TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­fok­sim Fla­kon IM/IV    Fa­ko

Se­fo­tak­sim sod­yum

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 gx1fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Be­taksimFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Mustafa Nevzat); Cla­fo­ran Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Sanofi-Aventis); Dok­se­tilFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Bi­ofar­ma); Se­fa­gen Fla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Se­fo­takFla­kon: 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon(Ec­za­cı­ba­şı).

End.:Du­yar­lıbak­te­ri­le­rin yol aç­tı­ğı so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, KBB en­fek­si­yon­la­rı,de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar,komp­li­kas­yon­suz go­no­re, bak­te­ri­ye­mi, sep­ti­se­mi, ke­mik ve ek­lemen­fek­si­yon­la­rı, mer­ke­zi si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı (me­nen­jit,vent­ri­kü­lit) ve cer­ra­hi pro­fi­lak­si­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­ringru­bu an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler ara­sın­da çap­razdu­yar­lık yük­sek ol­du­ğun­dan, se­fo­tak­sim te­da­vi­si sı­ra­sın­da pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Kre­ati­nin kli­ren­si­nin 20mL/da­ki­ka­nın al­tı­na düş­tü­ğü has­ta­lar­da nor­mal do­zun ya­rı­sı­nın ve­ril­me­siöne­ri­lir. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe gebelikte kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Se­fo­tak­siman­ne sü­tü­ne ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­la­rın ke­sin ge­rek­me­dik­çe se­fo­tak­simkul­lan­ma­la­rı öne­ril­mez.

Yan E.:En çok gö­rü­lenyan et­ki­ler en­jek­si­yon böl­ge­sin­de, da­mar içi uy­gu­la­ma­lar­da enf­la­mas­yon,kas içi uy­gu­la­ma­lar­da ağ­rı, en­dü­ras­yon ve du­yar­lık na­di­ren gö­rü­le­bi­lir.Ba­zı has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­şın­tı, ateş ve eo­zi­no­fi­li gi­biaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ko­lit, di­ya­re, bu­lan­tıve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­ler, öne­ri­len doz­lar­da vesü­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da sey­rek­tir.

Etkileş.:Se­fo­tak­simve ami­nog­li­ko­zid­ler kom­bi­ne edil­di­ğin­de adi­tif ya da si­ner­jik biran­ti­bak­te­ri­yel et­ki el­de edil­mek­te­dir. Ba­zı se­fa­los­po­rin­ler,ami­nog­li­ko­zid­ler­le kom­bi­ne edil­dik­le­rin­de nef­ro­tok­sik et­ki art­mak­ta­dır.Kom­bi­ne te­da­vi sı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Ye­tiş­kin­ler: Do­zaj ve uy­gu­la­ma yo­lu, or­ga­niz­ma­la­rın du­yar­lı­ğı­na,en­fek­si­yo­nun cid­di­ye­ti­ne ve has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re de­ği­şir. Mak­si­mumgün­lük doz 12 g’yi geç­me­me­li­dir. Kon­ta­mi­ne ve­ya po­tan­si­yel o­la­rakkon­ta­mi­ne cer­ra­hi­de a­me­li­yat son­ra­sı or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek en­fek­si­yo­nuön­le­mek i­çin ö­ne­ri­len doz, a­me­li­ya­tın baş­la­ma­sın­dan 30-90 da­ki­kaön­ce ve­ri­len tek 1 g’lik IM ve­ya IV do­zu­dur. Se­zar­yen a­me­li­ya­tı uy­gu­la­nan has­ta­lar: İlk 1 g’lik doz IV o­la­rak umb­li­kal kor­don ke­si­lirke­sil­mez ve­ril­mek­te­dir. İ­kin­ci ve ü­çün­cü doz­lar ilk doz­dan 6 ve 12sa­at son­ra IV ve IM o­la­rak ve­ril­me­li­dir. Ye­ni doğ­muş be­bek­ler, be­bek­lerve ço­cuk­lar i­çin şu do­zaj tab­lo­su ö­ne­ril­mek­te­dir: Ye­ni­do­ğan be­bek­ler(do­ğum­dan 1 a­ya ka­dar) 0-1 haf­ta­lık: 50 mg/kg IV 12 sa­at­te bir. 1-4 haf­ta­lık:50 mg/kg IV 8 sa­at­te bir. Pre­ma­tü­re ve nor­mal ge­be­lik dö­ne­min­den son­radoğ­muş be­bek­ler a­ra­sın­da bir ay­rım ya­pıl­maz. Be­bek ve ço­cuk­lar (1ay­lık­tan 12 ya­şı­na ka­dar) 50 kg'den az vü­cut a­ğır­lık­la­rı i­çin ö­ne­ri­lengün­lük doz, vü­cut a­ğır­lı­ğı­na gö­re 50 mg/kg'den 180 mg/kg’ye ka­dar IM ve­yaIV o­lup dört­ten al­tı­ya ka­dar e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir.Yük­sek doz­lar, me­nen­jit da­hil ol­mak ü­ze­re, da­ha a­ğır ve­ya cid­di en­fek­si­yon­lar­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. 50 kg ve­ya da­ha faz­la vü­cut a­ğır­lık­la­rı i­çin o­la­ğanye­tiş­kin do­za­jı kul­la­nıl­ma­lı­dır. Mak­si­mum gün­lük doz 12 gra­mı geç­me­me­li­dir.

Sefoksim adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki