TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­ro­lid FilmTab­let   İl­san

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Bi­lim); Dek­la­rit Film Tab­let:500 mgx14 tablet (De­va); Kla­cidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Ab­bott); Kla­maxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İE Ulagay); Kla­ro­minFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­x Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Top­rak); LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet (Biofarma); Mac­rol Film Tab­let: 500 mgx14 tablet (Sa­no­vel); Uniklar Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Mustafa Nevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nunha­fif­ten or­ta de­re­ce­yeka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı, yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­daHe­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nu için en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nalül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tansola­sı­lı­ğı da dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğerve böb­rek­le atı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­labe­ra­ber, bir­lik­te he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­lire­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nınaçıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­ninuy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nik du­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­renka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­debir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin,er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam, mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­biilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sin kul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rınse­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir. Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­tekul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­miş di­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rıra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­r ter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­riniartırabilir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler­de üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da250-500 mg 10-14 gün sü­rey­le; fa­ren­jit/ton­si­lit­te 250 mg 10 gün, akutmak­sil­ler si­nü­zit­te 500 mg 14 gün. Alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da250-500 mg 7-14 gün sü­rey­le; kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de250-500 mg, 7-14 gün sü­rey­le; pnö­mo­ni­ler­de 250 mg 7-14 gün sü­rey­­le.Komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 250 mg7-14 gün sü­rey­le öne­ri­lir. Mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­lu ye­tiş­kinhas­ta­lar­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 2 kez 500 mg’dir.

Klarolid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki