TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Laricid FilmTabletBiofarma

Klaritromisin

Ambalaj: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Bi­lim); Dek­la­rit Film Tab­let:500 mgx14 tablet (De­va); Kla­cidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Ab­bott); Kla­maxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İl­san); Kla­ro­min Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­xFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Top­rak); Mac­rol Film Tab­let:500 mgx14 tablet (Sa­no­vel); UniklarFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (Mustafa Nevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kla­rit­ro­mi­sin­le lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­sin­deol­du­ğu gi­bi di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tans ola­sı­lı­ğıda dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­leatı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, bir­lik­tehe­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­li re­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da,do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nın açıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­lire­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da, doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir.Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nikdu­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İn­san sü­tüy­le atı­lıpatıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi: Kla­rit­ro­mi­sin aç ve­ya tok ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.Üst So­lu­numYo­lu En­fek­si­yon­la­rı: 12 sa­at­te bir 250-500 mg ara­sın­da 10-14 gün uy­gu­la­na­bi­lir.Fa­ren­jit ve ton­sil­lit­te 10 gün sü­re­sin­ce 12 sa­at­te bir 250 mg. Akutmak­sil­ler si­nü­zit­te 7-14 gün sü­re­sin­ce 12 sa­at­te bir 500 mg ola­rakve­ril­me­si öne­ri­lir. Alt So­lu­num Yo­lu En­fek­si­yon­la­rı: 12 sa­at­te bir 250-500 mg ola­rak7-14 gün süresince uy­gu­la­na­bi­lir. Kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de7-14 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir 250-500 mg; pnö­mo­ni­de 7-14 gün sü­rey­le12 sa­at­te bir 250 mg ola­rak ve­ril­me­si öne­ri­lir. Komp­li­kas­yon­suz De­ri veYu­mu­şak Do­ku En­fek­si­yon­la­rın­da: 7-14 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir 250 mg ola­rak ve­ril­me­siöne­ri­lir. Mi­ko­bak­te­ri­yel En­fek­si­yon­lar­da: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de2 kez 500 mg’dir. Pep­tik Ül­ser­le Bağ­lan­tı­lı H. pylo­ri Era­di­kas­yo­nu: Bu en­di­kas­yon­da Laricid bir asit in­hi­bi­tö­rü ile bir­lik­tekullanılmalı ve 14 gün sü­re­sin­ce gün­de 3 kez 500 mg olarak verilmelidir.Asit inhibitörü omep­ra­zol ise 28 gün süresince 40 mg olarak verilir.

Laricid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki