TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­vu­pen FilmTab­let     Top­rak

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat500 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 125 mg

Ambalaj: 15 tablet­.

Eşdeğeri:KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15tab­let (Bilim); KlavunatFilm Tablet: 625 mgx15tab­let (Atabay).

Kla­vu­pen BID FilmTab­let

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat875 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 125 mg

Eşdeğeri:Amok­la­vin-BİD Film Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (De­va); Amok­si­lav BİD Film Tab­let: 625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İl­san); Aug­mentin-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (GSK); Bio­ment-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (Fako); Croxilex-BİDFilm Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (İ.E.Ulagay); Kla­moks BİD Film Tab­let:1 gx10 tab­let (Bi­lim).

Kla­vu­pen Oral Süs­pan­si­yon

Amok­si­si­lin 125 mg,po­tas­yum kla­vu­la­nat 31.25 mg

Ambalaj: Pe­di­yat­rik (125 mg/31.25mg): Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 100 mL’lik süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şımiçe­ren şişe : Fort (250 mg/62.5 mg): Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da100 mL’lik süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Kla­vu­natOral Süs­pan­si­yon: 100 mL (Ata­bay).

End.:Duyarlıbakteri tür­le­ri­nin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bıgi­bi üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; akut ve kro­nik bron­şit, lo­berve bron­kop­nö­mo­ni, am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si gi­bi alt so­lu­num yol­la­rıen­fek­si­yon­la­rı; fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı,int­ra­ab­do­mi­nal sep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, sep­tik abor­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı,şank­ro­id ve go­no­re gi­bi üro­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit,sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­ra­sı en­fek­si­yon­lar gi­bi çe­şit­lien­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zisbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­na se­mi­sen­te­tikpe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir. Di­sül­fi­ramile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Klavupen BİD Film Tablet: Eriş­kin­le­re ve 12 ya­şın­dan bü­yük (40 kg ve bu­nunüstündeki) ço­cuk­lar­a, gün­de 2 kez 1 g’lik 1 tab­let önerilir. En­feksi­yo­nuntürüne ve ciddiyetine göre doz artırılır. Te­da­vi, du­rum göz­den ge­çi­ril­mek­si­zin 14 gün­denda­ha uzun sür­dü­rül­me­me­li­dir. Klavupen Süs­pansiyon: Kla­vu­pen Süs­pan­si­yon’un 12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­daö­ne­ri­len do­zu, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne bağ­lı o­la­rak 25-30mg/kg/gün’dür. Bu doz 3 e­şit do­za bö­lü­ne­rek 8 sa­at a­ray­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.A­ğır en­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz 50 mg/kg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.Bu doz da gün­de 3 kez 8 sa­at a­ra­lık­lar­la ve­ril­me­li­dir. 9 ay-2 yaş a­ra­sın­da­kiço­cuk­la­ra 8 sa­at­te bir 2.5 mL, 2-6 yaş (10-18 kg) a­ra­sın­da­ki ço­cuk­la­ra8 sa­at­te bir 5 mL (156.25 mg) Kla­vu­pen Pe­di­yat­rik Süs­pan­si­yon ve­ya 2.5 mL Kla­vu­pen For­te Süs­pan­si­yon; 6 ya­şın üs­tün­de­ki (18-40 kg) ço­cuk­la­ra8 sa­at­te bir 10 mL (312.5 mg) Kla­vu­pen Pe­di­yat­rik Süs­pan­si­yon ve­ya 5 mL Kla­vu­pen For­te Süs­pan­si­yon ve­ril­me­si ö­ne­ri­lir. Ye­tiş­kin­lerve 12 ya­şın ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra 8 sa­at a­ra i­le 625 mg Kla­vu­pen Tab­let ve­ril­me­si ö­ne­ri­lir. Vü­cut a­ğır­lı­ğı40 kg’nin ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır. En­fek­si­yo­nuntü­rü­ne gö­re te­da­vi sü­re­si­ne ka­rar ve­ri­lir. An­cak, he­kim kont­ro­lü ol­mak­sı­zınte­da­vi 14 gün­den faz­la sür­dü­rül­me­me­li­dir.

Klavupen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki