TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­ro­min FilmTab­letEc­za­cı­ba­şı

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let:: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Bi­lim); Dek­la­rit Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (De­va); Kla­cidFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Ab­bott); Kla­maxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İl­san); Kla­x Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Top­rak); LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet (Biofarma); Mac­rol Film Tab­let: 250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Sa­no­vel); UniklarFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (MustafaNevzat).

Klaromin Oral Süs­pan­si­yonİçin Granül

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL:: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri:DeklaritOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (De­va); Kla­cid Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Ab­bott); Kla­xOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Top­rak); Mac­rol Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Sa­no­vel); UniklarOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (MustafaNevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif­ten or­ta de­re­ce­yeka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı, yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­daHe­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nu için en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nalül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tansola­sı­lı­ğı da dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğerve böb­rek­le atı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­labe­ra­ber, bir­lik­te he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­lire­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nınaçıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­li re­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da,doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir. Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­ninuy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nik du­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­renka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­ler başağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin,er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam, mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­biilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sin kul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rınse­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir. Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­tekul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­miş di­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rıra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­r ter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­riniartırabilir.

Doz Önerisi:Klaromin Film Tablet: Eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük­ler­de öne­ri­lendoz 12 sa­at­te bir 250 mg’dir. Ağır en­fek­si­yon­lar­da doz iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir(12 sa­at­te bir 500 mg). Or­ta­la­ma te­da­vi sü­re­si 5-7 gün­dür. An­cak,strep­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­da te­da­vi 10 gün­den ön­ce ke­sil­me­me­li­dir.Eriş­kin­ler­de gö­rü­len mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de2x500 mg do­zun­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. He­li­co­bac­ter pylo­ri Era­di­kas­yo­nuTe­da­vi­si: Üç­lüTe­da­vi: 2x1 g/gün amok­si­si­lin ve 20 mg/gün omep­ra­zol (ya da 30 mg/günlan­sop­ra­zol) ile bir­lik­te 2x500 mg kla­rit­ro­mi­sin ve­ri­lir. Te­da­vi sü­re­si 10 gün­dür. İki­liTe­da­vi: 40 mg/gün omep­ra­zol (ya da 2x30 mg/gün lan­sop­ra­zol) ile bir­lik­te3x500 mg kla­rit­ro­mi­sin ve­ri­lir. Te­da­vi sü­re­si 14 gün­dür.KlarominOral Süspansiyon: Aç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir; ay­rı­ca süt ilede alı­na­bi­lir. Çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesi önerilir.Maksimum doz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetinegöre 5-10 gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gündaha devam edilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 günsürdürülmelidir. Kreati­nin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarıyarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

Klaromin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki