TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Dek­la­rit FilmTab­letDe­va

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let :: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Bi­lim); Kla­cid Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Ab­bott); Kla­maxinFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lid Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İl­san); Kla­ro­minFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­x Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Top­rak); LaricidFilm Tablet: 500 mgx14tablet (Biofarma); Mac­rol Film Tab­let: 250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Sa­no­vel); UniklarFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (MustafaNevzat).

Deklarit Oral Süs­pan­si­yonİçin Granül

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri:Kla­cidOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Ab­bott); Klaromin Oral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Eczacıbaşı); Kla­xOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Top­rak); Mac­rol Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Sa­no­vel); UniklarOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (MustafaNevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun (ap­se­ler ge­nel­lik­le cer­ra­hidre­naj ge­rek­ti­rir) ha­fif­ten or­ta de­re­ce­ye ka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı,yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­r te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­da He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nuiçin en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nal ül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tansola­sı­lı­ğı da dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğerve böb­rek­le atı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar­da doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­labe­ra­ber, bir­lik­te he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­lire­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nınaçıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­li re­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da,doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir. Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­ninuy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nik du­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.İn­san sü­tüy­le atı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­rave­rir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi:Deklarit Film Tablet: Aç ve­ya tok ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir. Üst So­lu­num Yo­lu En­fek­si­yon­la­rı: 12 sa­at­te bir 250-500 mg ara­sın­dauy­gu­la­na­bi­lir. Fa­ren­jit ve ton­sil­lit­te 10 gün sü­rey­le 12 sa­at­tebir 250 mg. Akut mak­sil­ler si­nü­zit­te 7-14 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir500 mg ola­rak ve­ril­me­si öne­ri­lir. Alt So­lu­num Yo­lu En­fek­si­yon­la­rı: 12 sa­at­te bir 250-500 mg ola­rakuy­gu­la­na­bi­lir. Kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­rin­de 7-14 gün sü­rey­le12 sa­at­te bir 250-500 mg. Pnö­mo­ni­de 7-14 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir 250mg ola­rak ve­ril­me­si öne­ri­lir. Komp­li­kas­yon­suz De­ri ve Yu­mu­şak Do­ku En­fek­si­yon­la­rın­da: 7-14 gün sü­rey­le 12 sa­at­te bir250 mg ola­rak ve­ril­me­si öne­ri­lir. Mi­ko­bak­te­ri­yel En­fek­si­yon­lar­da: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de2 kez 500 mg’dir. 3-4 haf­ta için­de kli­nik ve bak­te­ri­yo­lo­jik ya­nıt sağ­la­na­ma­ma­sıha­lin­de doz gün­de 2 kez 1 g’ye çı­ka­rı­la­bi­lir. H. Pylo­ri Era­di­kas­yo­nu:H. pylo­ri era­di­kas­yo­nu için şu doz re­ji­miöne­ril­mek­te­dir: Üç­lü te­da­vi re­ji­mi: Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin,gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­lin ve gün­de 2 kez 30 mg lan­sop­ra­zol ile bir­lik­te10 gün uy­gu­la­nır. Gün­de 2 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 gamok­si­si­lin ve gün­de 2 kez 20 mg omep­ra­zol ile bir­lik­te 10 gün uy­gu­la­nır.İki­li te­da­vire­ji­mi: Gün­de 3kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 40 mg omep­ra­zol ile be­ra­ber 14 gün uy­gu­la­nır.Ek ola­rak gün­de 20 ve­ya 40 mg omep­ra­zo­le 14 gün da­ha de­vam edi­lir. Gün­de3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 30 mg lan­sop­ra­zol ile be­ra­ber14 gün uy­gu­la­nır. Deklarit Oral Süspansiyon: Aç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir;ay­rı­ca süt ile de alı­na­bi­lir. Deklarit Süspansiyon’un çocuklara günde 2 kez 7.5 mg/kg olarak verilmesiönerilir. Maksimumdoz günde 2 kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi hastalığın şiddetine göre 5-10gündür. Hastalık belirtileri kaybolduktan sonra tedaviye en az 2 gün daha devamedilmelidir. Streptokokal enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.Kreati­nin klirensi 30 mL’dak’tan az olan çocuklarda doz yarı yarıyaazaltılmalıdır. Bu hastalarda tedavi süresi 14 günü aşmamalıdır.

Deklarit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki