TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Teg­re­tol Şu­rup    No­var­tisPharma

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik ambalaj.

Teg­re­tol ­Tab­let  

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet.

Eşdeğeri:Ka­ra­ze­pinTab­let: 200 mgx25 ve 160 tab­let(Terra); Kar­ba­sifTab­let: 200 mgx24 tablet

Teg­re­tol-CR Di­vi­tab

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx20 tab­let :: 400 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:TerilCR Tablet: 200 mgx20 tablet, 400 mgx20 tablet (Eczacıbaşı).

End.: Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karı­şık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumu­nu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skle­ro­za bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnev­ral­jide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri ve polidipsitedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak ben­zerlik gösterenilaçlara (tri­siklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez. MAOinhibitörleri, karbama­ze­pin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karba­ma­ze­pin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir.Nöbetlerin alevlenmesi ha­linde karbama­ze­pin ke­sil­melidir. Karbamazepinileri derecede kara­ci­ğer bozukluğu veya aktif ka­raciğer has­talığıdurumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebe­lerin özel bir dikkatle tedaviedilmeleri gere­kir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı içerisinde ya­rar/zararoranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepin kullanan an­nelerbebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik deri reaksiyonu gi­bi)bakı­mından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karbama­ze­pi­nin nedenoldu­ğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yeteneğini azal­tabilir;bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dik­katli olmalıdır.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyo­nu­na yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem, destropropoksi­fen,viloksazin, flu­oksetin, fluvoksamin, si­me­tidin, asetazolamid, danazol,desipra­min, ni­ko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon, makrolidantibiyotikler (örn: eritromisin, troleandomisin, josamisin, klaritromisin),azoller (örn: itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadinkarbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon,progabid ve­ya teofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veyadoksorubisin, klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazmadüzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi:Tegretol tabletler bütün olarak, CR tab­letlerbütün veya yarım tablet ola­rak, az bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.Etkin maddenin Tegretol CR tab­let­lerden yavaş, kontrollü salım sağlaması sonucu dozaralığı günde 2 defa olacak şekilde tasarlanmıştır. Normal tabletten (Tegretol Tablet 200 mg) CR tabletuygulanmasına geçildiğinde, klinik çalışmalar bazı hastalarda CR tabletdozunun artırılması gerekebileceğini göstermiştir. Normal tabletlerden şurupuygulanmasına geçil­diğinde, günde aynı mg doz veril­mek kaydıyla, şurup dahaaz miktarda ve daha sık olarak uygulanmalıdır (örn. günde 2 kez tablet vermekyeri­ne günde 3 kez şurup verilmesi). Tegretol tab­let veya şurup, yemek sıra­sında, yemekten sonra veyayemek ara­larında alı­nabilir.Epilepsi: Mümkünse, Tegretol mo­no­terapişeklinde uygulanmalıdır. Tedavi düşük dozla başlatılmalı ve daha sonra optimaletki elde edilene kadar, doz yavaş yavaş artırılmalıdır. Erişkinler: Teda­viyegünde 1-2 kez 100-200 mg ile başlanır. Daha sonra doz optimum yanıt alınıncayakadar yavaş yavaş artırılır (genellikle günde 2-3 kez 400 mg). Bazı hastalardagün­de 1600 mg veya hatta 2000 mg uygun olabilir. Çocuklar: 4 yaşından büyükçocuklarda, tedaviye günde 100 mg ile başlanabilir, haftada bir 100 mgartırılabilir. Sürek dozu: Günde kg başına 10-20 mg olacak şekilde; 1 yaşa ka­dar:100-200 mg/gün; 1-5 yaş arası: 200-400 mg/gün; 6-10 yaş: 400-600 mg/gün; 11-15yaş: 600-1000 mg/gün. Trigeminalnevralji: Günlük 200-400 mg baş­langıçdozu, ağrı kayboluncaya kadar azar azar artırılır (genellikle gün­de 3-4 kez200 mg), sonra doz mümkün olan en düşük sürek dozuna ulaşıncaya kadar, kademeliolarak azaltılır. Yaşlılarda günde iki kez 100 mg'lik bir başlangıç dozuönerilir. Alkolü bırakma (alkol yoksunluk)sendromu: Ortalama doz günde 3 kez 200 mg'dir.Ağır durumlarda bu doz ilk birkaç gün içinde artırılabilir (örn. günde 3 kez400 mg). Al­ko­lü bırakmaya bağlı şiddetli belirtilerin tedavisine baş­larken, Tegretol sedatifhipnotik ilaçlarla kombine verilmelidir. Akut devre atlatıl­dıktan sonra, tedaviyesadece Tegretol ile devam edilebilir. Diabetes insipidus sentralis: Erişkinler için ortalama doz günde 2-3 kez 200 mg'dir.Çocuklarda doz, çocuğun yaşı ve kilosu ile orantılı olarak azaltılmalıdır. Ağrılı diyabetik nöropati: Ortalama doz, günde 2-4 kez 200 mg'dir. Akut mani ve bipolar afektif bozuklukların sürek tedavisi:Doz yaklaşık olarak günde 400-1600 mg'dir. Olağandoz, günde 2-3 bölünmüş dozlar halinde 400-600 mg şeklinde uygulanır. Akut manitedavisinde doz mümkün olduğunca kısa sürede artırılmalıdır.

Tegretol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki