TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­cid Fla­kon IV     Ab­bott

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: ­500 mg/30 mLx1 fla­kon.

Kla­cid FilmTab­let

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let:: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Bi­lim);  Dek­la­rit Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (De­va); Kla­maxinFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lid Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İl­san); Kla­ro­minFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­x Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Top­rak); LaricidFilm Tablet:500 mgx14tablet (Biofarma); Mac­rol Film Tab­let: 250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Sa­no­vel); UniklarFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (MustafaNevzat).

Kla­cid Oral Süs­pan­si­yonİçin Granül

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL:: 250 mg/5 mLx50 mL.

Eşdeğeri:DeklaritOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (De­va); Klaromin Oral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Eczacıbaşı); Kla­xOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Top­rak); Mac­rol Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Sa­no­vel); UniklarOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (MustafaNevzat).

Kla­cid MR Kont­rol­lü Sa­lımTab­le­ti  

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 500 mgx7 ve 14 tab­let­.

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tansola­sı­lı­ğı da dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğerve böb­rek­le atı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­labe­ra­ber, bir­lik­te he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­lire­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nınaçıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­li re­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da,doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir. Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­ninuy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nik du­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.İn­san sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­rave­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi:KlacidFlakon: Öne­ri­len do­zu gün­lük 1 gram olup, 2 eşit doz­dauy­gun bir IV çö­zel­ti­siy­le sey­rel­til­dik­ten son­ra, 60 da­ki­ka­lık birsü­re­nin üze­rin­de, en­füz­yon ola­rak uy­gu­la­nır. Yay­gın ve­ya lo­ka­li­zeen­fek­si­yon­lar­da öne­ri­len te­da­vi, ye­tiş­kin­ler­de iki­ye bö­lün­müşola­rak 2 g/gün’­dür. Ço­cuk­lar­da öne­ri­len doz, iki­ye bö­lün­müş ola­rak15-30 mg/kg kla­rit­ro­mi­sin/gün’dür. IV te­da­vi çok ağır has­ta­lar­da 2-5gün ile sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı ve müm­kün ol­du­ğun­da oral te­da­vi­ye ge­çil­me­li­dir.Klacid Film Tablet: Tab­let­le­raç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir. Aşa­ğı­da, 12 sa­at­te bir ol­mak üze­re,ye­tiş­kin­le­re uy­gu­la­na­cak doz ve sü­re öne­ri­le­ri ve­ril­miş­tir: Üstso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı: 250-500 mg, 10-14 gün. Fa­ren­jit/Ton­si­lit: 250 mg, 10 gün. A­kut mak­sil­lersi­nü­zit: 500 mg, 14 gün. Alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı: 250-500 mg,7-14 gün. Kro­nik bron­şi­tin a­kut a­lev­len­me­le­rin­de 250-500 mg, 7-14gün. Pnö­mo­ni­de: 250 mg, 7-14 gün. Komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı: 250 mg, 10-14 gün. Mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­lu ye­tiş­kinhas­ta­lar­da ö­ne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 2 kez 500 mg’dir. Du­o­de­nal ül­ser­le iliş­ki­liH. pylo­ri e­ra­di­kas­yo­nu: Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 gamok­si­si­lin ve gün­de 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır.Ve­ya gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin vegün­de 20 mg omep­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır. Ya da al­ter­na­tifola­rak, gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 40 mg omep­ra­zol­le bir­lik­te14 gün uy­gu­la­nır; gün­de 20 mg ve­ya 40 mg omep­ra­zo­le ek ola­rak 14 günda­ha de­vam edi­lir. Ve­ya gün­de 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin gün­de 2 kez30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te 14 gün uy­gu­la­nır. Klacid OralSüspansiyon: Ço­cuk­lar­daöne­ri­len do­z gün­de 2 kez 7.5 mg/kg’dir. Gün­lük mak­si­mum doz gün­de 2 kez500 mg’dir. Nor­mal te­da­vi sü­re­si, il­gi­li pa­to­je­ne ve has­ta­lı­ğınşid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak 5 ile 10 gün ara­sın­da­dır. Strep­to­kok­al te­da­visü­re­si en az 10 gün­dür. Su­lan­dı­rıl­mış ilaç aç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir;ay­rı­ca süt ile de alı­na­bi­lir. Klacid MR Kontrollü Salım Tableti: Kla­cid MR Tab­let’in ye­tiş­kin­ler için öne­ri­len do­zugı­da ile bir­lik­te, gün­de 1 kez 500 mg’dir. Tab­let bü­tün ola­rak kı­rıl­ma­danher gün ay­nı sa­at­te yu­tul­ma­lı­dır. Şid­det­li has­ta­lık­la­rın ço­ğun­da,doz gün­de 1 kez 1 g’ye çı­kar­tı­la­bi­lir. Nor­mal te­da­vi sü­re­si 7-14 gün­dür.

Klacid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki