TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Her­no­vir KremNo­bel

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50 mg/gx10 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:AcylKrem: 50 mg/gx10 g (Bi­o­far­ma); Ak­lo­vir Krem: 50mg/gx10 g (İl­san); Asiviral Krem: 50mg/gx10 g (Terra); SilovirKrem: 50 mg/gx10 g (Eczacıbaşı); Vi­ro­sil Krem: 50mg/gx10 g (Sa­ba).

Her­no­vir Tab­let

Asik­lo­vir

Ambalaj: 200 mgx25 tab­let : 400 mgx25 tab­let : 800mgx25 tablet.

Eşdeğeri:AcylTab­let: 200 mgx25 tablet (Bi­o­far­ma); Ak­lo­virTab­let: 200 mgx25 tab­let (İl­san); Asiviral Tab­let: 200 mgx25 tab­let, 400mgx25 tablet (Terra); Silovir Tablet: 200 mgx25 tablet (Eczacıbaşı); Vi­ro­sil Tab­let:200 mgx25 tab­let, 800 mgx25 tablet (Sa­ba); Zo­vi­raxTab­let: 200 mgx25 tab­let (GSK).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex(mu­ko­ku­ta­nöz) en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lıkso­ru­nu olan ya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­dabu­lu­nan ço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görü­lebilir.

Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­niar­tı­rır.

Doz Önerisi:Hernovir Krem: Her 3 sa­at­te bir, gün­de 6 kez (ge­ce do­zu at­la­na­rak)7 gün bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye, bul­gu ve semp­tom­la­rın or­ta­yaçı­kı­şın­dan son­ra müm­kün ol­du­ğu ka­dar er­ken baş­lan­ma­lı­dır. HernovirTablet: H.zos­ter (zo­na) en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de gün­de 5 kez 4 sa­at aray­la ve ge­ce do­zu at­la­na­rak 800 mg7 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Şid­det­li böb­rek yet­mez­li­ğin­de (kre­ati­ninkli­ren­si 10 mL/dak) gün­de 2 kez yak­la­şık 12 sa­at aray­la 800 mg, or­ta de­re­ce­deböb­rek yet­me­zl­iğin­de (kre­ati­nin kli­ren­si 10-25 mL/dak) gün­de 4 kezyak­la­şık 6 sa­at aray­la 800 mg ve­ya gün­de 3 kez 8 sa­at aray­la 800 mg kul­la­nı­lır.H. simp­leks te­da­vi­sin­de ise 5 gün sü­rey­legün­de 5 kez 4 sa­at aray­la ge­ce do­zu at­la­na­rak 200 mg uy­gu­la­nır. Pro­fi­lak­tikamaç­la öne­ri­len doz gün­de 4 kez 6 sa­at aray­la 200 mg’dir.

Hernovir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki