TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Re­mo­xil Fla­kon IM/IVİ.E. Ula­gay

Amo­ksi­si­lin sod­yum

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve çö­zü­cü am­pul :: 500 mgx1fla­kon ve çö­zü­cü am­pul :: 1 gx1 fla­kon ve çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:Al­fo­xilF­la­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ab­far); Largopen Flakon: 500 mgx1 flakon, 1 gx1 flakon (Bilim).

Re­mo­xil Süs­pan­si­yon

Amo­ksi­si­lin tri­hi­drat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Am­oksi­naOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL­ (Mustafa Nevzat); Atok­si­lin Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe (Ata­bay); De­moksilSüs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (De­va); Lar­go­pen Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL­­ (Bilim); Mok­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL şişe (İl­san).

Re­mo­xil Tab­let

Amo­ksi­si­lin tri­hi­dra­t

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let :: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri:Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx15tablet (Ab­far); Amok­si­lin Kap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­na Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Mustafa Nev­zat); Atok­si­linTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Ata­bay); De­mok­sil Tab­let:500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­penTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Bilim); Moksilin Tab­let:500 mgx16 tablet (İl­san); Top­ra­mo­xinFilm Tab­let: 500 mgx16tab­let, 1 gx16 tablet (Top­rak).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­tözma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­lete­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra,eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rekola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk,kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de amok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi:RemoxilFlakon: Or­ta şid­det­te­ki so­lu­num yo­luve ü­ro­ge­ni­tal sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­da her 8 sa­at­te bir IM yol­la 500 mg amok­­si­si­lin uy­gu­la­nır.Şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 1 g amok­si­si­lin her 6 sa­at­te bir 3-4 da­ki­kade­vam e­den ya­vaş IV en­jek­si­yon­la ve­ya 30-60 da­ki­ka sü­re i­le en­füz­yon­lave­ri­le­bi­lir. 10 ya­şı­na ka­dar ço­cuk­lar­da gün­de 50-100 mg/kg a­mok­si­si­linbö­lün­müş doz­lar­da uy­gu­la­na­bi­lir. Bak­te­ri­yel me­nen­jit­te doz 3-4 sa­at­te bir e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek gün­de150-200 mg/kg’dir. Te­da­vi­ye IV en­füz­yon­la baş­la­dık­tan son­ra IM o­la­rakde­vam e­di­le­bi­lir. Sep­ti­se­mi­de te­da­vi gün­de 150-200 mg/kg doz i­le ve en az üç gün IVuy­gu­la­ma­nın ar­dın­dan 3-4 sa­at­te bir IM yol­la ya­pı­lır.Remoxil Süspan­si­yon/Tablet: Re­mo­xil’in o­la­ğan gün­lük do­zu 750-1500 mg’dir. 20 kg ve ü­ze­rin­de­kiço­cuk­lar­da e­riş­kin do­zu uy­gu­la­na­bi­lir. A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­daakut ro­ma­tiz­mal a­teş ve­ya a­kut glo­me­rü­lo­nef­rit o­luş­ma­sı­nı ön­le­ye­bil­mekiçin te­da­vi­ye en az 10 gün de­vam e­dil­me­li­dir. Cid­di en­fek­si­yon­lar­daya da da­ha az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­dae­riş­kin­ler­de 8 sa­at a­ray­la 500 mg, ço­cuk­lar­da 8 sa­at a­ray­la bö­lün­müşdoz­lar şek­lin­de 40 mg/­kg/gün he­sa­bıy­la uy­gu­la­nır. Go­no­re te­da­vi­sin­de,pel­vik enf­la­ma­tu­var has­ta­lık­ta, a­kut ü­ri­ner ka­nal en­fek­si­yon­la­rınte­da­vi­sin­de ve pro­fi­lak­tik o­la­rak en­do­kar­dit­ten ko­run­ma­da, dişçe­ki­mi gi­bi iş­lem­ler­den ön­ce 3 g’lik tek doz uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­bi­lir.

Remoxil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki