TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Amok­si­lin Kap­sül   No­bel

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let (Ab­far); Amok­si­na Tab­let: 500 mgx16 tab­let (MustafaNev­zat); Atok­si­linTab­let: 500 mgx16 tab­let (Ata­bay); De­mok­silTab­let: 500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­penTab­let: 500 mgx16 tab­let (Bi­lim); MoksilinTab­let: 500 mgx16 tablet (İl­san);Re­mo­xil Tab­let: 500 mgx16 tab­let (İ.E.Ulagay); Top­ra­mo­xin Film Tab­let:500 mgx16 tab­let (Top­rak).

End.: Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rınet­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, si­nü­zit, fa­ren­jit,akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­al en­fek­si­yon­lar,sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rı;se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rylasep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­tözma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­lete­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra,eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rekola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk,kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deamok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de 8 sa­at ara ile 500 mg uy­gu­lan­ma­sıöne­ril­mek­te­dir. 20 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra eriş­kin do­zu uy­gu­la­na­bi­lir.A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­­to­kok­lar­la mey­da­nage­len en­fek­si­yon­lar­da akut ro­ma­tiz­mal ateş ve­ya akut glo­me­rü­lo­nef­ritoluş­ma­sı­nı ön­le­ye­bil­mek için te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.Az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan cid­di üst vealt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­lar­da, eriş­kin­ler­de 8 sa­at ara ile 500mg şek­lin­de doz uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lır. 20 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­raeriş­kin do­zu uy­gu­la­na­bi­lir. Bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­de öne­ri­leneriş­kin ve ço­cuk do­zu ay­nı olup, 150-200 mg/kg/­gün şek­lin­de eşit doz­la­rabö­lü­ne­rek 3-4 sa­at ara­lık­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Go­no­re, akut komp­­li­keol­ma­yan ano­ge­ni­tal ve üret­ral en­fek­si­yon­lar­da eriş­kin­le­re 3 gram­lıktek bir doz ola­rak uy­gu­la­nır.

Amoksilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki