ren IV Am­pul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul (Novartis Pharma).

Di­klo­ron En­te­rik Tab­let

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 25 mgx30 tab­let :: 50 mgx30 tablet.

Eşdeğeri:Mi­yad­ren Enterik Draje: 50 mgx30 draje (Fako); Vol­ta­renEn­te­rik Tab­let: 25 mgx30tab­let (No­var­tis Phar­ma).

Di­klo­ron Re­tard Tab­let

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 100 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:DiclomecSR Yavaş Salımlı Tablet: 100 mgx10tablet (Abdi İbrahim); Mi­yad­ren Re­tard Tab­let: 100 mgx10 tablet (Fa­ko); Vol­ta­ren Retard Tab­let: 100 mgx10tablet (No­var­tis Phar­ma).

Di­klo­ron Su­po­zi­tuv­ar

Dik­lo­fe­nak sod­yum

Ambalaj: 50mgx10 su­po­zi­tu­va­r.

End.:Ro­ma­tiz­ma­nınenf­la­ma­tu­var ve de­je­ne­ra­tif şe­kil­le­ri (ro­ma­to­id art­rit, jü­ve­nilro­ma­to­id art­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, os­te­oart­rit ve spon­dil art­rit);ver­teb­ral ko­lo­nun ağ­rı­lı send­rom­la­rı; ek­lem-dı­şı ro­ma­tiz­ma; akutgut atak­la­rı; ağ­rı­lı post-trav­ma­tik ve pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yon veşiş­me; ji­ne­ko­lo­ji­de ağ­rı­lı ve/ve­ya enf­la­ma­tu­var du­rum­lar (örn.pri­mer dis­me­no­re ve­ya ad­nek­sit); ku­lak, bu­run, bo­ğaz­da­ki ör­ne­ğinfa­rin­go­ton­sil­lit, otit gi­bi şid­det­li ağ­rı­lı enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­lar­dayar­dım­cı ola­rak (ge­nel te­da­vi pren­sip­le­ri­ne uy­gun ola­rak esas has­ta­lı­ğıte­da­vi için uy­gun ön­lem­ler alın­ma­lı­dır) en­di­ke­dir. Tek ba­şı­naateş, bir en­di­kas­yon de­ğil­dir.

Kontr.E.:Pep­tik ül­ser,etkin madde­ye kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.As­tım atak­la­rı, ür­ti­ker ve­ya akut ri­nit­le­ri ase­til­sa­li­si­lik asitve­ya di­ğer pros­tag­lan­din sen­te­taz in­hi­bi­tör­le­ri ta­ra­fın­dan alev­len­di­ri­lenhas­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pep­tik ül­se­ri dü­şün­dü­ren bir hi­ka­ye­si olan, ül­se­ra­tifko­lit ve­ya Crohn has­ta­lı­ğı gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal has­ta­lık­la­rıolan­lar­da ve­ya he­pa­tik fonk­si­yo­nu şid­det­le azal­mış olan has­ta­lar­dake­sin teş­his ve dik­kat­li bir ta­kip ge­rek­li­dir. Re­nal kan akı­mı­nınsür­dü­rül­me­sin­de pros­tag­lan­din­le­rin öne­mi ne­de­niy­le yaş­lı has­ta­larka­dar kar­di­yak ve­ya re­nal fonk­si­yon ye­ter­siz­li­ği olan, di­üre­tik­leralan ve her­han­gi bir ne­den­le, ör­ne­ğin bü­yük bir ame­li­yat ve son­ra­sın­daekst­ra­se­lü­ler ha­cim ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da da özel bir dik­kat ge­re­kir.Dik­lo­fe­nak, ilk kez ve­ri­len has­ta­lar­da bi­le ana­fi­lak­tik/ana­fi­lak­to­idre­ak­si­yon­lar da da­hil aler­jik re­ak­si­yon­la­rı baş­la­ta­bi­lir. Dik­lo­fe­nakte­da­vi­si sı­ra­sın­da ser­sem­lik ve­ya sant­ral si­nir sis­te­miy­le il­gi­lidi­ğer bo­zuk­luk­lar gö­rü­len has­ta­lar, araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rıko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le ge­be­li­ğin 1. üç ay­lık dö­ne­min­deke­sin ge­rek­sin­me ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin üçün­cü üç ay­lık dö­ne­min­deve­ril­me­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Epi­gast­rikağ­rı, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ab­do­mi­nal kramp­lar, dis­pep­si, gaz veiş­tah­sız­lık gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal semp­tom­lar, baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik,baş dön­me­si, de­ri dö­kün­tü­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­go­ksinve lit­yumun plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­sel­te­bi­lir. Po­tas­yum tu­tu­cudi­üre­tik­ler­le bir­lik­te te­da­vi uy­gu­lan­dı­ğın­da se­rum po­tas­yum dü­zey­le­riyük­se­le­bi­lir. Tek tük ol­gu­lar­da dik­lo­fe­nak ve an­ti­ko­agü­lan­la­rıbir­lik­te alan has­ta­lar­da ka­na­ma ris­ki­nin art­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Dik­lo­fe­nak ile te­da­vi sı­ra­sın­da an­ti­di­ya­be­tik ila­cın do­zu­nuayar­la­ma­yı ge­rek­ti­re­cek hi­pog­li­se­mik ve hi­perg­li­se­mik re­ak­si­yon­larbil­di­ril­miş­tir. Non­s­te­ro­idal ilaç­la­rın me­tot­rek­sat ile te­da­vi­den24 sa­at­ten da­ha az bir za­man ön­ce ve­ya son­ra ve­ril­me­me­si­ne dik­katedil­me­li­dir. Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­r sik­los­po­ri­ninnef­ro­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Dikloron IM Ampul: Ge­nel­lik­le gün­de 1 kez 1 am­pul glu­te­al ka­sa ve de­ri­neen­jek­te edi­lir. Ağır ol­gu­lar­da en­jek­si­yon ilk tat­bik­ten bir­kaç sa­atson­ra bir kez da­ha tek­rar­la­na­bi­lir. Ta­kip eden gün­ler­de te­da­vi oralve rek­tal yol­dan sür­dü­rül­me­li­dir.Dikloron IV Ampul: Dikloron IV Ampul iki değişik şekilde uygulanabilir:Orta-Ciddi postoperatif ağrının teda­visinde 75 mg diklofenak 30 dakika-2saatlik bir sürede devamlı enfüze edilir. Gereğinde bu doz -24 saat içindeverilen diklofenak miktarı 150 mg'yi aşmamak kaydıyla; birkaç saat sonratekrarlanabilir veya postoperatif ağrıyı önlemek için 25 mg-50 mg yükleme dozuameliyattan sonra 15 dakika-1 saatlik bir sürede enfüze edilmelidir. Bunutakiben günde 150 mg'yi geçmemek kaydıyla 5 mg/saatlik bir hızla devamlıenfüzyon şekline uygulanır. Dikloron Enterik Tablet: Baş­lan­gıç ve sü­rek do­zu, ye­tiş­kin­leriçin 75-150 mg’dir. Gün­lük doz 2 ve­ya 3’e bö­lü­ne­rek ve­ri­lir Aç kar­nı­­naalın­ma­lı­dır. Mak­si­mum gün­lük doz 150 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. 1 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­la­ra sa­de­ce jü­ve­nil art­rit ol­gu­la­rın­da has­ta­lı­ğınşid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak 0.5-2 mg/kg, 2 ve­ya 3’e bö­lün­müş doz­lar ha­lin­deve­ri­lir. Gün­­lük doz, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de an­cak 3 mg/kg’ye ka­darçı­kar­tı­la­bi­lir. Di­klo­ron Retard Tablet: Gün­de bir kez ve­ril­me­si öne­ri­lir. Dikloron Su­pozituvar:Baş­lan­gıç do­zu 50 mg, sü­rekdo­zu ise 100 mg’dir. Ge­nel­lik­le bu doz­lar 2 ve­ya 3 eşit do­za bö­lü­ne­rekuy­gu­la­nır.

Dikloron Jel

Dik­lo­fe­nak di­eti­la­mon­yum11.6 mg/g (=10 mg diklofenak sodyum)

Ambalaj: 50 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Dic­lo­mecJel: 10 mg/gx50 g (Abdi İbrahim); RomatimJel: 10 mg/gx50 g (Kurtsan); Vol­ta­renEmul­gel: 10 mg/gx50 g (No­var­tis CH).

End.:Enf­la­mas­yo­nabağ­lı şiş­me­yi azalt­mak ve ha­re­ket sı­ra­sın­da­ki ağ­rı­yı din­dir­mekama­cıy­la lo­kal te­da­vi için kul­la­nı­lır. Pe­ri­fe­rik ek­lem os­te­oart­ro­zu,ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar ve omur­­ga­ya iliş­kin os­te­oart­roz; kas, ek­lem,ten­don ve li­ga­ment­le­rin trav­ma­ya bağ­lı enf­la­mas­yon­la­rı; yu­mu­şakdo­ku ro­ma­tiz­ma­sı­nın lo­ka­li­ze ol­muş bi­çim­le­ri baş­lı­ca kul­la­nımalan­la­rı­dır.

Kontr.E.: Dik­lo­fe­nak, sa­li­si­lik asit ve di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­sik ve açık ya­ra üze­ri­ne sü­rül­me­me­li, gö­ze vemu­koz memb­ran­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: En­der hal­ler­de ka­şın­tı, kı­za­rık­lıkve yan­ma his­si oluş­tu­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez tedavi edilecek böl­ge­ye, hafif hafifovularak uygulanır.

Dikloron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki