TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­fo­xil F­la­kon IM/IVAb­far

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 250 mgx1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü am­pul : 500 mgx1fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü am­pul : 1 gx1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri: Largopen Flakon: 500 mgx1 flakon, 1 gx1 flakon (Bilim); Re­mo­xilFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.U­la­gay).

Al­fo­xil Oral Süs­pan­si­yon

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL : 250 mg/5 mL (Fort)x100 mL’likşişe.

Eşdeğeri: Top­ra­mo­xin Forte OralSüs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx100 mL (Top­rak).

Al­fo­xil Tab­let

Amok­si­si­lin 

Ambalaj: 500mgx16 tab­let : 1 gx15 tablet.

Eşdeğeri: Amok­si­linKap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­naTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Mustafa Nev­zat); Atok­si­lin Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Ata­bay); De­mok­sil Tab­let: 500 mgx16 tablet (De­va); Lar­go­pen Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Bilim); Moksilin Tab­let: 500 mgx16 tablet (İl­san); Re­mo­xil Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (İ.E.U­la­gay); Top­ra­mo­xinFilm Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Top­rak).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­ryla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğihe­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır. Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer,em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jik re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­töz ma­kü­lo­pa­pü­lerdö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­le te­da­vi sı­ra­sın­daane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­nive ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rek ola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te,aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk, kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rıve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sıha­lin­de amok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi: Or­ta de­re­ce­de şid­det­li en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de8 sa­at­te bir 500 mg uy­gu­la­nır. Ge­rek­li gö­rü­lür­se doz a­ra­lı­ğı kı­sal­tı­la­bi­lir.Da­ha şid­det­li en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de 6 sa­at­te bir 1 g IV en­jek­si­yon(3-4 da­ki­ka) ya da IV en­füz­yon (30 da­ki­ka­da) şek­lin­de uy­gu­la­nır. Da­haa­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz yük­sel­ti­le­bi­lir. 10 ya­şı­na ka­dar o­lanço­cuk­lar­da ö­ne­ri­len doz 50-100 mg/kg/gün’dür. Me­nen­jit te­da­vi­sin­dedoz 200-400 mg/kg/­gün’e ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Sep­ti­se­mi te­da­vi­sin­de150-200 mg/kg/gün o­lan doz, en az 3 gün IV uy­gu­lan­dık­tan son­ra 3-4 sa­at­tebir IM uy­gu­la­ma i­le te­da­vi sür­dü­rül­me­li­dir. Bak­te­ri­yel en­do­kar­ditpro­fi­lak­si­si: Bak­te­ri­yel en­do­kar­di­te kar­şı pro­fi­lak­si­ninen­di­ke ol­du­ğu has­ta­lar­da ya­pı­lan diş çe­ki­mi ve­ya gin­gi­va i­le il­gi­licer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de, e­riş­kin­ler­de gi­ri­şim­den 1 sa­at ön­ce 3 g, 6sa­at son­ra da 1.5 g a­mok­si­si­lin o­ral o­la­rak uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar i­çini­se gi­ri­şim­den 1 sa­at ön­ce 50 mg/kg, 6 sa­at son­ra da 25 mg/kg a­mok­si­si­lino­ral o­la­rak uy­gu­la­nır. Pa­ren­te­ral uy­gu­la­ma ya­pı­la­cak­sa, e­riş­kin­le­regi­ri­şim­den 2 da­ki­ka ön­ce 2 g am­pi­si­lin IM ve­ya IV, 6 sa­at son­ra da1 g IM ve­ya IV am­pi­si­lin ve­ya 1.5 g o­ral a­mok­si­si­lin uy­gu­la­nır. Ço­cuk­la­ragi­ri­şim­den 30 da­ki­ka ön­ce 50 mg/kg IM ve­ya IV, 6 sa­at son­ra da 25mg/kg IV ve­ya IM am­pi­si­lin ve­ya o­ral a­mok­si­si­lin o­la­rak uy­gu­la­nır.Ço­cuk do­zu e­riş­kin do­zu­nu geç­me­me­li­dir. A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­lar­la o­lu­şanen­fek­si­yon­lar­da a­kut ro­ma­tiz­mal a­teş ve­ya glo­me­rü­lo­nef­rit o­luş­ma­sı­nıön­le­ye­bil­mek i­çin te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir. Al­fo­xil, IM ve doğ­ru­dan en­füz­yon şek­lin­deIV uy­gu­la­na­bi­lir.

Alfoxil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki