TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Uniklar FilmTab­letMustafa Nevzat

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let :: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Bi­lim); Dek­la­rit Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (De­va); Kla­cidFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Ab­bott); Kla­maxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İl­san); Kla­ro­min Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­xFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Top­rak); Laricid Film Tablet:500 mgx14 tablet (Biofarma); Mac­rolFilm Tab­let: 250mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Sa­no­vel).

Uniklar Oral Süs­pan­si­yonİçin Toz

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL.

Eşdeğeri:DeklaritOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (De­va); Kla­cid Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Ab­bott); KlarominOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Eczacıbaşı);Kla­x Oral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Top­rak); Mac­rolOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Sa­no­vel).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tansola­sı­lı­ğı da dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğerve böb­rek­le atı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­labe­ra­ber, bir­lik­te he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­lire­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nınaçıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­li re­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da,doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir. Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­ninuy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nik du­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.İn­san sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­rave­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi:UniklarFilm Tablet: Aç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir.Ye­tiş­kin­ler­de doz, 12 sa­at­te bir ol­mak üze­re, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da250-500 mg 10-14 gün; fa­ren­jit/ton­sil­lit­te 250 mg 10 gün; akut mak­sil­lersi­nü­zit­te 500 mg 14 gün; alt so­lu­num yol­la­rın en­fek­si­yon­la­rın­da250-500 mg 7-14 gün; kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de 250 mg, H. inf­lu­en­zae’de ise500 mg 7-14 gün; pnö­mo­ni­de 250 mg 7-14 gün; komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rın­da 250 mg 7-14 gün’dür. H. Pylo­ri Era­di­kas­yo­nu: Şu doz re­jim­le­ri öne­ril­mek­te­dir: Üç­lü te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 2kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin ve gün­de 30 mglan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır ve­ya gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin,gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin ve gün­de 20 mg omep­ra­zol ile bir­lik­te 10gün uy­gu­la­nır. İki­li te­da­vire­ji­mi: Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin,gün­de 40 mg omep­ra­zol­le bir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır, gün­de 20 mg ve­ya40 mg omep­ra­zo­le ek ola­rak 14 gün da­ha de­vam edi­lir ve­ya gün­de 3 kez500 mg kla­rit­ro­mi­sin gün­de 2 kez 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 14gün uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­mak için da­ha fazlasit sup­res­yo­nu ge­re­ke­bi­lir.Uniklar Oral Süspansiyon: Oral yol­dan aç ve­ya tok kar­nı­naalı­na­bi­lir. Ço­cuk­lar­da öne­ri­len doz gün­de 2 kez (12 sa­at­te bir) 7.5mg/kg’dir. Gün­lük mak­si­mum doz gün­de 2 kez 500 mg’dir. Te­da­vi­nin sü­re­sihas­ta­lı­ğa ve şid­de­ti­ne gö­re 5-10 gün­dür. Strep­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­date­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.

Uniklar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki